<

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွစက္တင္ဘာအထိ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၃၇၀၀ သန္းရရွိရန္လ်ာထား

ဇန္န၀ါရီ ၁၇ ရက္ကျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္လာသူမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-စည္သူ)

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာအထိ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၃၇၀၀ သန္း ရရွိရန္လ်ာထားေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပခဲ့သည္။

ဇန္န၀ါရီ ၁၇ ရက္ကျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီး ဌာန၏ ေဆာင္ရြက္ရန္ လ်ာထားခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဒုတိယ၀န္ႀကီးဦးေအာင္ထူးက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပခဲ့သည္။

ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာအထိ ေျခာက္လအတြင္း ပို႔ကုန္တန္ဖိုး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၇၀၅ သန္း၊ သြင္းကုန္တန္ဖိုး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၉၉၅ သန္း၊ စုစုေပါင္းကုန္သြယ္မႈပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၃၇၀၀ သန္း ရရွိရန္လ်ာထား ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိုးတြင္းကာလ ျဖစ္သည့္အတြက္ ေလ်ာ့နည္းလ်ာထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာအထိ ရေငြစုစုေပါင္း က်ပ္ ၁၀၄၀၁ ဒသမ ၂၁၆သန္း၊ အသံုးစရိတ္က်ပ္ ၆၅၂၅ ဒသမ ၅၂၁ သန္းျဖစ္ သည့္အတြက္ ၀န္ႀကီးဌာန တစ္ခုလံုးအေနျဖင့္ ပိုေငြ က်ပ္ ၃၈၇၅ ဒသမ ၆၉၅ သန္းလ်ာ ထားေၾကာင္း၊ သာမန္ရေငြ က်ပ္ ၁၀၀၁၄ ဒသမ ၂၈၀ သန္း၊ ေငြလံုးေငြရင္းရေငြ က်ပ္ ၂၈ ဒသမ ၆၁၃ သန္း၊ ေၾကြးၿမီရေငြ က်ပ္ ၃၅၈ ဒသမ ၃၂၃ သန္းျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္းရေငြ က်ပ္ ၁၀၄၀၁ ဒသမ ၂၁၆ သန္း လ်ာထားေၾကာင္း၊ သာမန္ရေငြတြင္ အဓိကရေငြမ်ားအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးမႈမွ ရေငြမ်ားျဖစ္သည့္ သြင္းကုန္လိုင္စင္ေၾကး၊ သက္တမ္းတိုးေၾကးမ်ား၊ ထုတ္ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းရွင္မွတ္ပံုတင္ေၾကးမ်ား၊ ကုန္ခ်ကြင္းယာဥ္ျဖတ္သန္းခ၊ သို ေလွာင္႐ံုငွားရမ္းခရေငြမ်ားအျပင္ ျပည္ပအကူအညီရေငြ က်ပ္ ၂၂၀ ဒသမ ၂၂၉ သန္း (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅၉၅၈၆) ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာအထိ အသံုးစရိတ္မ်ားမွာ သာမန္အသံုးစရိတ္ က်ပ္ ၅၉၅၉ ဒသမ ၈၅၁သန္း၊ ေငြလံုးေငြရင္းအသံုး စရိတ္က်ပ္ ၅၁၅ ဒသမ ၆၇၀ သန္း၊ ေၾကြးၿမီ အသံုးစရိတ္ က်ပ္ ၅၀ ဒသမ ၀၀၀ သန္းျဖစ္သည့္အတြက္ စုစုေပါင္းအသံုးစရိတ္ က်ပ္ ၆၅၂၅ ဒသမ ၅၂၁ သန္းလ်ာထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ သာမန္အသံုးစရိတ္တြင္ လစာႏွင့္ စရိတ္ခ်ီးျမႇင့္ေငြမ်ား၊ ခရီးစရိတ္၊ လုပ္အားခမ်ား၊ ငွားရမ္းခ၊ ျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းစရိတ္၊ ပညာေရးႏွင့္ လူမႈေရးအသံုးစရိတ္မ်ား စသည္ ျဖင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ေငြလံုးေငြရင္းအသံုးစရိတ္ က်ပ္ ၅၁၅ ဒသမ ၆၇၀ သန္းတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးေခါင္းစဥ္အတြက္ က်ပ္ ၃၀၁ ဒသမ ၄၈၀ သန္း၊ စက္ပစၥည္းေခါင္းစဥ္အတြက္ က်ပ္ ၂၀၀ ဒသမ ၃၂၇ သန္း၊ အျခားေခါင္းစဥ္မ်ားအတြက္ က်ပ္ ၁၃ ဒသမ ၈၆၃ သန္းလ်ာထားေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ရွင္းလင္းသည္။

January 18, 2018














Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.