<

ျပည္တြင္း ပံုႏွိပ္မီဒီယာေလာက ရွင္သန္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳရန္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းခဲ့ေၾကာင္း၊ ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးပါက အခြန္မ်ား ဆံုး႐ံႈးႏိုင္သည္ကို ခ်င့္ခ်ိန္သင့္ဟု အေၾကာင္းျပန္ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေျပာၾကား

ျပည္တြင္း ပံုႏွိပ္မီဒီယာေလာက ရွင္သန္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳရန္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ညိႏႈိင္းခဲ့ေၾကာင္း၊ ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးပါက အခြန္မ်ား ဆံုး႐ံႈးႏိုင္သည္ကို ခ်င့္ခ်ိန္သင့္ဟု အေၾကာင္းျပန္ေၾကာင္းႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ဥပေဒ ေရးဆြဲခ်ိန္တြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္မႈကို ခံယူသင့္ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္လွထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

ဇန္န၀ါရီ ၂၉ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၅) မွ ဦးရဲထြဋ္က ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ မူပိုင္ခြင့္ႏွင့္ မွတ္ပံုတင္ဌာနတြင္ ထုတ္ေ၀ျခင္း အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ ေလွ်ာက္ထားရယူ၍ ျပည္တြင္းတြင္ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေသာ စာအုပ္၊ စာေပ၊ စာေစာင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေတာ္က သတ္မွတ္ထားေသာ ကုန္သြယ္မႈ နည္းလမ္းျဖင့္ ျပည္ပမွ တင္သြင္းေရာင္းခ်ေသာ စာအုပ္၊ စာေပ၊ စာေစာင္မ်ားႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈ Supply Chain တစ္ခုလံုးကို ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ေကာက္ခံျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ မရွိ ေမးျမန္းသည္။

အဆိုပါ ေမးျမန္းမႈအား ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္လွထြန္းက ျမန္မာစာေပ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းပံုႏွိပ္ မီဒီယာေလာက ရွင္သန္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕ အစည္းမ်ား၏ ေမတၱာရပ္ခံမႈမ်ားအရ ျပည္တြင္းတြင္ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ ေရာင္းခ်သည့္ စာအုပ္စာေစာင္မ်ား၊ ကုန္သြယ္မႈ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ျပည္ပမွ တင္သြင္းေရာင္းခ်သည့္ စာအုပ္စာေစာင္မ်ားႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈ Supply Chain တစ္ခုလံုးကို ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ေကာက္ခံျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳေပးရန္ ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ သက္ဆုိုင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနသို႔ ညႇိႏႈိင္းေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာန အေနျဖင့္ ျပည္တြင္းတြင္ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေနသည့္ စာအုပ္ စာေပ၊ စာေစာင္မ်ားထံမွ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၂၈၀ ဒသမ ၅၇၈ သန္း၊ ၂၀၁၅- ၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၇၂၅ ဒသမ ၇၀၁ သန္း၊ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္ ၆၂၃ ဒသမ ၁၇၆ သန္း၊၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလအထိ က်ပ္ ၂၃၆ ဒသမ ၂၈၄ သန္း ေကာက္ခံရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ဥပေဒ ေရးဆြဲခ်ိန္တြင္ ျပ႒ာန္းမည့္ဥပေဒကို ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳ ဆံုးျဖတ္ရသည့္အတြက္ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္အေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္ စာအုပ္စာေပ၊ စာေစာင္မ်ား အေပၚမွ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ ျပ႒ာန္းရရွိႏိုင္ေရး ၀င္ေရာက္ေဆြးေႏြးဆံုး ျဖတ္မႈကို ခံယူသင့္ေၾကာင္း၊ ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ား ေပးပါက ဘ႑ာႏွစ္ တစ္ႏွစ္အတြင္း ေကာက္ခံရရွိႏိုင္သည့္ က်ပ္သန္းေပါင္းမ်ားစြာ အခြန္ဘ႑ာေငြမ်ား ဆံုး႐ံႈးႏိုင္ေျခရွိသည္ကို ခ်င့္ခ်ိန္ထည့္သြင္း ေဆြးေႏြးသင့္သည္ဟု စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ အေၾကာင္း ျပန္လာေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ ပံုႏွိပ္ျခင္းလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူမ်ား၊ ထုတ္ေ၀ျခင္းလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူမ်ား၊ သတင္းေအဂ်င္စီလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူမ်ားကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီးျဖစ္သည့္ ပံုႏွိပ္ျခင္းႏွင့္ ထုတ္ေ၀ျခင္းလုပ္ငန္း ဥပေဒႏွင့္အညီ အသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္ကိုသာ ထုတ္ေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူမ်ား အေနျဖင့္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မွ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ လိုင္စင္ေပးျခင္း၊ လုပ္ငန္းအေပၚ၀င္ေငြခြန္၊ အျမတ္ခြန္ေကာက္ခံျခင္း၊ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ေကာက္ခံျခင္း စသည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနတို႔မွ သတ္မွတ္ထားသည့္ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအရ ေဆာင္ရြက္သြားရမည္ျဖစ္ၿပီး ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ သီးျခားေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ အမ်ားျပည္သူအတြက္ အသိပညာ ဗဟုသုတ တိုးတက္ေစမည့္ စာအုပ္စာေပ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ိေရး လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို လိုလားေၾကာင္း၊ အခြန္အေကာက္မ်ား ေလွ်ာ့ခ်ေပးမည္ဆိုပါက ေထာက္ခံေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ အခြန္ဘ႑ာကိစၥသည္ ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၏ ေဆာင္ရြက္မႈ နယ္ပယ္တြင္ မရွိေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးရဲထြဋ္က “ဒီမိုကေရစီေခတ္မွာေတာ့ ဒါေတြက ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္နဲ႔ ဦးစားေပး လုပ္ရမွာေပါ့။ အခြန္ေတြ ဘယ္ေလာက္ေလ်ာ့သြားမယ္ဆိုတာ ေျပာရမယ့္အစား တျခားေနရာကေန Cover လုပ္ရမယ္ေလ။ စာေပနဲ႔ ပတ္သက္တာ ဦးစားေပး သံုးရမွာေပါ့။ တျခားကေန Cover လုပ္ရမွာေပါ့” ဟု သတင္းေထာက္မ်ားအား ဆိုသည္။

