<

ဒုတိယသမၼတ၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီဥကၠ႒ႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား ပါ၀င္သည့္ အေသးစားႏွင့္အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ ပထမအႀကိမ္ အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္

ေနျပည္ေတာ္တြင္ အေသးစားႏွင့္အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီ ပထမအႀကိမ္ အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္စဥ္

ဒုတိယသမၼတဦးျမင့္ေဆြ၊ ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီဥကၠ႒ ေဒါက္တာမ်ိဳးေအာင္ႏွင့္        ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား ပါ၀င္သည့္ အေသးစားႏွင့္အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ ပထမအႀကိမ္ အစည္းအေ၀းကို ဒီဇင္ဘာ ၁၃ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါအစည္းအေ၀းတြင္ ဒုတိယသမၼတဦးျမင့္ေဆြက SME လုပ္ငန္းမ်ားအား ျမႇင့္တင္သြားရန္အတြက္ အေသးစား ႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး မူ၀ါဒ၊ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ၿပီး လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္၊ နည္းပညာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ တီထြင္ဖန္တီးတတ္မႈ၊ ေငြေၾကးအရင္းအျမစ္၊ အေျခခံ အေဆာက္အအံုဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး၊ ေစ်းကြက္ရရွိေရး၊ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အခြန္အေကာက္ႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ လုပ္သာကိုင္သာရွိသည့္ စီးပြားေရး၀န္းက်င္ေကာင္းမ်ား ရရွိေရးတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ အေသးစားႏွင့္အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္း (SME) မ်ား ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လက္ေတြ႕က်သည့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ိဳးႏွင့္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္လို အပ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ေငြေၾကးအရင္းအျမစ္၊ လူသားအရင္းအျမစ္၊ အတတ္ပညာအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ေဒသတြင္းရရွိႏိုင္သည့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္အသံုးခ်ႏိုင္ရန္အေရးႀကီးေၾကာင္း ဒုတိယသမၼတက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

“ASEAN SME Policy Index အရ စင္ကာပူ၊ မေလးရွား၊ ထုိင္းနဲ႔ အင္ဒုိနီးရွားတို႔ဟာ  Policy Index အေနနဲ႔ အျမင့္ဆံုးမွာရပ္တည္ေနၿပီး ကေမၻာဒီးယား၊ လာအိုနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံေတြဟာ အနိမ့္ဆံုး အေျခအေနမွာ ရပ္တည္ေနပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနနဲ႔ SME Development Policy Index ျမင့္မားေစေရး အဘက္ဘက္က ၀ိုင္း၀န္းႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြက ေျပာၾကားသည္။

SME ဗဟိုေကာ္မတီ၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ႏွင့္အညီ SME လုပ္ငန္းေကာ္မတီအား ႏို၀င္ဘာ ၂၉ ရက္က ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး အဆိုပါလုပ္ငန္းေကာ္မတီတြင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပုဂိၢဳလ္ ၃၂ ဦး၊ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ အသိပညာရွင္ အတတ္ပညာရွင္မ်ား၊ SME လုပ္ငန္းကို လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ ပုဂၢိဳလ္ရွစ္ဦး စုစုေပါင္းအဖြဲ႕၀င္ ၄၀ ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏စီးပြားေရးလုပ္ငန္း တိုးတက္လာေစရန္အတြက္ ေငြေၾကး၊ေစ်းကြက္ႏွင့္ လမ္းညႊန္ေပးမႈလိုအပ္ၿပီး စြန္႔ဦးတီထြင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ ရင္းႏွီးေငြ၊ ေခ်းေငြ ရရွိသည့္ခက္ခဲေနသည္ကို သိရွိေသာ္လည္း ဘဏ္ေခ်းေငြ တစ္ခုတည္းမဟုတ္ဘဲ အျခားနည္းလမ္းမ်ားအား ၾကံဆေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သမား႐ိုးက် ဘဏ္ေခ်းေငြတစ္ခု တည္းကိုသာ အားမကိုးဘဲ ေအာင္ျမင္သည့္ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားမွ စတင္စ လုပ္ငန္းသစ္ေလးမ်ားတြင္ အစုရွယ္ယာထည့္၀င္ၿပီး လုပ္ငန္းသစ္မ်ား ေအာင္ျမင္ရန္ ပူးေပါင္းကူညီေပးရန္လုိအပ္ေၾကာင္း ဒီဇင္ဘာ ၉ ရက္က ေနျပည္ေတာ္ရွိ  (MICC-2) တြင္ က်င္းပသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ လူငယ္ စြန္႔ဦးတီထြင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းမွ ႀကီးမွဴးက်င္းပသည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ Myanmar Entrepreneurship 2017 အခမ္းအနားတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္က ေျပာၾကားထားသည္။

December 13, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.