<

လုပ္ပုိင္ခြင့္ အျပည့္အ၀ေပးထားမည္ဆုိပါက အင္းေလးကန္ ေရမခန္းေအာင္ လုပ္ႏုိင္ေၾကာင္း အင္းတုိင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီး ေျပာၾကား

အင္းေလးကန္၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ေနရာကို ေတြ႕ရစဥ္

လုပ္ပုိင္ခြင့္အျပည့္အ၀သာ ေပးထားမည္ဆုိပါက အင္းေလးကန္ႀကီး ေရမခန္းေအာင္လုပ္ႏုိင္ေၾကာင္း အင္းတုိင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာထြန္းလႈိင္က ေျပာၾကားသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္း၊ ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္၊ အင္းေလးကန္ႀကီးသည္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ မွစတင္ကာ အပူခ်ိန္ျမင့္မားျခင္းေၾကာင့္ ေရခန္းေျခာက္ျခင္း ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ရၿပီး ႏွစ္စဥ္ေရခန္းလ်က္ရွိၿပီး အစုိးရသစ္ တက္လာေသာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ အင္း၀န္ႀကီး ေဒါက္တာထြန္းလႈိင္ ဦးေဆာင္ေသာအဖဲြ႕မွ အင္းေလးကန္တြင္ လက္႐ုိက္ဆည္မ်ားကို အင္းေတာင္ဘက္ပုိင္းအထိ လက္႐ုိက္ဆည္မ်ား တည္ေဆာက္ထားျခင္းေၾကာင့္ ေရမခန္းေတာ့သည္မွာ ႏွစ္ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခု ႏွစ္ေႏြရာသီတြင္လည္း ေရခန္းေျခာက္ေတာ့ မည္မဟုတ္ဘဲ တစ္သက္လံုး ေရခန္းေတာ့ မည္မဟုတ္ေတာ့ေၾကာင္း အင္း၀န္ႀကီး ေဒါက္တာထြန္းလႈိင္က ေျပာၾကားလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