ဦးေအာင္လွထြန္းက “တျဖည္းျဖည္းလာမွာေပါ့။ ႏုိင္ငံပုိင္သတင္းစာနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ သူေျပာတဲ့သေဘာက မွန္တယ္။ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတြမွာ ဥေရာပႏုိင္ငံေတြမွာ။ တခ်ဳိ႕ႏုိင္ငံဆုိရင္ ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာနေတာင္ မရွိဘူး။ ဒါေပမဲ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အတြက္ တကယ့္စစ္မွန္တဲ့ Role Model မဟုတ္ေသးဘူးေပါ့။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ဒီမုိကေရစီက သုံးႏွစ္သားပဲ ရွိေသးတာကိုး။ ဒီအသြင္ကူးေျပာင္းေရး ကာလမွာ ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာနလည္း ရွိသင့္တယ္။ ႏုိင္ငံပုိင္ သတင္းစာလည္း ရွိသင့္တယ္။ တစ္စုံတစ္ရာထိ ရွိသင့္ပါတယ္။ အေရးႀကီးတာက ႏုိင္ငံပုိင္ သတင္းစာေတြက တကယ့္ကို ျပည္သူကို မ်က္ႏွာမူၿပီး ႏုိင္ငံရဲ႕ Narrative ေပါ့။ ျပည္သူနဲ႔ အစုိးရၾကားမွာ ေပါင္းစပ္ေပးဖုိ႔ ႏုိင္ငံနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာၾကားမွာ ေပါင္းစပ္ေပးႏုိင္ဖုိ႔ အဲဒါကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ဖုိ႔ပဲ အေရးႀကီးပါတယ္။ ေလာေလာဆယ္ အဲဒါကို ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ စိတ္ကူးရွိပါတယ္။ တစ္စုံတစ္ရာ ကာလအထိ ရွိေနဦးမွာပါ ႏုိင္ငံပုိင္ သတင္းစာကေလ။ ႏုိင္ငံအေနအထားအရ လုိအပ္ေနေသးတာေပါ့။ တစ္ခ်ိန္က်ရင္ေတာ့ ဒီမုိကေရစီ ရင့္သန္လာရင္ တစ္ျဖည္းျဖည္း တုိးတက္သြားမွာေပါ့” ဟု သတင္းေထာက္မ်ားအား ေျပာၾကားသည္။

