<

ငါးရက္ဆက္တုိက္ျမင့္တက္ခဲ့ေသာ မတ္ပဲႏွင့္ ပဲစင္းငံုေစ်း အနည္းငယ္ျပန္လည္က်ဆင္း

ဒီဇင္ဘာ ၅ ရက္မွ ၁၁ ရက္အထိ ငါးရက္ဆက္တုိက္ျမင့္တက္ခဲ့ေသာ မတ္ပဲႏွင့္ ပဲစင္းငံုေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္ ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္တြင္ အနည္းငယ္ျပန္လည္က်ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း၊ ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒုိင္မွ သိရသည္။

ပဲတင္သြင္းမႈ ကန္႔သတ္ခ်က္ပယ္ဖ်က္ပါက အိႏၵိယကုန္သည္မ်ားက ပဲတန္ခ်ိန္သံုးသိန္းမွ ေလးသိန္းအထိ၀ယ္ယူရန္ ႀကိဳတင္စာရင္းေပးထားသည္ဟု အိႏၵိယသတင္းဌာနမ်ား ၿပီခဲ့သည့္တစ္ပတ္ကေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး ျပည္တြင္းေစ်းကြက္အတြင္း ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒုိင္ဖြင့္လွစ္သည့္ ငါးရက္အတြင္း မတ္ပဲႏွင့္ ပဲစင္းငံုတစ္တန္လွ်င္ က်ပ္ ၄၇၀၀၀ မွ ၅၆၅၀၀ အထိ ျမင့္တက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အိႏၵိယ၏ ပဲတင္သြင္းမႈကန္႔သတ္ခ်က္ကာလျပည့္မီရန္ ေလးလခန္႔လုိေနေသးသည့္အခ်ိန္တြင္ ယင္းသတင္းထြက္ရွိလာမႈေၾကာင့္ ျပည္တြင္းမတ္ပဲႏွင့္ ပဲေစ်းငံုေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္ ဒီဇင္ဘာ ၅ ရက္မွ ၁၁ ရက္အထိ ဆက္တုိက္ျမင့္တက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဒီဇင္ဘာ ၁၁ ရက္တြင္ မတ္ပဲ (FAQ/RC) တစ္တန္လွ်င္ က်ပ္ ၅၄၃၀၀၀၊ မတ္ပဲ (SQ/RC) တစ္တန္လွ်င္ က်ပ္ ၇၀၃၀၀၀၊ ပဲစင္းငံုနီ (RC) တစ္တန္လွ်င္ က်ပ္ ၃၈၂၀၀၀ အထိျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ဒီဇင္ဘာ ၄ ရက္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက မတ္ပဲ (FAQ/RC) တစ္တန္လွ်င္ က်ပ္ ၅၆၅၀၀၊ မတ္ပဲ (SQ/RC) တစ္တန္လွ်င္ က်ပ္ ၅၁၅၀၀၊ ပဲစင္းငံုနီ (RC) တစ္တန္လွ်င္ က်ပ္ ၄၇၀၀၀ အထိေစ်းႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္ခဲ့သည္။

ထုိသုိ႔ေစ်းကြက္အေကာင္းျမင္မႈေၾကာင့္ မတ္ပဲႏွင့္ ပဲစင္းငံုေစ်းႏႈန္းမ်ား ငါးရက္ဆက္တုိက္ ျမင့္တက္ခဲ့ေသာ္လည္း ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္တြင္ အနည္းငယ္ျပန္လည္က်ဆင္းခဲ့သည္။ ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္တြင္ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ မတ္ပဲ (FAQ/RC) တစ္တန္လွ်င္ က်ပ္ ၅၃၆၀၀၀၊ မတ္ပဲ (SQ/RC) တစ္တန္လွ်င္ က်ပ္ ၆၉၅၀၀၀၊ ပဲစင္းငံုနီ (RC) တစ္တန္လွ်င္ က်ပ္ ၃၇၅၀၀၀ တုိ႔ျဖစ္ၿပီး ဒီဇင္ဘာ ၁၁ ရက္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက တစ္တန္လွ်င္ က်ပ္ ၇၀၀၀ မွ ၈၀၀၀ ၀န္းက်င္ျပန္က်လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ပဲကုန္သည္မ်ားထံမွ သိရသည္။

December 12, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.