<

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေဒၚလာ ၅ ဒသမ ၇ ဘီလ်ံေက်ာ္သာ ၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ထက္ ေဒၚလာသန္း ၉၃၀ ေက်ာ္ ေလ်ာ့က်

ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား အမ်ားဆံုး၀င္ေရာက္သည့္ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ႏွင့္ အနီးပတ္၀န္းက်င္ကို ေတြ႕ရစဥ္

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေဒၚလာ ၅ ဒသမ ၇ ဘီလ်ံေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ခဲ့ေသာ္လည္း ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၀င္ေရာက္ခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈထက္ ေဒၚလာ သန္း ၉၃၀ ေက်ာ္ ေလ်ာ့က်ခဲ့ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆုိင္ရာ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ၅၇၁၈ ဒသမ ၀၈၆ သန္း၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေဒၚလာ ၆၆၄၉ ဒသမ ၈၁၂ သန္း ၀င္ေရာက္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ၀င္ေရာက္မႈမွာ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ထက္ ေဒၚလာ ၉၃၁ ဒသ မ ၇၂၆ သန္း ေလ်ာ့က်ခဲ့သည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္း၊ သတၱဳက႑၊ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း၊ လွ်ပ္စစ္က႑၊ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးက႑၊ ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ အိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္း၊ စက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ အျခား၀န္ေဆာင္မႈက႑မ်ားသုိ႔ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ၀င္ေရာက္ခဲ့ေသာ္လည္း ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕က႑၊ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑တုိ႔သုိ႔ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ၀င္ေရာက္ခဲ့ျခင္းမရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ယမန္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ ဘ႐ူႏုိင္း၊ ကေနဒါ၊ တ႐ုတ္၊ ျပင္သစ္၊ ဂ်ာမနီ၊ ေဟာင္ေကာင္၊ အိႏၵိယ၊ အင္ဒုိနီးရွား၊ ဂ်ပန္၊ မကာအုိ၊ မေလးရွား၊ ကုိရီးယား၊ စင္ကာပူ၊ သီရိလကၤာ၊ ထုိင္း၊ နယ္သာလန္၊ ယူေအအီး၊ ယူႏုိက္တက္ကင္းဒမ္း၊ အေမရိကန္၊ ဗီယက္နမ္၊ လူဇင္ဘတ္၊ ဆာမုိအာ၊ မာရွယ္ကြၽန္းစု၊ ေနာ္ေ၀၊ ထုိင္၀မ္၊ အုိင္ယာလန္ စသည့္ ႏုိင္ငံေဒသမ်ားမွ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ၀င္ေရာက္ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ဘ႑ာႏွစ္အလုိက္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ၀င္ေရာက္သည့္ ပမာဏမွာ ၁၉၈၈-၁၉၈၉ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၀၄-၂၀၀၅ ဘ႑ာႏွစ္အထိ ေဒၚလာ ၇၇၅၁ ဒသမ ၃၇၈ သန္း၊ ၂၀၀၅-၂၀၀၆ တြင္ ေဒၚလာ ၆၀၆၅ ဒသမ ၆၇၅ သန္း၊ ၂၀၀၆-၂၀၀၇ တြင္ ေဒၚလာ ၇၁၉ ဒသမ ၇၀၂ သန္း၊ ၂၀၀၇-၂၀၀၈ တြင္ ေဒၚလာ ၂၀၅ ဒသမ ၇၂၀ သန္း၊ ၂၀၀၈-၂၀၀၉ တြင္ ေဒၚလာ ၉၈၄ ဒသမ ၇၆၄ သန္း၊ ၂၀၀၉-၂၀၁၀ တြင္ ေဒၚလာ ၃၂၉ ဒသမ ၅၈၀ သန္း၊ ၂၀၁၀-၂၀၁၁ တြင္ ေဒၚလာ ၁၉၉၉၈ ဒသမ ၉၆၅ သန္း၊ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ တြင္ ေဒၚလာ ၄၆၄၄ ဒသမ ၄၆၀ သန္း၊ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ တြင္ ေဒၚလာ ၁၄၁၉ ဒသမ ၄၆၇ သန္း၊ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ တြင္ ေဒၚလာ ၄၁၀၇ ဒသမ ၀၅၅ သန္း၊ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ေဒၚလာ ၈၀၁၀ ဒသမ ၅၃၃ သန္း၊ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ေဒၚလာ ၉၄၈၆ ဒသမ ၁၂၃ သန္း၊ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ေဒၚလာ ၆၆၄၉ ဒသမ ၈၁၂ သန္း၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္မတ္လကုန္အထိ ေဒၚလာ ၅၇၁၈ ဒသမ ၀၈၆ သန္း ၀င္ေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၁၉၈၈-၈၉ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ မတ္လကုန္အထိ ခြင့္ျပဳထားသည့္ စုစုေပါင္း ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏမွာ ေဒၚလာ ၇၆၀၃၂ ဒသမ ၅၁၀ သန္းရွိေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

April 16, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.