<

ေတာင္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္တြင္ Community Recreation Center တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ တင္ဒါေခၚ

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ ေတာင္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္တြင္ Community Recreation Center တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ျပည္တြင္းျပည္ပ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားအား ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖဲြ႔၊ တင္ဒါစိစစ္ႀကီးၾကပ္ေရးအဖဲြ႔က ေမ ၈ ရက္က တင္ဒါေခၚယူခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါတင္ဒါပံုစံမ်ားကုိ ေမ ၉ ရက္မွစ၍ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖဲြ႔ တင္ဒါစိစစ္ႀကီးၾကပ္ေရးအဖဲြ႔႐ံုး၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၊ ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္၊ အလံုလမ္းေပၚရွိ လႊတ္ေတာ္ဂိတ္အမွတ္ (၄)တြင္ အခမဲ့ရယူႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

တင္ဒါတင္သြင္းမည့္ ကုမၸဏီသည္ အဆုိျပဳလႊာအျပည့္အစံုကုိ တင္ဒါစိစစ္ႀကီး ၾကပ္ေရးအဖဲြ႔ရံုးသုိ႔ ဇြန္ ၈ ရက္ ေနာက္ဆံုးထား၍ ျပန္လည္တင္သြင္းရမည္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္က်တင္သြင္းေသာ တင္ဒါမ်ားကုိ လက္ခံစဥ္းစားမည္မဟုတ္ဘဲ အဆိုျပဳလႊာမ်ားကုိ  ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖဲြ႔  တင္ဒါစိစစ္ႀကီး ၾကပ္ေရးအဖဲြ႔က ဖြင့္ေဖာက္စစ္ေဆးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

တင္ဒါေခၚယူျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သိရွိလုိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ တင္ဒါစိစစ္ႀကီးၾကပ္ေရးအဖဲြ႔၏ emailး tender@yangon.gov.mm မွတစ္ဆင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖဲြ႕ တင္ဒါစိစစ္ႀကီးၾကပ္ေရးအဖဲြ႕႐ံုး ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁-၈၃၀၂၄၇၇ သုိ႔ ႐ံုးခ်ိန္းအတြင္း ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

May 9, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.