<

လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန တစ္ခုတည္း မဟုတ္ဘဲ ၀န္ထမ္းဖြဲ႕စည္းပုံ၏ သုံးပုံ ႏွစ္ပုံကုိ ႏုိင္ငံ၏ဘတ္ဂ်က္အေျခအေနအရ ဖြဲ႕စည္းရေၾကာင္းႏွင့္ ကုိယ့္ဌာန၊ ကုိယ့္အဖြဲ႕အစည္း၏ ယႏၲရား မွန္မွန္ကန္ကန္ လည္ပတ္ႏုိင္ရန္ အထူးလုိအပ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ဦး၀င္းျမင့္ ေျပာၾကား

လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန တစ္ခုတည္းမဟုတ္ဘဲ ၀န္ထမ္းဖြဲ႕စည္းပုံ၏ သုံးပုံ၊ ႏွစ္ပုံကုိ ႏုိင္ငံ၏ဘတ္ဂ်က္ အေျခအေနအရ ဖြဲ႕စည္းရေၾကာင္းႏွင့္ ကုိယ့္ဌာန၊ ကုိယ့္အဖြဲ႕အစည္း၏ ယႏၲရား မွန္မွန္ကန္ကန္ လည္ပတ္ႏုိင္ရန္ အထူးလုိအပ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦး၀င္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။

