<

ျပည္ေထာင္စု၏ဘ႑ာ ရန္ပုံေငြအတြင္းရွိ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၏ ကုိယ္ပုိင္ဘ႑ာ ရန္ပုံေငြစာရင္း (Other Account) လက္က်န္ေငြ စုစုေပါင္း က်ပ္ဘီလ်ံ ၁၁၀၀၀ ေက်ာ္ရွိ

ျပည္ေထာင္စု၏ဘ႑ာ ရန္ပုံေငြအတြင္းရွိ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၏ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္ ၃၁ ရက္ရွိ ကုိယ္ပုိင္ဘ႑ာ ရန္ပုံေငြစာရင္း (Other Account – OA) လက္က်န္ အေျခအေနမွာ စုစုေပါင္းက်ပ္ ၁၁၄၉၁၇၂၀ ဒသမ ၅၉၇ သန္းရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက လႊတ္ေတာ္သုိ႔ ထည့္သြင္းတင္ျပထားသည္။ ယင္းလက္က်န္ေငြ က်ပ္ ၁၁၄၉၁၇၂၀ ဒသမ ၅၉၇ သန္းသည္ ကုိယ္ပုိင္ဘ႑ာ ရန္ပုံေငြစာရင္းအျဖစ္ သီးျခားေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ၏ အပ္ေငြစာရင္း (Union Government Deposit Account) တြင္ အပါအ၀င္ ျဖစ္သည္ဟု သိရေၾကာင္း ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက ဆုိသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္ ၃၁ ရက္ရွိ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာရန္ပုံေငြအတြင္းရွိ ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၏ ကုိယ္ပုိင္ဘ႑ာ ရန္ပုံေငြစာရင္း (OA) လက္က်န္အေျခအေနမွာ ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာန သတင္းႏွင့္ စာနယ္ဇင္း လုပ္ငန္း၌ က်ပ္ ၃၃၉၂၄ ဒသမ ၇၀၉ သန္း၊ ပုိ႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဌာနရွိ ျပည္တြင္းေရေၾကာင္း ပုိ႔ေဆာင္ေရး၊ ျမန္မာ့မီးရထား၊ ကုန္းလမ္းပုိ႔ေဆာင္ေရး၊ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၊ ျမန္မာ့စာတုိက္လုပ္ငန္းတုိ႔၏ စုစုေပါင္း OA လက္က်န္ေငြမွာ က်ပ္ ၂၃၀၅၃၆၇ ဒသမ ၈၅၁ သန္းရွိေၾကာင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက ဆုိသည္။

ထုိ႔ျပင္ သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ႀကီးဌာနရွိ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္း၊ အမွတ္ (၁) သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း၊ အမွတ္ (၂) သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း၊ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ေရာင္း၀ယ္ေရးလုပ္ငန္း၊ ျမန္မာ့ပုလဲ ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ ေရာင္း၀ယ္ေရး လုပ္ငန္းတုိ႔၏ စုစုေပါင္း OA လက္က်န္ေငြမွာ က်ပ္ ၂၆၀၃၈၁၇ ဒသမ ၁၈၉ သန္းရွိၿပီး လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနရွိ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္း၊ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း၊ ျမန္မာ့ေရနံ ဓာတုေဗဒလုပ္ငန္း၊ ျမန္မာ့ေရနံထြက္ပစၥည္း ေရာင္း၀ယ္ေရးလုပ္ငန္းတုိ႔၏ OA လက္က်န္ေငြမွာ က်ပ္ ၆၃၃၆၅၀၂ ဒသမ ၈၀၆ သန္းရွိေၾကာင္း ေကာ္မတီက လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ျပထားသည္။

