<

ဂ်ပန္ေခ်းေငြ ယန္းသုံးဘီလ်ံေက်ာ္ အသုံးျပဳခဲ့သည့္ သီလ၀ါဓာတ္အားခြဲ႐ုံႏွင့္ သန္လ်င္-သီလ၀ါ ဓာတ္အားလုိင္း စီမံကိန္း ၿပီးစီး

ဂ်ပန္ေခ်းေငြ ယန္းသုံးဘီလ်ံေက်ာ္ အသုံးျပဳခဲ့သည့္ သီလ၀ါ ဓာတ္အားခြဲ႐ုံႏွင့္ သန္လ်င္-သီလ၀ါ ဓာတ္အားလုိင္းစီမံကိန္း ၿပီးစီးေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

၂၃၀/၃၃/၁၁ ေကဗီြ သီလ၀ါဓာတ္အားခြဲ႐ုံႏွင့္ ၂၃၀ ေကဗီြ သန္လ်င္-သီလ၀ါ ဓာတ္အားလုိင္း (၁၀ ဒသမ ၀၇) မုိင္အား  Toenec Corporation မွတည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ယခုလ သုံးပတ္ေျမာက္တြင္ ၿပီးစီးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွ စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ ယင္းစီမံကိန္းမွာ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ ODA ေခ်းေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္း  ကုန္က်စရိတ္စုစုေပါင္းမွာ ဂ်ပန္ ယန္း ၃၁၄၇ သန္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိတြင္ ဓာတ္အားပုိ႔ လႊတ္ျခင္းမ်ား စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ကာ သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ႏွင့္ အနီးတစ္၀ုိက္ေဒသမ်ား ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေရးအတြက္ အေထာက္အကူျပဳမည့္ စီမံကိန္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနမွ ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံ စီမံကိန္းအမ်ားအျပား အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိၿပီး ယင္းစီမံကိန္းမ်ားအနက္မွ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးရွိ သာေကတ ၁၀၆ မဂၢါ၀ပ္ ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံ စီမံကိန္းကုိတည္ေဆာက္ေနၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းပုိင္းမွစတင္ကာ ဓာတ္အားပုိ႔လႊတ္ျခင္းကုိ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

November 27, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.