<

၀န္ႀကီးဌာနအသီးသီးတြင္ ဘ႑ာႏွစ္တစ္ခုအတြင္းတည္ေဆာက္မည့္ ဗိသုကာပုံစံမ်ားကုိ ႀကိဳတင္ေရးဆဲြထားမႈမရွိဘဲ ဘ႑ာႏွစ္စတင္ခ်ိန္မွသာ ေရးဆဲြျခင္းသည္ တင္ဒါေခၚယူသည့္လုပ္ငန္းစဥ္ကို ၾကန္႔ၾကာေစသည့္ အခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေျပာၾကား

၀န္ႀကီးဌာနအသီးသီးတြင္ ဘ႑ာႏွစ္တစ္ခုအတြင္း တည္ေဆာက္မည့္ဗိသုကာပုံစံမ်ားကုိ ႀကိဳတင္ေရးဆဲြထားမႈမရွိဘဲ ဘ႑ာႏွစ္ စတင္ခ်ိန္မွသာ ေရးဆဲြျခင္းသည္ တင္ဒါ ေခၚယူသည့္လုပ္ငန္းစဥ္ကို ၾကန္႔ၾကာေစသည့္ အခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီး ဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္းက ေျပာၾကားသည္။

ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၄ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဆ႒မ ပုံမွန္အစည္းအေ၀း (၁၂) ရက္ေျမာက္ေန႔ အစီအစဥ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖဲြ႕မွ ေပးပုိ႔ေသာ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ပထမ ေျခာက္လပတ္ ျပည္ေထာင္စုဘ႑ာေငြ အရအသုံးဆုိင္ရာ အစီရင္ခံစာႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ႏွင့္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာ(၁၄/၂၀၁၇)အပါအ၀င္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအ ေပၚ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ျပန္လည္ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးရာတြင္ ယင္းကဲ့သုိ႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“၀န္ႀကီးဌာနအသီးသီးမွာ အဓိကမွားယြင္းေနတဲ့အခ်က္တစ္ခ်က္ကေတာ့ ဘ႑ာႏွစ္တစ္ခုအတြင္းမွာ တည္ေဆာက္မယ့္ ဗိသုကာပုံစံေတြ Structure Drawing ေတြဟာ ႀကိဳတင္ေရးဆြဲထားမႈ မရွိျခင္းဘဲျဖစ္ပါ တယ္။ အဲဒီလုိေရးဆြဲထားမႈ မရွိတဲ့အတြက္ ဧၿပီ ၁ ရက္ ဘ႑ာႏွစ္စေတာ့မွ ပုံစံေတြကုိ ေရးဆြဲေနတဲ့အတြက္ ပုံစံေတြေရးဆြဲဖို႔ အခ်ိန္ကုိ ေစာင့္ရျခင္းဟာလည္း တင္ဒါေခၚယူဖို႔ လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ၾကန္႔ၾကာေစတဲ့အခ်က္ျဖစ္ပါ တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ အၾကံျပဳေဆြးေႏြးခ်င္တာကေတာ့ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန အပါအ၀င္ ၀န္ႀကီးဌာနအသီးသီးနဲ႔ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အစုိးရအဖဲြ႕အားလုံးဟာ လာမယ့္ ေျခာက္လဘတ္ဂ်က္ျဖစ္တဲ့ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္ေန စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္အထိ ေဆာင္ရြက္မယ့္ ဘတ္ဂ်က္လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳၿပီးတာနဲ႔ ဗိသုကာပုံစံေတြ Structure Drawing ေတြကုိ ႀကိဳတင္ဆဲြထားၿပီးေတာ့ တင္ဒါေခၚယူဖို႔ လုပ္ငန္းေတြကုိ ႀကိဳတင္ေဆာင္ရြက္ထားသင့္ပါတယ္။ အလားတူ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ ၁ ရက္မွ ၂၀၁၉ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္ အထိ ေဆာင္ရြက္မယ့္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းေတြကုိလည္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ရန္ပံုေငြကုိ အတည္ျပဳၿပီးတာနဲ႔ ဗိသုကာပုံစံမ်ား ႏွင့္ Structure Drawing မ်ားကုိ ေရးဆဲြၿပီးေတာ့ တင္ဒါေခၚယူျခင္းလုပ္ငန္းကုိ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါတယ္။ ဒါမွသာ ဘတ္ဂ်က္ႏွစ္ စတင္တာနဲ႔ လုပ္ငန္းေတြကုိ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ဘ႑ာႏွစ္စတင္ၿပီး ေျခာက္လေက်ာ္ၾကာသည္အထိ အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ား၌ တင္ဒါမ်ားေခၚယူေနဆဲ၊ ေရြးခ်ယ္ေနဆဲျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ေနာက္က်ၿပီး အသုံးစရိတ္မ်ား တက္မလာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ ရွိရသည္ဟု ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္းက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ၀န္ႀကီးဌာနအသီးသီးႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အစုိးရအဖဲြ႕ တင္ဒါေရြးခ်ယ္ေရးေကာ္မတီသည္ တင္ဒါေရြးခ်ယ္သည့္အခါ ႏွစ္ဆင့္ေရြးခ်ယ္သည့္ေနရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ အနိမ့္္ဆုံးၾကမ္းခင္းေစ်းႏွင့္ အျမင့္ဆုံး ၾကမ္းခင္းေစ်းတုိ႔ကုိ ႀကိဳတင္ေၾကညာထားရန္လည္းေကာင္း၊ Down Payment၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေပးရန္ ညႊန္ၾကားထားေသာ္လည္း ေပးေခ်သည့္ အေျခအေနတြင္လည္းေကာင္း တစ္ေနရာႏွင့္တစ္ေနရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း မတူညီဘဲ ကဲြျပားစြာ ေဆာင္ရြက္ေနသည္ကုိ ေတြ႕ရွိရေသာေၾကာင့္ ကဲြျပားမႈမ်ားကုိ ညီညြတ္သြားေအာင္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

November 27, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.