<

ပုဂၢလိက စက္သံုးဆီဆုိင္မ်ားက လက္၀ါးႀကီးအုပ္စနစ္ျဖင့္ စက္သံုးဆီေစ်းႏႈန္းအား တူညီစြာ သတ္မွတ္ေရာင္းခ်ျခင္းသည္ ကုန္ေစ်းႏႈန္း ႀကီးျမင့္ျခင္းကုိ တြန္းပုိ႔ေနေၾကာင္း တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေျပာၾကား

ေမ ၈ ရက္ ျပဳလုပ္သည့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းကို ေတြ႕ရစဥ္

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ပုဂိၢလက စက္သံုးဆီဆုိင္မ်ားက လက္၀ါးႀကီးအုပ္စနစ္ျဖင့္ စက္သံုးဆီေစ်းႏႈန္းမ်ားကုိ တူညီစြာ သတ္မွတ္ေရာင္းခ်ျခင္းသည္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္ျခင္းကုိ တြန္းပုိ႔ေနေၾကာင္း မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁) လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးလွေဌးက ေျပာၾကားသည္။

ေမ ၈ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ဆ႒မ ပံုမွန္အစည္းအေ၀း (၂၅ရက္ေျမာက္ေန႔) တြင္ ဦးလွေဌးက “ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း စီးပြားေရး ပုိမုိဖြံ႕ၿဖိဳးေရး တုိးတက္ေစေရးႏွင့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္း က်ဆင္းေရးတုိ႔အတြက္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ဆုိင္ေသာ စီမံခ်က္၊ စီမံကိန္းမ်ား ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိ” ေမးခြန္းေမးျမန္းရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကား ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ခႏႈန္းမ်ား ျမင့္မားလ်က္ရွိပါတယ္။ အေျခခံကေတာ့ စက္သံုးဆီေစ်း ျမင့္မားေနျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ပုဂၢလိကဆီဆုိင္မ်ားဟု ဆုိေသာ္လည္း ဆီဆုိင္အားလံုး ေစ်းႏႈန္းတူညီစြာ သတ္မွတ္ေရာင္းခ်ေနျခင္းက လက္၀ါးႀကီးအုပ္စနစ္တစ္ခု ျဖစ္ေနပါတယ္။ လြတ္လပ္စြာ ေရာင္း၀ယ္ခြင့္ကို ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ခ်ိဳးေဖာက္ေနတာလားလုိ႔ ေမးခြန္းထုတ္ခ်င္ပါတယ္။ စက္သံုးဆီေစ်းႏႈန္း လက္၀ါးႀကီး အုပ္ထားျခင္းက ကုန္ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္မႈကုိ အဓိက တြန္းပုိ႔ေနျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ စက္သံုးဆီဟာ လြတ္လပ္စြာ တင္သြင္းခြင့္ အၿပိဳင္အဆုိင္ ေရာင္းခ်ခြင့္ ျပဳသင့္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးႏွံမႈအထိ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ကုိ ဖြင့္ေပးသင့္ပါတယ္။ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြကုိ လူတစ္စုကပဲ လက္၀ါးႀကီးအုပ္ စုိးမုိးခဲ့တဲ့ ေခတ္အဆက္ဆက္ေၾကာင့္ တုိင္းျပည္ဟာ ခြၽတ္ျခံဳက်ေနခဲ့ပါတယ္။ ဒီေခတ္မွာလည္း ဒီလူတစ္စုက ခ်ဳပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ ေနမယ္ဆုိရင္ အနာဂတ္ ေမွးမိွန္ေပ်ာက္ကြယ္ ေနဦးမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ခ်မ္းသာလြန္းတဲ့သူက မတရားခ်မ္းသာ၊ ဆင္းရဲလြန္းတဲ့လူက မတရားဆင္းရဲေနတဲ့အတြက္ ျဖစ္လာမယ့္ ပဋိပကၡေတြကုိ သတိျပဳ ဆင္ျခင္ရမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးလွေဌးက ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါ ေမးျမန္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဦးျမင့္ေသာင္းက ျပန္လည္ ေျဖၾကားရာတြင္ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီးအတြင္း စက္သံုးဆီးေစ်းႏႈန္းမ်ား ႀကီးျမင့္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ လက္၀ါးႀကီးအုပ္မႈ အေျခအေနမ်ားကုိ တုိင္းအစုိးရအေနျဖင့္ ဂ႐ုျပဳမိပါေၾကာင္း၊ စက္သံုးဆီ ေစ်းႏႈန္းမ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာ စက္သံုးဆီဆုိင္မ်ားက ညိႇႏိႈင္းထားသည့္ေစ်းႏႈန္း မဟုတ္ဘဲ ကမၻာ့ေပါက္ေစ်းႏွင့္အညီ ျဖစ္လာေစရန္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖဲြ႔အေနျဖင့္ အစီအမံ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရန္ အစီအစဥ္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား အဓိကႀကီးမားလာျခင္းမွာ ကုန္ထုတ္သည့္အခ်ိန္တြင္ ကုန္ၾကမ္းမ်ား ေစ်ႏႈန္းႀကီးျမင့္ျခင္း၊ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ခႏွင့္ ၀န္ေဆာင္ခမ်ား ႀကီးမားျခင္း၊ လုိအပ္သည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား လံုေလာက္စြာ မရရွိျခင္း စသည့္တုိ႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား က်ဆင္းလာရန္အတြက္ ကုန္ၾကမ္းစရိတ္မ်ား က်ဆင္းေရး၊ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးစရိတ္မ်ား က်ဆင္းေရး၊ တစ္ဦးခ်င္း ကုန္ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းရည္ တုိးျမႇင့္လာေရးအတြက္ တြန္းအားေပး ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အတြင္း၌ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးခမ်ား က်ဆင္းေစေရးအတြက္ တံတားကိုးခုတြင္ ျဖတ္သန္းခမ်ား ရပ္ဆုိင္းခဲ့ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးဦးျမင့္ေသာင္းက ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ အတြင္းက အတည္ျပဳခဲ့သည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွ စက္တင္ဘာလအထိ  ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ေဒသႏၲရ စီမံကိန္းတြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး၏ ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈ တုိးတက္လာရန္အတြက္ စီမံကိန္းခ် ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

 

May 8, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.