ထုိ႔အတူ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနရွိ အမွတ္ (၁) အႀကီးစား စက္မႈလုပ္ငန္း၊ အမွတ္(၂) အႀကီးစား စက္မႈလုပ္ငန္း၊ အမွတ္ (၃) အႀကီးစား စက္မႈလုပ္ငန္း၊ ျမန္မာ့ေဆး၀ါး လုပ္ငန္းတုိ႔၏ OA လက္က်န္ေငြမွာ က်ပ္ ၂၁၂၁၀၈ ဒသမ ၀၄၂ သန္းရွိေၾကာင္း ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာအရ သိရသည္။

ဆက္လက္၍ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္ ၃၁ ရက္ရွိ ျပည္ေထာင္စုဘ႑ာ ရန္ပုံေငြျပင္ပမွ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနေသာ ႏုိင္ငံပုိင္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၏ ဘဏ္စာရင္း လက္က်န္အေျခအေနမွာ ပုိ႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနတုိ႔တြင္ စုစုေပါင္း က်ပ္ ၈၅၈၈၆ ဒသမ ၄၉၇ သန္းႏွင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၆ ဒသမ ၂၇၄ သန္းရွိေၾကာင္း ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာအရ သိရသည္။

ႏုိင္ငံပုိင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ အထက္ပါေငြစာရင္းမ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ၏ အပ္ေငြစာရင္းတုိ႔၏ ဆက္ႏႊယ္မႈ အေျခအေန၊ ၎စာရင္းမ်ား၏ လည္ပတ္ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္မႈမ်ားကုိ ျပည္သူမ်ားသုိ႔ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ရွင္းလင္းတင္ျပရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက သုံးသပ္ထားသည္။

“Other Account ေတြက ဟုိအစုိးရ လက္ထက္တုန္းက သူ႔၀န္ႀကီးဌာနက သူ႔ပုိက္ဆံနဲ႔သူ လည္လုိ႔ရေအာင္ ဆုိၿပီးေတာ့ လုပ္ခဲ့တဲ့ ပုံစံတစ္ခုေပါ့ေနာ္။ အဲဒီမွာ ဘာတစ္ခု ျဖစ္လာလဲဆုိရင္ Other Account နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ လႊတ္ေတာ္ကုိလည္း တင္ျပထားမႈနည္းတယ္။ ဘယ္အခါမွာ တင္ျပလည္းဆုိရင္ သူ႔ဟာနဲ႔သူလုပ္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြက အ႐ႈံးျပတဲ့ အခါက်ရင္ လႊတ္ေတာ္မွာ ပုိက္ဆံေတာင္းေတာ့မယ္။ အဲဒီဥစၥာေတြေတာ့ တင္ျပတယ္။ ဘယ္ဟာကေတာ့ ဘယ္ေလာက္ျမတ္ၿပီးေတာ့ သူတုိ႔မွာ ၀န္ႀကီးဌာနတစ္ခုမွာ Other Account နဲ႔ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ဟာေတြက်ေတာ့ လႊတ္ေတာ္ကုိ မတင္ျပဘူး။ အဲဒီအခါက်ေတာ့ လႊတ္ေတာ္က အမ်ားအားျဖင့္ Other Account နဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ၀န္ႀကီးဌာနေတြရဲ႕ လက္ထဲမွာ ဘယ္ေလာက္ရွိၿပီလဲ ဆုိတာကုိ အတိအက် မသိဘူး။ မသိတဲ့အခါက်ေတာ့ ဒီဟာကုိ Handle လုပ္လုိ႔မရတဲ့အခါက်ေတာ့ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာပဲ သက္ဆုိင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနေတြကုိပဲ တစ္ခုခ်င္းကုိပဲ ေမးေမးေနရတယ္။ ေမးေနရတဲ့ အခါက်ေတာ့ ဒီဟာေတြဟာ Effective ျဖစ္သလား၊ မျဖစ္ဘူးလား ဆုိတာကုိ ေ၀ဖန္သုံးသပ္ဖုိ႔က်ေတာ့ ဘယ္လုိမွ ေ၀ဖန္သုံးသပ္လုိ႔ မရဘူး ျဖစ္ေနတယ္” ဟု အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးမ်ဳိး၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

February 20, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.