<

ေဖေဖာ္၀ါရီလကုန္အထိ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား၏ စုစုေပါင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာတစ္ဘီလ်ံေက်ာ္ အပါအ၀င္ က်ပ္ ၃၆၃၂ ဘီလ်ံေက်ာ္ ျမႇဳပ္ႏွံထား

ျမန္မာႏုိင္ငံသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖင့္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ေရထြက္ပစၥည္း ျပဳျပင္ထုတ္လုပ္သည့္စက္႐ုံ လုပ္ငန္းခြင္အား ေတြ႕ရစဥ္

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလကုန္အထိ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမ်ား၏ စုစုေပါင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ ေဒၚလာတစ္ဘီလ်ံေက်ာ္ အပါအ၀င္ က်ပ္၃၅၃၂ဘီလ်ံေက်ာ္အထိ ျမႇဳပ္ႏွံထားေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အမွတ္စဥ္ (၃/၂၀၁၈)အရ သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈခြင့္ျပဳေပးခဲ့မႈမွာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလအထိ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း ၁၀၁ ခု၊ ေဒၚလာ ၉၆၀ ဒသမ ၅၉၄ သန္းအပါအ၀င္ က်ပ္ ၃၂၆၂ ဘီလ်ံေက်ာ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ ႏွံမႈတိုးျမႇင့္ျခင္းအပါအ၀င္ စုစုေပါင္း ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၁၀၈၇ ဒသမ ၅၀၁ သန္း အပါအ၀င္ က်ပ္၃၆၃၂၂၄၁ ဒသမ ၆၀၈ သန္းခြင့္ျပဳၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္၏ အစည္းအေ၀း အမွတ္စဥ္ (၃/၂၀၁၈) ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၇ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနတြင္ က်င္းပခဲ့သည္။

အဆိုပါအစည္းအေ၀းအမွတ္စဥ္ (၃/ ၂၀၁၈) တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းႏွစ္ခုခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီးလုပ္ငန္းတစ္ခုကို အတည္ျပဳခဲ့သည္။ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီက အတည္ျပဳေပးခဲ့သည့္လုပ္ငန္းႏွစ္ခုႏွင့္ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီက အတည္ျပဳေပးခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းတစ္ခုရွိသျဖင့္ စုစုေပါင္းလုပ္ငန္း ေျခာက္ခုမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၈၈ ဒသမ ၆၀၅ သန္း အပါအ၀င္ က်ပ္ ၁၈၇၀၀၅ ဒသမ ၆၆၁ သန္း ခြင့္ျပဳ/အတည္ျပဳေပးခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္က သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

အဆိုပါလုပ္ငန္းမ်ားမွ ျပည္တြင္းလုပ္သားမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေပါင္း ၆၅၁ ခုကို ဖန္တီးေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ခြင့္ျပဳ/အတည္ျပဳလုပ္ငန္းေျခာက္ခုမွာ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးက႑တစ္ခု၊ အျခား၀န္ေဆာင္မႈက႑တစ္ခု၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားက႑ႏွစ္ခုႏွင့္ စက္မႈက႑ႏွစ္ခုတို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ခြင့္ျပဳေပးရာတြင္ လုပ္ငန္း၏ စီးပြားေရးတြက္ေျခကိုက္မႈ၊ အလုပ္အကိုင္သစ္မ်ား ဖန္တီးေပးႏုိင္မႈ၊ အမ်ဳိးသား၀င္ေငြႏွင့္ အခြန္တိုးတက္ ရရွိႏုိင္မႈ၊ ျပည္တြင္းျပည္ပေစ်းကြက္  အေျခအေန၊ ျပည္တြင္းစားသံုးရန္လိုအပ္ခ်က္၊  နည္းပညာဆီေလ်ာ္မႈ၊ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈ၊ နည္းပညာလြႊဲေျပာင္းရရွိမႈ၊ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္မႈႏွင့္ လူမႈေရးထိခိုက္မႈထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရး ေဆာင္ရြက္မႈအစီအမံမ်ား၊ တာ၀န္ယူမႈရွိေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖစ္ျခင္းႏွင့္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကို လိုက္နာျခင္းစသည့္ အခ်က္မ်ားကို အေျခခံ၍ စိစစ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားရွိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီမ်ားက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ ေဒၚလာငါးသန္း သို႔မဟုတ္ က်ပ္ သန္း ၆၀၀၀ အထိရွိသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ခြင့္ျပဳေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ လက္ရွိအခ်ိန္၌ ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္လည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန (DICA) တစ္နည္းအားျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ (MIC) ႐ံုးမ်ားကို ဖြင့္လွစ္ထားၿပီျဖစ္သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလကုန္အထိ  ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း ၂၀၆ ခု၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏေဒၚလာ ၄၅၀၈ ဒသမ ၄၅၃ သန္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတိုးျမႇင့္ျခင္း အပါအ၀င္ စုစုေပါင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏမွာ ေဒၚလာ ၅၃၀၇ ဒသမ ၂၀၇ သန္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ဥပေဒအရ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ ေဒၚလာ ၃၆၆ဒသမ ၅၃၀ သန္း ခြင့္ျပဳခဲ့သျဖင့္ စုစုေပါင္းခြင့္ျပဳၿပီးရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ ေဒၚလာ ၅၆၇၃ ဒသမ ၇၃၇ သန္း ျဖစ္သည္။

March 8, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.