<

ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ျမန္မာလုပ္သားမ်ား CI ကတ္ရရွိရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္အခ်က္မ်ား အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာန ထုတ္ျပန္

ထိုင္းႏိုင္ငံ၌ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္သားမ်ား သက္ေသခံ CI ကတ္ ရရွိရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အခ်က္မ်ားအား အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ၀န္ႀကီးဌာနက စက္တင္ဘာ ၂၁ ရက္တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္သားမ်ားအား ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ထုတ္ေပးထားေသာ ယာယီေနထိုင္ အလုပ္လုပ္ခြင့္ လက္မွတ္ (ဘတ္ကတ္ေခၚ TR-38) ကိုင္ေဆာင္ထားသည့္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ယာယီ ျမန္မာႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ သက္တမ္း ကုန္ဆုံးမည့္ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ဌာန၌ မွတ္ပုံတင္ထားသည့္ အေထာက္အထားမဲ့ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအား ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ (စမုစခြန္) မဟာခ်ဳိင္(၁)၊ (၂)၊ စမုပရာကန္၊ မယ္ဆိုင္၊ မဲေဆာက္၊ ရေနာင္း၊ ခ်င္းမိုင္၊ နခြန္စ၀မ္ႏွင့္ ေဆာင္ခလာၿမိဳ႕မ်ားတြင္ CI ကတ္မ်ား ထုတ္ေပးလ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းအျပင္ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ေဆးစစ္ျခင္း၊ ေနထိုင္ခြင့္ (Visa) ထုတ္ေပးျခင္း၊ အလုပ္လုပ္ခြင့္ လက္မွတ္ (Work Permit) ထုတ္ေပးျခင္းတို႔ကို One Stop Service ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

သက္ေသခံ လက္မွတ္ CI ကတ္ ရရွိလိုသည့္ အလုပ္သမားမ်ား အေနျဖင့္ TR-38 (သို႔မဟုတ္) ယာယီ ျမန္မာႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ (သို႔မဟုတ္) ထိုင္း အလုပ္အကိုင္ဌာနမွ ထုတ္ေပးသည့္ အေထာက္အထား စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္အတူ သက္ဆိုင္ရာ CI စခန္းသို႔ သြားေရာက္ၿပီး CI ေလွ်ာက္ထားသူ၏ ကိုယ္ေရးမွတ္တမ္း ထိန္းသိမ္းပုံစံကို ေလွ်ာက္ထားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ CI စခန္းတြင္ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ စိစစ္မႈခံယူျခင္း၊ ဓာတ္ပုံ႐ိုက္ျခင္း၊ မ်က္စိ စိစစ္ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ၿပီးပါက သက္ေသခံလက္မွတ္ CI ကတ္ႏွင့္ ျပည္ပ အလုပ္အကိုင္ အလုပ္သမား သက္ေသခံကတ္ျပား ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

CI ကတ္ႏွင့္ ျပည္ပ အလုပ္အကိုင္ အလုပ္သမား သက္ေသခံကတ္ျပား ထုတ္ယူၿပီးပါက ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ သက္ဆိုင္ရာ ဌာနမ်ားက ေဆးစစ္ျခင္း၊ ေနထိုင္ခြင့္ (Visa ထုတ္ေပးျခင္း၊ အလုပ္ လုပ္ခြင့္လက္မွတ္ (Work Permit) ထုတ္ေပးျခင္းတို႔ကို One Stop Service အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ ဗီဇာေၾကး ဘတ္ ၅၀၀၊ စာရြက္စာတမ္းေၾကး ဘတ္ ၁၀၀၊ အလုပ္ လုပ္ကိုင္ခြင့္လက္မွတ္ ႏွစ္၀က္အတြက္ ဘတ္ ၅၅၀၊ တစ္ႏွစ္အတြက္ ဘတ္ ၁၀၀၀၊ က်န္းမာေရး စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ က်န္းမာေရးအာမခံေၾကး ဘတ္ ၁၆၀၀ စုစုေပါင္း ဘတ္ ၂၆၅၀ မွ ၃၁၀၀ အထိ ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားသို႔ ေပးသြင္းရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

September 22, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.