“အခုလုပ္ေနတယ္ေလ။ အင္းေလးကန္ ေရရွည္ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ကေတာ့  တိတိက်က်လုပ္ေနတယ္။ က်န္တဲ့အဖြဲ႕ေတြကေတာ့ ပုိက္ဆံေတာင္းေနတာနဲ႔ပဲ ၿပီးေနတာပဲ၊ က်န္တဲ့အဖဲြ႕ေတြက ပုိက္ဆံဘယ္လိုေတာင္း ရမလဲဆုိတာကုိပဲ စဥ္းစားေနၾကတာ။ ဒါပါပဲ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔မွာလည္း ညႊန္ၾကားခ်က္ေတြ ရွိတယ္ေလ။ DSO ေတြနဲ႔ ထဲထဲ၀င္၀င္ကို လုပ္လို႔မရဘူးေလ။ အရပ္ဘက္အဖဲြ႕အစည္းနဲ႔ ေရာေရာေႏွာေႏွာ မလုပ္ရဘူးေလ။ ရင္းရင္းႏွီးႏွီးေတာ့ ေနလို႔ရတာေပါ့။ ေရာေႏွာၿပီး သြားလာလို႔ေတာ့ မရဘူးေလ။ အင္းေလးကန္မွာ အရင္တုန္းက ႏွစ္ေပ၊ သုံးေပဟာ အခု ၁၂ ေပေလာက္ရွိတယ္။ ဘယ္ေတာ့မွ မခန္းေတာ့ဘူး။ က်ဳပ္တုိ႔က မေႏွာင့္ယွက္ဘူး။ က်ဳပ္တို႔ကို လုပ္ပုိင္ခြင့္ ေပးထားမယ္ဆိုရင္ ဒီထက္တက္ ခ်င္လို႔ရေသးတယ္။ က်ဳပ္တုိ႔က လုပ္ပုိင္ခြင့္ အျပည့္အ၀ ေပးထားမယ္ဆုိရင္ ေရဘယ္ႏွေပ က်န္ခ်င္သလဲ၊ အဲဒါသာေျပာပါ” ဟု အင္း၀န္ႀကီး ေဒါက္တာထြန္းလႈိင္က ေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္၍ အင္းေလးကန္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဥပေဒမ်ားျပ႒ာန္းၿပီး ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သက္ဆုိင္ရာအစုိးရထံ တင္ျပရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္သာ သက္ဆုိင္သျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုသုိ႔တင္ျပရန္၊ အေၾကာင္းျပန္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၈ ရက္မွစတင္ကာ အင္းေလးကန္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ံုးခန္းတြင္ ႐ံုး၀န္ထမ္းမ်ားကို စတင္ခန္႔ထားကာလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အင္းေလးကန္သည္ ေလာပိတေရအား လွ်ပ္စစ္စက္႐ံုအတြက္ အေထာက္အကူျပဳ  ကန္ႀကီးျဖစ္ၿပီး၊ ေရွးယခင္က အလ်ား ၃၆ မုိင္၊ အနံ ရွစ္မုိင္ရွိခဲ့ၿပီး ေရျပင္ဧရိယာ ၁၀၀ စတုရန္းမုိင္ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တိုင္း တာခ်က္အရ မိုးရာသီတြင္ ေရျပင္စတုရန္းမုိင္ ၆၀၊ ေႏြရာသီတြင္ ၄၀ စတုရန္းမုိင္သာရွိေတာ့ၿပီး အနက္ဆံုးမွာ မိုးရာသီေပ ၂၀ ႏွင့္ ေႏြရာ သီ ၁၂ ေပခန္႔သာ ရွိေတာ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ၂၀၀၇ စိစစ္ခ်က္အရ (က) မူလအင္းေရျပင္နယ္နိမိတ္မွာ ၆၆၉၆၇ ဧက ၁၀၄ ဒသမ ၆၃ စတုရန္းမုိင္၊ (ခ) လက္ရွိ အင္းေရျပင္ နယ္နိမိတ္မွာ ၄၀၁၃၀ ဧက ၆၂ ဒသမ ၇၀ စတုရန္း မုိင္၊ (ဂ) လက္ရိွ အင္းေရျပင္ဧရိယာ ၁၅၆၆၉ ဧက၊ (ဃ) ကြၽန္း႐ုိင္းဧရိယာ ၈၂၄၁ ဧက၊ (င) ကြၽန္းေမွ်ာဧရိယာ ၉၂၅၄ ဧက၊ (စ) လူေန ထုိင္သည့္ဧရိယာ ၂၀၉၅ ဧက၊ (ဆ) စိုက္ပ်ဳိး ေျမ ၄၈၇၁ ဧကရွိေၾကာင္း သိရသည္။

အင္းေလးကန္ ေရေ၀ေရလဲ ေဒသတြင္းသို႔ စီး၀င္ေသာ ေခ်ာင္းေပါင္း ၂၉ ေခ်ာင္းရွိၿပီး၊ အဓိကက်ေသာ နမ့္လတ္ေခ်ာင္း၊ နယ္ျခားေခ်ာင္း (ေရပယ္ေခ်ာင္း)၊ ကေလာေခ်ာင္း (သန္းေတာင္ေခ်ာင္း)၊ ဘီလူးေခ်ာင္းတို႔မွာ ရာသီမေရြးစီး၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ေရခန္းေျခာက္ျခင္း မၾကံဳရေသးေၾကာင္း၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အစုိးရသစ္လက္ထက္တြင္ အင္းတိုင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာထြန္းလႈိင္မွ လက္႐ိုက္ဆည္မ်ား တည္ေဆာက္ထားျခင္းေၾကာင့္ လတ္တေလာ ေနာက္ပုိင္းႏွစ္မ်ားတြင္ေရမ်ားစြာ ထိန္း ထားႏုိင္ျခင္းျဖစ္သည္။

February 11, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.