ေနျပည္ေတာ္တြင္ ႏုိ၀င္ဘာ ၈ ရက္က က်င္းပသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း၌ သံျဖဴဇရပ္မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးဥာဏ္ဟိန္း၏ အစုိးရလွ်ပ္စစ္သုံးစြဲခမ်ား အေၾကြးတင္က်န္ရွိေနရျခင္းအေပၚ မည္သုိ႔ေျဖေလွ်ာ့ေပးႏုိင္မည္ႏွင့္ မီတာခ ခန္႔မွန္းေကာက္ယူမႈျဖင့္ တာ၀န္မေက်ပြန္မႈကုိ မည္သုိ႔အေရးယူမည္ကုိ သိလုိေၾကာင္း ေမးခြန္းကုိ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာထြန္းႏုိင္၏ ေျဖၾကားမႈအၿပီးတြင္ ဦး၀င္းျမင့္က ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“မီတာစာေရးမ်ား မီတာမွန္မွန္မဖတ္ျခင္း ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ရင္ကေတာ့ ယခင္က တုိင္းနဲ႔ျပည္နယ္အႏွံ႔မွာ ဒီဇယ္ဓာတ္အားေပး စက္ကေလးေတြနဲ႔ လူဦးေရနည္းနည္းကုိသာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဓာတ္အားေပးႏုိင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထိုကဲ့သို႔ ဓာတ္အားေပးႏိုင္ခဲ့စဥ္ ကာလကတည္းက မိမိတို႔ရဲ႕ၿမိဳ႕မ်ားရဲ႕ ၀န္ထမ္းဖြဲ႕စည္းပံုက ခြင့္ျပဳခ်က္ နည္းနည္းေလးပဲ ရရွိထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ဳိ႕ေသာ ၿမိဳ႕႐ံုးေလးမ်ားဆိုရင္ ၀န္ထမ္းအင္အား ငါးဦးခန္႔ခြင့္ရွိတယ္။ ခုနစ္ဦးခန္႔ခြင့္ရွိတယ္ဆိုတာသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၀န္ထမ္းအင္အား ငါးဦး၊ ခုနစ္ဦးခန္႔ခြင့္ရွိတဲ့ အထဲမွာမွ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရရဲ႕ ညႊန္ၾကားထားခ်က္အရ ၀န္ထမ္းဦးေရ သံုးပံုႏွစ္ပံုထက္ ပိုမခန္႔ရဆိုတဲ့အခါမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ခန္႔ခြင့္တကယ္ရွိတဲ့ဦးေရက ခုနစ္ဦး ဖြဲ႕စည္းပံုမွာရွိရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ေလးဦး၊ သံုးဦးသာျဖစ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ့အတြက္ေၾကာင့္ ယခုေခတ္လို တိုးတက္လာတဲ့အခါမွာ လွ်ပ္စစ္ကလည္း ပိုမိုျဖန္႔ျဖဴးေပးႏိုင္ၿပီ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား သံုးစြဲတဲ့ဦးေရ မ်ားျပားလာတဲ့အခါမွာ မူလ၀န္ထမ္းအေရအတြက္နဲ႔ ထမ္းေဆာင္ရတဲ့ အခါမွာ နယ္ေျမက်ယ္ျပန္႔ေလ မီတာကို လိုက္ဖတ္ရတဲ့၀န္ထမ္းရဲ႕ ခရီးသြားလာရမယ့္အခ်ိန္နဲ႔ တာ၀န္၀တၱရားက အင္မတန္ မ်ားျပားလာပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔လည္း ၀န္ထမ္းမ်ား တိုးတက္ခန္႔ထားေရးကို အႀကိမ္ႀကိမ္ တင္ျပေတာင္းခံ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ အေၾကာင္းရင္းကလည္း ဒီအခ်က္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ့အတြက္ေၾကာင့္ ၀န္ထမ္းေတြအေနနဲ႔ အခ်ိန္မီဖတ္ရတဲ့အခ်ိန္မွာ အားနည္းခ်က္ ရွိႏိုင္တယ္ဆိုတာကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ လက္ခံပါတယ္။ ဒီ့အတြက္ေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔က မီတာေတြ ခန္႔မွန္း ဖတ္႐ႈျခင္းနဲ႔ ခန္႔မွန္းေကာက္ခံျခင္းေၾကာင့္ မီးသံုးတဲ့လူေတြအေပၚမွာ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုး မျဖစ္လာေစရန္အတြက္လည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ မီတာေတြ ခန္႔မွန္းေကာက္ခံမႈ မျဖစ္ေပၚေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္မႈ အေနအထားနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ေတာ့ မီးသံုးသူဦးေရနဲ႔ အခ်ဳိးညီ မီတာဖတ္႐ႈတဲ့ မီတာဖတ္စာေရးေတြကို ခန္႔ထားေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခြင့္ ရရွိေရးကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ အဆင့္ဆင့္ တင္ျပေတာင္းခံလ်က္ရွိပါေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါတယ္” ဟု ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာထြန္းႏုိင္က ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ Digital မီတာမ်ား တပ္ဆင္ၿပီး စက္ျဖင့္ဖတ္သည့္စနစ္ကုိ က်င့္သုံးၿပီး ေျပာင္းလဲေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္လည္း ၎စနစ္ကုိ ေျပာင္းရာတြင္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးကုိ ေျပာင္းရသည့္အတြက္ ရရွိသည့္ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ ေျပာင္းလဲရျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ အဆင့္လုိက္ ေျပာင္းလဲေဆာင္ရြက္ေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဓာတ္အားခေကာက္ခံျခင္းကုိ ကြန္ပ်ဴတာေဘလ္စနစ္ျဖင့္ က်င့္သုံးၿပီး အဂတိေလ်ာ့နည္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေဒါက္တာထြန္းႏုိင္က ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

