<

ျမန္မာ့စီးပြားေရး ကာလတုိအားျဖင့္ ၇ ဒသမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ တုိးတက္ဖြယ္ရွိဟု IMF က ခန္႔မွန္းထားၿပီး ဘဏ္လုပ္ငန္းစည္းမ်ဥ္းသစ္မ်ား လုိက္နာႏုိင္မႈ၊ ရခုိင္အေရးေၾကာင့္ ဘ႑ာေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအေပၚ ထိခုိက္ႏုိင္မႈ၊ ကုန္ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္မႈ စသည့္စိန္ေခၚမႈမ်ား ရွိေနဟုဆို

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးကာလတုိအားျဖင့္ ၇ ဒသမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ တုိးတက္ဖြယ္ရွိသည္ဟု အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ (IMF) က ခန္႔မွန္းေသာ္လည္း ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ား စည္းမ်ဥ္းသစ္မ်ား လုိက္နာႏုိင္မႈ၊ ရခုိင္အေရးအေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဘ႑ာေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအေပၚ ထိခုိက္ႏုိင္မႈ၊ ကုန္ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္မႈ စသည့္စိန္ေခၚမႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း မတ္ ၂၈ ရက္က ထုတ္ျပန္သည့္ IMF Article IV Consultation ဆုိင္ရာအစီရင္ခံစာအရ သိရသည္။

NLD အစုိးရသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းမ်ား ယာယီရပ္ဆုိင္းခဲ့ျခင္း၊ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးထြက္ ကုန္ေလ်ာ့နည္းခဲ့ျခင္း၊ ပုိ႔ကုန္တင္ပုိ႔မႈ က်ဆင္းခဲ့ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ စိန္ေခၚမႈအမ်ားအျပားႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ကာ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္ထက္ ေလ်ာ့နည္းသည့္ စီးပြားေရးတုိးတက္မႈႏႈန္း ၅ ဒသမ ၉ ရာခုိင္ႏႈန္းသာျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း ဘ႑ာေရးအသံုးစရိတ္လုိ ေငြကုိ ဂ်ီဒီပီ (ျပည္တြင္းအသားတင္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈတန္ဖုိး) ၏ ၂ ဒသမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ခဲ့ၿပီး ပ်မ္းမွ်ေငြေၾကးေဖာင္းပြႏႈန္း ၆ ဒသမ ၈ ရာခုိင္ႏႈန္းသာျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ ႏုိင္ငံျခားစာရင္းရွင္ေငြ စာရင္းလုိေငြကုိလည္း ယခင္ဘ႑ာႏွစ္က ဂ်ီဒီပီ၏ ၅ ဒသမ ၁ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိရာမွ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၃ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံျခားအရန္ေငြကုိလည္း သြင္းကုန္တန္ဖုိး၏ ၃ ဒသမ ၂ လစာထိန္းထားႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

လာမည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ကာလလတ္ မက္ခ႐ုိစီးပြားေရးအေျခအေနကုိ IMF က အေကာင္းဘက္ျဖစ္လာေရးအတြက္ ေမွ်ာ္မွန္းထားၿပီး စုိက္ပ်ဳိးေရးက႑ႏွင့္ ျပည္ပပုိ႔ကုန္အား ျပန္ေကာင္းလာႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၆ ဒသမ ၇ ရာခုိင္ႏႈန္းတုိးတက္ႏုိင္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးတုိးတက္မႈအတြက္ အခြန္အခေကာက္ခံရရွိမႈႏႈန္း မ်ားျပားလာျခင္းက အေထာက္အကူျဖစ္လာခဲ့ေသာ္လည္း အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အေရးကိစၥမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးကုိ တုိက္႐ုိက္အားျဖင့္ ထိခုိက္မႈရွိေစသကဲ့သုိ႔ လူမႈေရးအရ ဆံုး႐ႈံးမႈမ်ားလည္းျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိကာ အဆုိပါထိခုိက္ဆံုး႐ႈံးမႈမ်ား အားလံုးကုိမူ မျမင္ေတြ႕ရေသးေၾကာင္း IMF ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးအေျခအေနအား စိစစ္သံုးသပ္ခ်က္မ်ားအရ ႏုိင္ငံျခားတုိက္႐ုိက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားေၾကာင့္ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာက႑မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပံုစံ တုိးတက္ေကာင္းမြန္ ထိေရာက္လာျခင္းေၾကာင့္ ကာလတုိအားျဖင့္ တုိးတက္မႈႏႈန္း ၇ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ၇ ဒသမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ တုိးတက္ရန္အလားအလာရွိသည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံစီးပြားေရးကုိ အေကာင္းဘက္သုိ႔ ႐ႈျမင္ထားေသာ္လည္း စီးပြားေရးေကာင္းမြန္မႈ ေနာက္ဆုတ္သြားႏုိင္သည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားအျဖစ္ အသစ္ခ်မွတ္ထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းသစ္မ်ားအတုိင္း ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ား လုိက္နာႏုိင္မႈ၊ ရခုိင္အေရးကိစၥေၾကာင့္ ႏုိင္ငံ့ဘ႑ာေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအပုိင္းတြင္ ဆက္လက္ထိခုိက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚမႈ၊ ကုန္ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္မႈ၊ ကမၻာ့ဘ႑ာေရးေစ်းကြက္ မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိမႈ၊ တ႐ုတ္၏ စီးပြားေရးဖိအားသက္ေရာက္မႈႏွင့္ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားရွိေနေၾကာင္း သံုးသပ္ထားသည္။

ထုိ႔အတူ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးတုိးတက္မႈႏႈန္းကုိ တြန္းတင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ႏုိင္ငံ၏ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအစီအစဥ္ကုိ ယခုထက္ပုိမုိ၍ အေသးစိတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရန္ရြက္ႏွင့္ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားအတြင္း အနိမ့္က်ဆံုးျဖစ္ေနသည့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုအရည္အေသြးကုိ ဆက္လက္ျမႇင့္တင္သြားရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း IMF က အၾကံျပဳထားေၾကာင္း သိရသည္။

March 29, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.