<

စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အတိုးႏႈန္း ကိုးရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ က်ပ္ သိန္း ၂၀၀ မွ သိန္း ၅၀၀၀ အထိ ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္က ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းမည္

စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးအေျခခံ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ အတိုးႏႈန္း ကိုးရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ဘဏ္ေခ်းေငြထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး အနည္းဆံုး က်ပ္သိန္း ၂၀၀ မွ အမ်ားဆံုး က်ပ္သိန္း ၅၀၀၀ အထိ ေခ်းေငြရယူႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္က ဇန္န၀ါရီ ၁ ရက္တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ထိုသုို႔ ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းေပးမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးအေျခခံ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္ မ်ဳိးေစ့သန္႔စင္စက္၊ အေျခာက္ခံစက္၊ သိုေလွာင္႐ံု၊  အစာစပ္စက္ ၊ သီးႏွံႀကိတ္ခြဲစက္၊ ဆန္စက္၊ ဆီစက္၊ အရည္အေသြးျမင့္ထုတ္ကုန္ထုတ္လုပ္သည့္ စက္႐ံုမ်ား၊ ထုပ္ပိုးစက္၊ ႏွစ္တို ႏွစ္လတ္ သီးႏွံစိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ပို႔ကုန္တိုးျမႇင့္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္သည့္လုပ္ငန္းမ်ား၊ သြင္းကုန္အစားထိုးလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာအသင္းခ်ဳပ္မ်ား၏ ေထာက္ခံတင္ျပသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ဦးစားေပးထုတ္ေခ်းသြားမည္ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းရာတြင္ ႏွစ္တို ေခ်းေငြအျဖစ္ သက္တမ္းသံုးႏွစ္၊ ႏွစ္လတ္ ေခ်းေငြအျဖစ္ သက္တမ္းငါးႏွစ္ သတ္မွတ္ၿပီး အတိုးႏႈန္းမွာ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ကိုးရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ေခ်းေငြပမာဏမွာ လုပ္ငန္းႏွင့္ အာမခံပစၥည္းအေပၚ မူတည္၍ က်ပ္ သိန္း ၂၀၀ မွ က်ပ္ သိန္း ၅၀၀၀ အထိ ထုတ္ေခ်းေပးမည္ျဖစ္သည္။

ေခ်းေငြရယူႏိုင္ရန္ တင္ျပရန္လိုအပ္သည့္ အာမခံပစၥည္းမ်ားမွာ လယ္ယာလုပ္ကိုင္ခြင့္ပံုစံ(၇)၊ လန-၃၉(သို႔မဟုတ္) လယ္ယာေျမဥပေဒပုဒ္မ ၃၀ (က)ႏွင့္ (ခ)အရ အျခားသံုးစြဲခြင့္ သို႔မဟုတ္ ေျမငွားလိုင္စင္/ ဂရန္ သို႔မဟုတ္ ဘိုးဘြားပိုင္ေျမ၊ ေျမသံုးစြဲခြင့္ျပဳမိန္႔ မူရင္းႏွင့္ မေရႊ႕မေျပာင္းႏိုင္ေသာပစၥည္းမ်ားကို ေခ်းေငြအာမခံအျဖစ္ တင္သြင္းရန္ လိုအပ္ၿပီး ေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို

လည္း ေခ်းေငြအာမခံအျဖစ္ ေပးအပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အာမခံပစၥည္းမေပးႏိုင္သူမ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းေကာင္းမြန္ပါက ေခ်းေငြအာမခံအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ေခ်းေငြအာမခံ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ပါက ေခ်းေငြပမာဏကို အမ်ားဆံုး က်ပ္ သိန္း ၂၀၀ အထိ ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းေပးၿပီးပါက ေခ်းေငြျပန္လည္ေပးဆပ္ရန္ သံုးႏွစ္သက္တမ္းရွိေသာ ႏွစ္တိုေခ်းေငြအတြက္ ဆိုင္းင့ံကာလတစ္ႏွစ္ႏွင့္ က်သင့္အတိုးကို သံုးလတစ္ႀကိမ္ေကာက္ခံၿပီး အရင္းေပးဆပ္မႈကို ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း ေျခာက္လတစ္ႀကိမ္ျဖင့္ ေလးရစ္ ေပးဆပ္ရန္ သတ္မွတ္ထားသည္။

ငါးႏွစ္သက္တမ္းရွိေသာ ေခ်းေငြအတြက္ ဆိုင္းင့ံကာလ ႏွစ္ႏွစ္၊ က်သင့္အတိုးကို သံုးလတစ္ႀကိမ္ျဖင့္ ေကာက္ခံၿပီး အရင္းေပးဆပ္မႈကို သံုးႏွစ္အတြင္း ေျခာက္လ တစ္ႀကိမ္ျဖင့္ ေျခာက္ရစ္ေပးဆပ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း  ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

January 1, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.