<

တ႐ုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရးစႀကၤံလမ္း လ်င္ျမန္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္လိုသည့္ လုပ္ငန္းအဆိုျပဳလႊာမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္သို႔ တင္ျပေစလိုေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေျပာၾကား

တ႐ုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရးစႀကၤံလမ္း လ်င္ျမန္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္လိုသည့္ လုပ္ငန္းအဆိုျပဳလႊာမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ထံ တင္ျပေစလိုေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

တ႐ုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရးစႀကၤံတြင္ သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိၿပီးေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ေစလိုၿပီး ေဆာင္ရြက္လိုေသာ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အဆိုျပဳလႊာမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္သို႔ တင္ျပေစလိုၿပီး တ႐ုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ား သေဘာတူညီခ်က္အတိုင္း တ႐ုတ္-ျမန္မာစီးပြားေရး စႀကၤံလမ္း လ်င္ျမန္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး လ်င္ျမန္စြာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္အတြက္ လိုအပ္လ်က္ရွိသည့္ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ဥကၠ႒လည္း ျဖစ္သူ ဦးေက်ာ္၀င္း က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ စႀကၤံလမ္း တည္ေဆာက္ေရးမွာ လုပ္ငန္းပမာဏအေလ်ာက္ ျပည္တြင္း ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားျဖင့္ ကာလတို/ကာလရွည္ အခ်ိန္ယူ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ လက္ရွိ လုပ္ငန္းမ်ားသာမက တ႐ုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရးစႀကၤံတြင္ သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိၿပီးေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ေစလိုေၾကာင္းႏွင့္ ေဆာင္ရြက္လိုေသာ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အဆိုျပဳလႊာမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ထံ တင္ျပေစလိုေၾကာင္း ဦးေက်ာ္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ အစိုးရတို႔အၾကား စီးပြားေရးစႀကၤံလမ္း တည္ေထာင္ေရးဆိုင္ရာ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ (မူၾကမ္း) အတြက္ အၿပီးသတ္ ညိႇႏိႈင္းမႈျပဳလုပ္ၿပီး ျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္မွ တ႐ုတ္- ျမန္မာနယ္စပ္ေဒသကို ျဖတ္ေက်ာ္ကာ မႏၲေလးၿမိဳ႕အထိ၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕မွ အေရွ႕သို႔ တန္းလာကာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္အထိ၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕မွ အေနာက္သို႔ တန္းသြားကာ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္အထိဟူေသာ တ႐ုတ္-ျမန္မာစီးပြားေရးစႀကၤံကို အတူတကြ တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာဘက္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးရန္ ဆႏၵရွိေနေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ တ႐ုတ္သံအမတ္ႀကီး Mr. Hong Liang က ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁ ရက္တြင္ ေဖာ္ထုတ္ေရးသားမႈအၿပီး ေဖေဖာ္၀ါရီ ၃ ရက္မွ ၇ ရက္အထိ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ေပက်င္းၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပမည့္ တ႐ုတ္- ျမန္မာ စီးပြားေရးစႀကၤံလမ္း တည္ေထာင္ေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္ရန္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္၀င္း ဦးေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ သြားေရာက္ ေဆြးေႏြးမႈအၿပီး အဆိုပါ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာကို လက္မွတ္ေရးထိုးလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္-ျမန္မာအၾကားတြင္ အတူတူ ပိုင္ဆိုင္ေသာ နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းေၾကာင္းမွာ ကီလိုမီတာ ၂၂၀၀ ေက်ာ္ ရွည္လ်ားၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံ ျပည္သူလူထုအၾကားရွိ ႐ိုးရာေဆြမ်ဳိးေပါက္ေဖာ္ ခ်စ္ၾကည္ေရးသည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ခိုင္ခိုင္မာမာ တည္ရွိခဲ့၍ ႏွစ္ႏိုင္ငံတို႔က ဆိုးအတူပူအမွ် အိမ္နီးခ်င္းေကာင္းျဖစ္ၿပီး တူညီေသာ ကံၾကမၼာရွိသည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္ၾကသည္။ လက္ရွိကာလတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ျပည္သူလူထုက အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ လူမႈဘ၀ ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းမ်ားကို အလိုလားဆံုး ျဖစ္သည္။
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ေဆြမ်ဳိးေပါက္ေဖာ္အေနျဖင့္ အစြမ္းကုန္ ကူညီေပးရန္ ဆႏၵရွိၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ပါတီအသီးသီး၊ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးတို႔ စည္းလံုးညီညြတ္စြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကၿပီး ႏိုင္ငံေကာင္းမြန္စြာ တည္ေဆာက္ကာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း Mr. Hong Liang က ေဖာ္ထုတ္ေရးသားသည္။

February 25, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.