<

ေဘးဒဏ္ ရင္ဆိုင္တံု႔ျပန္ႏိုင္စြမ္း တည္ေဆာက္ျခင္းမူ၀ါဒမ်ားမွ လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆိုင္ရာ သင္ခန္းစာမ်ားရရွိမႈ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္

ေနျပည္ေတာ္တြင္ျပဳလုပ္သည့္ ေဘးဒဏ္ရင္ဆိုင္ တံု႔ျပန္ႏုိင္စြမ္းတည္ေဆာက္ျခင္းမူ၀ါဒမ်ားမွ လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆုိင္ရာ သင္ခန္းစာမ်ားရရွိ မႈအလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲအား ေတြ႕ရစဥ္

၀န္ႀကီးဌာနမ်ားမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနေသာ သဘာ၀ေဘးတံု႔ျပန္မႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ မူ၀ါဒမ်ားအေပၚ သံုးသပ္ေဆြးေႏြးသည့္ ေဘးဒဏ္ရင္ဆိုင္ တံု႔ျပန္ႏုိင္စြမ္းတည္ေဆာက္ျခင္း မူ၀ါဒမ်ားမွ လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆုိင္ရာ သင္ခန္းစာမ်ားရရွိ မႈအလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲကို ေနျပည္ေတာ္ရွိသဂၤဟ ဟိုတယ္တြင္ ဒီဇင္ဘာ ၄ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

အဆိုပါ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ သယံဇာႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ လူမႈ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပ္ငန္းႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၀န္ႀကီးဌာနတို႔ႏွင့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္သည့္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျပည္တြင္းျပည္ပအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားက ပါ၀င္ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ၀န္ႀကီးဌာနသံုးခုမွ သဘာ၀ေဘးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ေတြ႕ရသည့္ အားသာခ်က္အားနည္းခ်က္မ်ား၊ ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအမံမ်ား၊ လက္ေတြ႕ေျမျပင္တြင္ အဓိကေဆာင္ရြက္ရမည့္ ကိစၥမ်ားစသည့္ အခ်က္သံုးခ်က္အေပၚတြင္ အဓိကထားေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ေဘးအႏၲရာယ္ ရင္ဆုိင္တံု႔ျပန္ႏိုင္ျခင္းဆိုင္ရာ မူ၀ါဒကေန လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာကေန ရရွိတဲ့သင္ခန္းစာေတြကို သက္ဆိုင္ရာက႑အသီးသီးက ပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ႕ အေတြ႕အၾကံဳ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို ဖလွယ္ၿပီး ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဒဏ္ ခံႏုိင္ရည္နဲ႔ပတ္သက္လို႔ ေရွ႕ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မယ့္ အစီအစဥ္ေတြကို အဓိကထားေဆြးေႏြးသြားဖို႔ ရည္ရြယ္ပါတယ္” ဟု သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ညြန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးလွေမာင္သိန္းက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္၂၀၁၆ တြင္ ထုတ္ျပန္သည့္ ႏုိင္ငံတကာစစ္တမ္းမ်ားအရ သဘာ၀ေဘးေၾကာင့္ ထိခိုက္ဆံုး႐ံႈးႏိုင္ေျခတြင္ အဆင့္ ၁၅ ၌ ရွိေနသကဲ့သို႔ အသင့္ျဖစ္မႈတြင္လည္း ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၇၁ ႏိုင္ငံအနက္ အဆင့္  ၁၅ တြင္ ရပ္တည္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ တစ္ကမၻာလံုး အတိုင္းအတာအရ သဘာ၀ေဘးဒဏ္ ျဖစ္ပြားမႈတြင္လည္းအဆင့္ ၄၀ ေက်ာ္တြင္ ရွိေနေၾကာင္း လူမႈ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးဦး၀င္းထိန္ေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ သဘာ၀ေဘးဒဏ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ယခင္က သတိမျပဳၾကေသာ္လည္း ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ နာဂစ္မုန္တိုင္းတိုက္ ခတ္ၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္မွ သတိျပဳမိၾကၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လာၾကေၾကာင္း၊ ေဘးအႏၲရာယ္အသင့္ျဖစ္မႈတြင္ ယခင္ထက္ တျဖည္းျဖည္းတိုးတက္လာေၾကာင္း လူမႈ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦး၀င္းထိန္ေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ အားစိုက္ေဆာင္ရြက္ဖို႔လိုတာက ေဘးအႏၲရာယ္ကတားဆီးလို႔ မရဘူး။ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ၊ အဆင္သင့္ျဖစ္မႈနဲ႔ ျပည္သူလူထုရဲ႕အားနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၀န္ႀကီးဌာနတစ္ခုတည္းမွာလည္း တာ၀န္ရွိတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ၀န္ႀကီးဌာနအားလံုးမွာ တာ၀န္ရွိပါတယ္” ဟု ညႊန္ၾကားေရးမွဴးဦး၀င္းထိန္ေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံမ်ားအနက္ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ အားလံုးျဖစ္ပြားသည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေျမငလ်င္ေဘး၊ မီးေဘး၊ ေရေဘး၊ ေလျပင္းမုန္တိုင္းေဘး၊ မိုးေခါင္ေရရွားေဘး၊ မိုးႀကိဳးေဘး၊ ဆူနာမီ၊ မုန္တိုင္းဒီေရေဘးစသည္တို႔ အားလံုးျဖစ္ပြားေၾကာင္း၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက အဆင့္ ၂ ၊ ၃ ခန္႔ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

December 4, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.