<

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ပုံမွန္အစည္းအေ၀း ငါးႀကိမ္အထိ အဆုိ စုစုေပါင္း ၆၈ ခု တင္သြင္းရာတြင္ လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့သည့္အဆုိ ၂၇ ခုရွိျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ပုံမွန္အစည္းအေ၀း ငါးႀကိမ္အထိ အဆုိ စုစုေပါင္း ၆၈ ခု တင္သြင္းရာတြင္ လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့သည့္အဆုိ ၂၇ ခုရွိ

ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပထမပုံမွန္ အစည္းအေ၀းမွ ပဥၥမပုံမွန္ အစည္းအေ၀းကာလ ငါးႀကိမ္အထိ အဆုိစုစုေပါင္း ၆၈ ခု တင္သြင္းခဲ့ရာတြင္ လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့သည့္အဆုိ ၂၇ ခု ရွိၿပီး မွတ္တမ္းတင္ ထားရွိသည့္အဆုိ ၃၆ ခု ရွိေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္႐ုံး၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပထမပုံမွန္ အစည္းအေ၀းမွ ပဥၥမပုံမွန္ အစည္းအေ၀းအထိ အဆုိမ်ား ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈ အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ စက္တင္ဘာ ၁၄ ရက္က သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အဆုိ ၆၈ ခုတြင္ ႐ုိး႐ုိးအဆုိ ၅၇ ခု တင္သြင္းရာ၌ အဆုိ ၂၁ ခုကုိ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ က အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး ၃၂ ခုကုိ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အဆုိႏွစ္ခုကုိ အတည္မျပဳခဲ့ေၾကာင္း၊ အဆုိတစ္ခုကုိ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ၿပီး ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးရန္ မသင့္ေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည့္ အဆုိတစ္ခု ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ျပင္ အေရးႀကီးအဆုိ  စုစုေပါင္း ၁၁ ခု တင္သြင္းခဲ့ရာတြင္ ေျခာက္ခုကုိ အတည္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း၊ အေရးႀကီးအဆုိ ေလးခုကုိ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အေရးႀကီးအဆုိ တစ္ခုကုိ အတည္မျပဳခဲ့ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပဥၥမပုံမွန္ အစည္းအေ၀းကာလအတြင္း အဆုိ ၂၃ ခု တင္သြင္းခဲ့ရာတြင္ အဆုိ ၁၁ ခု အတည္ျပဳျဖစ္ခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳထားသည့္ အဆုိမ်ားထဲတြင္ ႏိုင္ငံတစ္၀န္း သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ အင္းဆက္ပိုးမႊားမ်ားေၾကာင့္ နစ္နာဆံုး႐ံႈးေနၾကေသာ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ အာမခံခ်က္ရွိေစမည့္ သီးႏွံ အာမခံလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာလ်င္စြာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ေပးေရး အစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုလည္း တစ္ခုအပါအ၀င္ ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံတစ္၀န္း အဂတိလုိက္စားမႈမ်ား  ထင္ရွား သိသာစြာ က်ဆင္းေလ်ာ့ပါးေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရမွ ထိထိေရာက္ေရာက္ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ေပးရန္  ဒုတိယပုံမွန္ အစည္းအေ၀းကာလအတြင္း တင္သြင္းခဲ့ၿပီး အဆုိအေပၚ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္အမ်ားအျပား ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကကာ လႊတ္ေတာ္ကလည္း ကန္႔ကြက္သူမရွိ အတည္ျပဳထားသည္။

September 14, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.