<

စိုက္ပ်ဳိးေရး၀င္ေငြက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္းႏွင့္ ရန္ကုန္-မႏၲေလးရထားလမ္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရး အတြက္ JICA ထံမွ ဂ်ပန္ယန္း ၈၇ ဘီလ်ံေက်ာ္ ေခ်းယူရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳ

စိုက္ပ်ဳိးေရး၀င္ေငြက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရးစီမံကိန္းႏွင့္ ရန္ကုန္-မႏၲေလး ရထားလမ္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရး စီမံကိန္း အဆင့္ (၂) အပိုင္း (၁) အတြက္ JICA ထံမွ ဂ်ပန္ယန္း ၈၇ ဒသမ ၀၉၁ ဘီလ်ံေခ်းယူရန္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့သည္။

အဆိုပါ ေခ်းေငြမ်ားအား စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန စိုက္ပ်ဳိးေရး ၀င္ေငြက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္းအတြက္ ဂ်ပန္ယန္း ၃၀ ဒသမ ၄၆၉ ဘီလ်ံ၊ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ရန္ကုန္-မႏၲေလး ရထားလမ္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရး စီမံကိန္း အဆင့္ (၂) အပိုင္း (၁) အတြက္ ဂ်ပန္ယန္း ၅၆ ဒသမ ၆၂၂ ဘီလ်ံ ေခ်းယူခြင့္ျပဳရန္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ တရား၀င္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အကူအညီ ေခ်းေငြျဖင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီးတြင္ စိုက္ပ်ဳိးေရး၀င္ေငြ တိုးတက္ေရး စီမံကိန္းအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္ရန္အတြက္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလမွ စတင္၍ စီမံကိန္း ျဖစ္ေျမာက္ႏိုင္စြမ္း အေျခအေနအား ဂ်ပန္ႏိုင္ငံဘက္ႏွင့္ ပူးေပါင္းေလ့လာခဲ့ေၾကာင္း စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးလွေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါစီမံကိန္းသည္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း သဖန္းဆိပ္ဆည္ ေရေသာက္စနစ္ဧရိယာ ဧက ငါးသိန္းခန္႔အေပၚ အမွီသဟဲျပဳေနၿပီး လယ္ယာလုပ္ငန္းျဖင့္ အသက္ေမြးသည့္ အိမ္ေထာင္စု ခုနစ္ေသာင္းခန္႔၊ လူဦးေရ သံုးသိန္းခန္႔အတြက္ အက်ဳိးျပဳရန္ ရည္ရြယ္ထားသည့္ စီမံကိန္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ စီမံကိန္း စတင္သည္ႏွင့္ ေျခာက္ႏွစ္အတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ေခ်းေငြယန္း ၃၀ ဒသမ ၄၆၉ ဘီလ်ံ (အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၂၇၀ ခန္႔) သည္ အတိုးႏႈန္း အေနျဖင့္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၀ ဒသမ ၀၁ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ျပန္လည္ေပးဆပ္ရမည့္ ကာလသည္ ဆိုင္းငံ့ကာလ ၁၀ ႏွစ္အပါအ၀င္ စုစုေပါင္းႏွစ္ ၄၀ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေခ်းေငြမ်ားကို တစ္ႏွစ္လွ်င္ ႏွစ္ႀကိမ္ျဖင့္ စုစုေပါင္း အႀကိမ္ ၈၀ ျပန္လည္ေပးဆပ္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္ျဖင့္ အရစ္က် ေတာင္းခံေပးေခ် သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ရန္ကုန္-မႏၲေလး ရထားလမ္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ စီမံကိန္းအဆင့္ (၁) အတြက္ ေခ်းေငြအပိုင္း (၁) ဂ်ပန္ယန္း ၂၀ ဘီလ်ံႏွင့္ ေခ်းေငြအပိုင္း (၂) ဂ်ပန္ယန္း ၂၅ ဘီလ်ံအတြက္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေခ်းေငြစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၿပီး စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ စီမံကိန္းအဆင့္ (၂) စုစုေပါင္း ကုန္က်စရိတ္ ဂ်ပန္ယန္း ၁၇၁ ဒသမ ၅၆၆ ဘီလ်ံ လ်ာထားသည့္အနက္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္မွ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္အထိ သုံးႏွစ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္မည့္ စီမံကိန္းအဆင့္ (၂) အပိုင္း (၁) ၏ လုပ္ငန္းကုန္က်စရိတ္ ဂ်ပန္ယန္း  ၅၆ ဒသမ ၆၂၂ ဘီလ်ံကို ပထမအႀကိမ္ ေခ်းေငြအျဖစ္ ရယူလိုျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္သို႔ ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည္။

အဆိုပါ ေခ်းေငြအား ၿမိဳ႕ျပအင္ဂ်င္နီယာ လုပ္ငန္းႏွင့္ အခ်က္ျပ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၊ စက္ေခါင္းႏွင့္ တြဲမ်ား၀ယ္ယူျခင္းလုပ္ငန္း၊ ရထားသြားလာမႈ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးစနစ္ တပ္ဆင္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ ကြန္ကရစ္ဇလီဖားႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား ၀ယ္ယူတပ္ဆင္ျခင္းလုပ္ငန္း စသည္တို႔အတြက္  အသံုးျပဳရန္ လ်ာထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည့္ စီမံကိန္းအဆင့္ (၂) အပိုင္း (၁) သည္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေနျပည္ေတာ္၊ မႏၲေလးေဒသႀကီးတို႔ရွိ ေတာင္ငူ-မႏၲေလး ရထားလမ္းပိုင္း တစ္ေလွ်ာက္တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စီမံကိန္း၏ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈေရး အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ရန္ကုန္-မႏၲေလး ရထားလမ္း တစ္ေလွ်ာက္ ၃၈၆ မိုင္ခန္႔ရွိ ၿမိဳ႕နယ္၂၆ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေဆာင္ရြက္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္-မႏၲေလး ရထားလမ္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရး စီမံကိန္းကို စီမံကိန္းအဆင့္ (၁) အျဖစ္ ရန္ကုန္-ေတာင္ငူလမ္းပိုင္း ၁၆၆ မိုင္ကိုလည္းေကာင္း၊ စီမံကိန္းအဆင့္ (၂) အျဖစ္ ေတာင္ငူ-မႏၲေလးလမ္းပိုင္း ၂၂ မိုင္ကိုလည္းေကာင္း လ်ာထားသတ္မွတ္ကာ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ စီမံကိန္း လ်ာထားခ်က္ အေနျဖင့္ လက္ရွိယိုယြင္းလ်က္ရွိသည့္ ရထားလမ္းအေျခခံ အေဆာက္အအံုႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားအား မြမ္းမံျခင္း၊ ရထားခုတ္ေမာင္းမိုင္ႏႈန္း တစ္နာရီ ၆၄ ကီလိုမီတာ (၄၀ မိုင္) မွ ၁၀၀ ကီလိုမီတာ (၆၂ မိုင္) သို႔ တိုးျမႇင့္ျခင္း၊ ရထားလံုျခံဳစိတ္ခ်စြာ သြားလာႏိုင္ေရးႏွင့္ အခ်ိန္မွန္ကန္ေရး တိုးတက္လာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

 

March 23, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.