<

ကခ်င္၊ ခ်င္း၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ ေက်ာင္းငါးေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ရန္ ဂ်ပန္အစုိးရက ေဒၚလာ ၈၃၀၀၀၀ ေက်ာ္ ေထာက္ပံ့

ကခ်င္၊ ခ်င္း၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ အေျခခံပညာေက်ာင္း ငါးေက်ာင္းေဆာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ဂ်ပန္အစုိးရ၏ အေသးစားစီမံကိန္းမ်ား ေထာက္ပ့ံေရးအစီအစဥ္အရ ၈၃၀၉၁၃ ေဒၚလာေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ဂ်ပန္သံ႐ုံးမွ သံအမတ္ႀကီး Mr.Tateshi HIGUCHI ႏွင့္ ခ်င္း၊ ရခုိင္ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တုိ႔မွ ေဆာက္လုပ္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒တုိ႔သည္ စီမံကိန္းငါးခုအတြက္ အေထာက္အပံ့ေပးေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

စီမံကိန္းအလုိက္ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားမွာ ခ်င္းျပည္နယ္ ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕နယ္ မာၾကားေက်းရြာ အေျခခံပညာအလယ္တန္းေက်ာင္း (ခြဲ) ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းအတြက္ ၁၈၁၀၂၄ ေဒၚလာ၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ က်ားနင္းကန္ေက်းရြာ အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း (ခဲြ) ေဆာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္းအတြက္ ၁၇၃၉၂၃ ေဒၚလာ၊  ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕နယ္ တပ္ကုန္းရြာမ အေျခခံပညာအလယ္တန္းေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းအတြက္ ၁၃၁၈၃၆ ေဒၚလာ၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၃)အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္းအတြက္  ၂၀၂၇၀၅ ေဒၚလာ၊ ခ်င္းျပည္နယ္ ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၁)အေျခခံပညာအလယ္တန္းေက်ာင္း (ခဲြ)ေဆာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္းအတြက္ ၁၄၁၄၂၅ ေဒၚလာတုိ႔ ျဖစ္သည္။

မာၾကားေက်းရြာ အေျခခံပညာအလယ္တန္းေက်ာင္း(ခဲြ)တြင္ စာသင္ခန္းရွစ္ခန္းႏွင့္ ေက်ာင္းသံုးပရိဘာဂ အျပည့္အစံုပါ၀င္ေသာ ႏွစ္ထပ္သံကူကြန္ကရစ္ ေက်ာင္းေဆာင္တစ္ေဆာင္ ေဆာက္လုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား ၁၉၈ ဦး အက်ဳိးခံစားရမည္ ျဖစ္သည္။ က်ားနင္းကန္ေက်းရြာ အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း (ခဲြ) တြင္လည္း စာသင္ခန္း ၁၀ ခန္းႏွင့္ေက်ာင္းသံုး ပရိေဘာဂအျပည့္အစံုပါ၀င္ေသာ ႏွစ္ထပ္သံကူကြန္ကရစ္ ေက်ာင္းေဆာင္တစ္ေဆာင္ ေဆာက္လုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား ၇၀၀ အက်ဳိးခံစားရမည္ ျဖစ္သည္။

ထုိ႔အတူ တပ္ကုန္းရြာမအေျခခံပညာ အလယ္တန္းေက်ာင္းတြင္လည္း စာသင္ခန္း ရွစ္ခန္းသန္႔စင္ခန္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသံုးပရိေဘာဂ အျပည့္အစံုပါ၀င္ေသာ ႏွစ္ထပ္သံကူ ကြန္ကရစ္ေက်ာင္းေဆာင္တစ္ေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား ၅၆၄ ဦးအက်ဳိးခံစားရမည္ ျဖစ္သည္။ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၃) အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္းေဆာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္းတြင္လည္း စာသင္ခန္း ၁၀ ခန္းႏွင့္ ေက်ာင္းသံုးပရိေဘာဂ အျပည့္အစံုပါ၀င္ေသာ ႏွစ္ထပ္သံကူကြန္ကရစ္ေက်ာင္းေဆာင္ တစ္ေဆာင္ေဆာက္လုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား ၁၂၀၂ ဦး အက်ဳိးခံစားရမည္ ျဖစ္သည္။ ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၁)အေျခခံပညာအလယ္တန္းေက်ာင္း (ခဲြ)ေဆာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္းတြင္လည္း စာသင္ခန္းရွစ္ခန္းႏွင့္ ေက်ာင္းသံုးပရိေဘာဂ အျပည့္အစံုပါ၀င္ေသာ ႏွစ္ထပ္သံကူ ကြန္ကရစ္ေက်ာင္းေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား ၃၃၅ ဦးအက်ဳိးခံစားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဂ်ပန္အစိုးရသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေသးစားစီမံကိန္းမ်ား ေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္ျဖင့္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွစတင္၍ စီမံကိန္းေပါင္း ၈၅၁ ခုကို ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ရာ ပညာေရး ေထာက္ပံ့ေရးစီမံကိန္းေပါင္း ၄၂၂ ခု၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရး စီမံကိန္းေပါင္း ၂၀၁ ခုႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးႏွင့္ပတ္၀န္းက်င္ စီမံကိန္းေပါင္း ၁၃၉ ခု၊ အေျခခံ အေဆာက္အအံုစီမံကိန္းေပါင္း ၅၄ ခုႏွင့္အျခား စီမံကိန္းေပါင္း ၃၅ ခုတို႔ကို ေထာက္ပ့ံေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

March 1, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.