သတင္းေထာက္တစ္ဦးက “ႏုိင္ငံပုိင္ သတင္းစာႏွစ္ေစာင္ ျဖစ္ေနေတာ့ ႏုနယ္တဲ့ ပုဂၢလိက သတင္းစာကို သတ္ေနသလုိ ျဖစ္မေနဘူးလား” ဟု ေမးျမန္းခ်က္အား ဒုတိယ၀န္ႀကီးက “သတ္ေနတာေတာ့ မဟုတ္ဘူးေပါ့ေလ။ ဒါတစ္ခုခုေတာ့ စီစဥ္ရမွာေပ့ါ။ ကြၽန္ေတာ့္ စိတ္ကူးထဲမွာေတာ့ ရွိပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ အရင္ကလည္း မရယူခင္ကလည္း ကြၽန္ေတာ္ အဲဒါမ်ဳိးေတြ ေျဖၾကားဖူးပါတယ္။ အဲဒါက လုိအပ္တဲ့ဟာ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိရင္ ပုဂၢလိကမီဒီယာ လုံး၀အားနည္းလုိ႔မရဘူး။ ဘာလုိ႔လဲဆုိ ဒီမိုကေရစီ လူ႔ေဘာင္တစ္ခုမွာ တကယ့္ကို ႏိုင္ငံရဲ႕ Narrative ကို ကမၻာကို တင္ျပႏုိင္တဲ့ဟာက ပုဂၢလိကမီဒီယာေပါ့။ ပုဂၢလိကမီဒီယာ အားေကာင္းဖုိ႔ သိပ္ကိုလုိအပ္ပါတယ္။ ပုဂၢလိက မီဒီယာဆုိ အခုဆုိ ျမန္မာ Language တစ္ခုပဲ ရွိတယ္။ ႏုိင္ငံတကာ ဘာသာစကားေတြနဲ႔။ အေရးႀကီးဆုံးက သတင္းအခ်က္အလက္ ရရွိပုိင္ခြင့္ေပါ့။ ဒါ့အျပင္ ဘ႑ာေရးအရ ရပ္တည္ခြင့္ သိပ္အေရးႀကီးတယ္။ ျပည္တြင္းက ပုဂၢလိက မီဒီယာေတြဟာ ေငြေရးေၾကးေရးအရ အမွီအခုိ ကင္းဖုိ႔လိုပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ျပည္ပက အဖြဲ႕အစည္းေတြဆီက ၾသဇာခံ ျဖစ္လုိ႔မရဘူး။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိရင္ ျပည္ပက တစ္ခုခု လက္ခံလုိက္ၿပီဆုိရင္ Editorial Policy ေပါ့။ အဲဒီကို ထိခုိက္ႏုိင္တယ္။ မထိခုိက္တဲ့၊ အဲဒီလုိ လႊမ္းမိုးဖုိ႔ မႀကိဳးစားတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လႊမ္းမုိးဖုိ႔ႀကိဳးစားတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းလည္းရွိတယ္။ အဲဒါမ်ဳိးေတြက်ေတာ့ မျဖစ္သင့္ဘူးေပါ့။ အားေပးဖို႔လုိတယ္။ ပုဂၢလိကမီဒီယာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို တန္ဖုိးထားပါတယ္။ ေရွရွည္မွာ ပုဂၢလိက မီဒီယာကပဲ ပုံေဖာ္သြားမွာကိုး။ ဒီမိုကေရစီတုိင္းမွာ ပုဂၢလိကမီဒီယာကပဲ လုပ္ေနၾကတာကိုး။ အဲဒီႏုိင္ငံရဲ႕ Narrative ေခၚတာေပါ့။ အဲဒီႏုိင္ငံ အေၾကာင္းကို ကမၻာကိုတင္ျပတဲ့ အလုပ္ေပါ့။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔မွာ ပုဂၢလိက မီဒီယာကလည္း သုံးႏွစ္သားပဲ ရွိေသးတယ္။ ဒီမိုကေရစီကလည္း ေလးငါးႏွစ္သားပဲ ရွိေသးတယ္။ အသက္ကေတာ့ ခုနစ္ဆယ္ ေက်ာ္ၿပီေပါ့ေလ။ ႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးရတာ ခုနစ္ဆယ္ေက်ာ္ၿပီ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ အျဖစ္က အသက္ ၇၀ ေက်ာ္မွ အခုမွ လမ္းေလွ်ာက္သင္သလုိ ျဖစ္ေနတယ္။ အဲဒါကို နည္းနည္းစိတ္ရွည္ေပးဖုိ႔ လိုပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

January 29, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.