<

ရခိုင္ျပည္နယ္သည္ လြန္စြာအေရးႀကီးသည့္ ျပည္နယ္ျဖစ္သည့္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္က ခ်မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ တိုက္တြန္း

ရခုိင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕႐ုံး အစည္းအေ၀းကို ရခုိင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕႐ုံး အစည္းအေ၀းခန္းမ (၁) တြင္ ျပဳလုပ္စဥ္

ရခိုင္ျပည္နယ္သည္ လြန္စြာအေရးႀကီးသည့္ ျပည္နယ္ျဖစ္သည့္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္က ခ်မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က တိုက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၏ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ (ဧၿပီ၊ ေမ၊ ဇြန္၊ ဇူလိုင္၊ ၾသဂုတ္၊ စက္တင္ဘာ) ေျခာက္လပတ္ လုပ္ငန္းညိႇႏႈိင္းအစည္းအေ၀းကို ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕႐ံုး အစည္းအေ၀းခန္းမ (၁) တြင္ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီမွ စတင္က်င္းပခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က အစည္းအေ၀းအဖြင့္မိန္႔ခြန္းတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးညီပု၏ Facebook စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ သိရသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးညီပုက “လက္ရွိေရာက္ရွိေနေသာ အေျခအေနမွာ အလြန္အေရးႀကီးေနသည့္ အေျခအေနျဖစ္သည့္အတြက္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈရရွိဖို႔အတြက္ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေနၾကသည့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ တာ၀န္ဆိုသည္ထက္ ပိုၿပီးေတာ့ေစတနာထား ေဆာင္ရြက္ၾကရန္၊ ေငြေရးေၾကးေရးမ်ားကိုလည္း စနစ္တက် တိက်မွန္ကန္ေသာစာရင္းမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ အင္မတန္မွအေရးႀကီးသည့္ ျပည္နယ္ျဖစ္သည့္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္က ခ်မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္သြားၾကဖို႔ ေမတၱာရပ္ခံတိုက္တြန္းေၾကာင္း” ေျပာၾကားသည္။

လုပ္ငန္းညိႇႏႈိင္းအစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္လာၾကေသာ ျပည္နယ္အဆင့္၊ ခ႐ိုင္အဆင့္၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ဌာနဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိသူမ်ားက ဌာနဆိုင္ရာအလိုက္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ က်န္႐ွိေနေသာလုပ္ငန္းမ်ားကို Power Point ျဖင့္ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည္။

အစည္းအေ၀းတြင္ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးညီပုက ျပည္နယ္အတြင္း တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈရရွိေရးအတြက္ ဌာနဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအေနမ်ားျဖင့္ အဓိကထား ေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ဌာနဆိုင္ရာ ၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ တာ၀န္ဟူေသာအသိထက္ မိမိႏိုင္ငံႏွင့္ ျပည္နယ္ ဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေရးအတြက္ အလုပ္တာ၀န္မ်ားကို ေစတနာထားေဆာင္ရြက္သြားရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ေဒသဖြံ႕ၿဖဳိးေရးအတြက္ အသံုးျပဳသည့္ ဘ႑ာေငြမ်ားအား အေလ့အလြင့္မရွိဘဲ သတ္မွတ္ကာလအတြင္း ၿပီးစီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေတြ႕ၾကံဳရသည့္ အခက္အခဲမ်ားရွိပါကလည္း ယခုအစည္းအေ၀းတြင္ ေဆြးေႏြးတင္ျပသြားရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ေနာက္ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၏ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ေျခာက္လပတ္ လုပ္ငန္းညိႇႏႈိင္းအစည္းအေ၀းကို ရခိုင္ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က နိဂံုးခ်ဳပ္စကားေျပာၾကားၿပီး ညေန ၆ နာရီ ၂၆ မိနစ္တြင္ အခမ္းအနားၿပီးဆုံးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္အစုိးရအဖဲြ႕၏ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ေျခာက္လပတ္လုပ္ငန္း ညႇိႏႈိင္းအစည္းအေ၀းသို႔ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးညီပု၊ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးမ်ား၊ ျပည္နယ္ဥပေဒခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ဌာနဆုိင္ရာမ်ား၊ ခ႐ုိင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

October 10, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.