<

အခြန္တိမ္းေရွာင္ရန္ အားထုတ္ျခင္းမ်ားကုိ ခုနစ္ႏွစ္ထက္မပုိေသာ ေထာင္ဒဏ္ႏွင့္ ေငြဒဏ္က်ခံေစရန္ ျပ႒ာန္းခ်က္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားသည့္ အခြန္ဆုိင္ရာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ၀န္ႀကီးဌာန ေမ ၁၅ ရက္တြင္ အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္မည္

အခြန္တိမ္းေရွာင္ရန္ အားထုတ္ျခင္းမ်ားကုိ ခုနစ္ႏွစ္ထက္မပုိေသာ ေထာင္ဒဏ္ႏွင့္ ေငြဒဏ္က်ခံေစရန္ ျပ႒ာန္းခ်က္ထည့္ သြင္းေရးဆြဲထားသည့္ အခြန္ဆုိင္ရာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနတုိ႔ ေမ ၁၅ ရက္တြင္ အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

အခြန္ဆုိင္ရာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ၊ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၊ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ားေလ့လာ ဆန္းစစ္သုံးသပ္ေရးေကာ္မရွင္၊ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္႐ုံး၊ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံး၊ ျမန္မာႏုိင္ငံကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္တုိ႔မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအပါအ၀င္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္၀င္းအတြင္း အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။

အခြန္ဥပေဒမ်ား၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာမ်ားကုိ ျပန္လည္သုံးသပ္ျပင္ဆင္ စုစည္းရန္ႏွင့္ အခြန္မ်ားကုိ ထိေရာက္စြာ ေကာက္ခံႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ အခြန္ဆုိင္ရာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဥပေဒၾကမ္းကုိ ေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္သည္။

ရွင္းလင္းလြယ္ကူသည့္ အခြန္စနစ္ျဖစ္ရန္အတြက္ အခြန္ဆုိင္ရာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဥပေဒၾကမ္းကုိ ေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးမင္းထြဋ္က The Daily Eleven သတင္းစာကုိ ေျပာၾကားထားသည္။

“ရွင္းလင္းလြယ္ကူတဲ့ အခြန္စနစ္ကုိ ျဖစ္ေအာင္လုပ္တာေလ။ အခြန္ထမ္းက သူ႔ရဲ႕လုပ္ထုံးလုပ္နည္းနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ ဒီစာအုပ္ကုိဖတ္လုိက္တာနဲ႔ ဘာလုပ္ရမယ္။ ဥပမာ အယူခံ၀င္မယ္ဆုိ ဘယ္လုိလုပ္ရမယ္။ ယခင္တုန္းကဆုိရင္ အယူခံ၀င္မယ္ဆုိရင္ ၀င္ေငြခြန္ဆုိရင္ ၀င္ေငြခြန္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အယူခံမႈကုိ သြားဖတ္ရမယ္။ ကုန္သြယ္ခြန္ဆုိ ကုန္သြယ္ခြန္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အယူခံမႈကုိ သြားဖတ္ေနရမယ္။ အခုဆုိလုိ႔ရွိရင္ေတာ့ အယူခံရမယ့္ကိစၥဆုိရင္ ဒီစာအုပ္ထဲ ဖတ္လုိက္တာနဲ႔ ဘယ္လုိအယူခံရမယ္။ ျပန္အမ္းေငြနဲ႔ပတ္သက္ရင္ ျပန္အမ္းေငြက ဘယ္လုိရပုိင္ခြင့္ေတြရွိတယ္။ ဘယ္လုိလုပ္ရမယ္။ ဒီလုိမ်ဳိးပဲ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းေတြ အကုန္လုံး တစ္ေနရာတည္းမွာ စုထားတဲ့အတြက္ အခြန္ထမ္းအတြက္က သိပ္မ႐ႈပ္ေထြးေတာ့ဘူးဗ်ာ။ ေနာက္တစ္ခုက ဒီမွာျပည့္ျပည့္စုံစုံ လုပ္ထားတဲ့အခါက်ေတာ့ ယခင္တုန္းကေတာ့ ဥပေဒေတြရွိတယ္။ နည္းဥပေဒေတြရွိတယ္။ စည္းမ်ဥ္းေတြရွိတယ္။ မိန္႔ညြန္ၾကားခ်က္ေတြက တစ္တြဲႀကီးလုိက္ဖတ္ရတာရွိတာကုိး။ အခုက်ေတာ့ ဒီမွာ ျပည့္ျပည့္စုံစုံ တစ္ခါတည္း ထည့္ေပးလုိက္တဲ့အတြက္ အခြန္ထမ္းက ပုိၿပီးေတာ့ ရွင္းလင္းသြားတာေပါ့” ဟု ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးမင္းထြဋ္က ေျပာၾကားသည္။

အခြန္ဆုိင္ရာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဥပေဒၾကမ္း၏ အခန္း (၁၀) ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္တြင္ ပုဒ္မ ၇၇ ၌ မည္သူမဆုိ အခြန္းစည္းၾကပ္ျခင္း၊ ေပးေဆာင္ေစျခင္း၊ ေကာက္ခံျခင္းကုိ တမင္တိမ္းေရွာင္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ တိမ္းေရွာင္ရန္ အားထုတ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ယင္းပုဂၢိဳလ္အေနျဖင့္ ရပုိင္ခြင့္မရွိသည့္ အခြန္ျပန္အမ္းေငြကုိရရွိရန္ တမင္ၾကံရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေတာင္းခံျခင္းျပဳေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွား စီရင္ျခင္းခံရလွ်င္ ထုိသူကုိ ခုနစ္ႏွစ္ထက္မပုိေသာ ေထာင္ဒဏ္ကုိျဖစ္ေစ၊ က်ပ္ႏွစ္သိန္းငါးေသာင္းႏွင့္ ယင္းကာလအတြက္ ယင္းပုဂၢိဳလ္ေပးေဆာင္ရမည့္ အခြန္၏ ၁၀၀ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ညီမွ်ေသာ ေငြပမာဏတုိ႔အနက္ မ်ားရာဒဏ္ေၾကးေငြျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လုံးကုိျဖစ္ေစ က်ခံေစရမည္ဟု ေရးဆြဲထားသည္။

ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း ႏွစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း ဥပေဒေပါင္း ၆၀ နီးပါး အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

May 12, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.