ထုိသုိ႔ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီးေဒါက္တာထြန္းႏုိင္၏ ေျဖၾကားမႈအၿပီးတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦး၀င္းျမင့္က “ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ၀န္ထမ္းဖြဲ႕စည္းပုံကေတာ့ လွ်ပ္စစ္၀န္ႀကီးဌာနတစ္ခုတည္း မဟုတ္ပါဘူး။ အားလုံးကုိ ဖြဲ႕စည္းပုံနဲ႔ သုံးပုံ၊ ႏွစ္ပုံပဲ ႏုိင္ငံရဲ႕ဘတ္ဂ်က္အေျခအေနအရ ဖြဲ႕စည္းၾကရတာပါ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ လႊတ္ေတာ္လည္း ဒီလုိပါပဲ။ သုိ႔ေသာ္လည္း ကုိယ့္ဌာနရဲ႕ ကုိယ့္အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ ယႏၲရား မွန္မွန္ကန္ကန္ လည္ပတ္ႏုိင္ဖုိ႔ေတာ့ အထူးလုိအပ္ပါတယ္။ အခုနကေျပာတဲ့ကိစၥမွာ တခ်ဳိ႕ မီတာခ ခန္႔မွန္းေကာက္လုိ႔ ေလ်ာ့နည္းၿပီး က်န္တာရွိတယ္။ တခ်ဳိ႕က ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ပုိသြားတာေတြရွိတယ္။ ဒါက ခန္႔မွန္းေကာက္လုိ႔ျဖစ္တဲ့ကိစၥပါ။ ေမးခြန္းရွင္ရဲ႕ ဆုိလုိရင္းက ခန္႔မွန္းမေကာက္ဖုိ႔ ေျပာတာပါ။ အဲဒီေတာ့ ခန္႔မွန္းေကာက္တဲ့ဟာရွိရင္ တိတိက်က်တုိင္ရင္ ၀န္ႀကီးဌာနက မွန္မွန္ကန္ကန္ အေရးယူေပးမယ္လုိ႔ ေျပာထားတာလည္း ရွိပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ဦး၀င္းျမင့္က “အခုန စက္နဲ႔ဖတ္တဲ့စနစ္ ပုိမုိတိက်ေအာင္ဆုိရင္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အတုိင္းအတာထိ မလုပ္ေပးႏုိင္ေသးတဲ့ အေျခအေနမွာ အခုမူလလည္ပတ္လုိ႔ ဖတ္တဲ့စနစ္နဲ႔ ၾကည့္တဲ့အခါမွာလည္း မီတာခက မွန္မွန္ကန္ကန္ျဖစ္ဖုိ႔လုိတယ္။ မွန္မွန္ကန္ကန္ ျဖစ္ဖုိ႔ဆုိရင္လည္း လက္ေတြ႕က်က် ကုိယ္တုိင္ကုိယ္က် သြားေကာက္ဖုိ႔ေတာ့ လုိတယ္။ ဒီမေကာက္တဲ့ အေျခအေနအရ ရွိပါတယ္။ ဒါဟာ အားလုံးသိေနၾကတာပဲ။ ဒါေၾကာင့္မို႔လုိ႔ ဒါကုိေတာ့ ၀န္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ အဆုိရွင္က ေျပာသလုိ ၾကပ္မတ္ေပးဖုိ႔ လုိအပ္သလုိ အခုန ၀န္ႀကီးဌာနက ျပန္လည္ၿပီးေတာ့ ေတာင္းဆုိတဲ့ ဒီလုိဟာေတြရွိရင္ တိတိက်က် ေဖာ္ျပေပးပါလုိ႔ ေတာင္းဆုိထားတဲ့အတြက္ ကုိယ္စားလွယ္ေတြအေနနဲ႔ကလည္း ကုိယ့္ေဒသ၊ ကုိယ့္မဲဆႏၵနယ္မွာ အားမနာတမ္း ဒါေလးကုိေတာ့ စာရင္းျပဳစုၿပီးေတာ့ ၀န္ႀကီးဌာနကုိ တိတိက်က်ေပးပါ။ ဒါမွ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ဘတ္ဂ်က္က မွန္မွန္ကန္ကန္ ခန္႔မွန္းလုိ႔ရမယ္။ ေၾကြးက်န္လည္း ေလ်ာ့နည္းမယ္။ အဲဒါေလးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကုိယ္စားလွယ္မ်ားလည္း ဂ႐ုစုိက္ ေပးေစခ်င္ပါတယ္” ဟု ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

November 9, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.