<

ေရေဘးအတြက္ ေဒၚလာသန္း ၁၀၀ ကူညီရန္ ယူေအအီး၏ ကမ္းလွမ္းမႈကို အိႏၵိယ ျငင္းပယ္

ၾသဂုတ္ ၂၂ ရက္တြင္ ေကရာလာျပည္နယ္၌ ေရေဘးအတြက္ ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္းမ်ားကို ေက်ာင္းသားမ်ားက လက္ဆင့္ကမ္း သယ္ေနၾကစဥ္ (Photo : AFP)

ေသဆုံးသူ ၄၀၀ ေက်ာ္ရွိလာၿပီျဖစ္ေသာ အိႏၵိယႏုိင္ငံ ေကရာလာျပည္နယ္တြင္ ေရလႊမ္းမိုးမႈေၾကာင့္ ထုိျပည္နယ္၏ အထူးရန္ပုံေငြသို႔ ယူေအအီးအစိုးရက ေဒၚလာသန္း ၁၀၀ ကူညီရန္ ကမ္းလွမ္းခဲ့မႈကို အိႏၵိယအစိုးရက ၾသဂုတ္ ၂၂ ရက္တြင္ ပယ္ခ်ခဲ့သည္။ အိႏိၵယဗဟိုအစိုးရ၏ လတ္တေလာအထိ ကတိျပဳထားမႈထက္ ပိုမိုမ်ားျပားေသာ အကူအညီကို ေတာင္းခံထားသည့္ ေကရာလာျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ပင္လယ္ေကြ႕ႏုိင္ငံ၏ အကူအညီကို လက္ခံရန္ ေတာင္းဆိုမႈ ရွိေသာ္လည္း ယခုကဲ့သို႔ ပယ္ခ်ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

လက္ရွိ မူ၀ါဒအရ ဗဟိုအစိုးရသည္ ျပန္လည္ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ထူေထာင္ေရးအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းရန္ ျပည္တြင္း၌ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အိႏၵိယႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ထိုျငင္းပယ္ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းကို ရွင္းလင္းခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ျပည္ပေငြေၾကးမ်ားသည္ အိႏၵိယ တစ္ဦးခ်င္း သို႔မဟုတ္ ေဖာင္ေဒးရွင္းမ်ားထံသို႔သာ လွဴဒါန္းႏုိင္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အိႏၵိယသည္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ ဆူနာမီျဖစ္စဥ္အၿပီး ျပည္ပအကူအညီကို ပယ္ခ်ခဲ့မႈ အပါအ၀င္ သဘာ၀ေဘးမ်ား ႀကံဳေတြ႕ရအၿပီး ျပည္ပအကူအညီမ်ားကို ျငင္းပယ္ခဲ့သည့္ အစဥ္အလာရွိခဲ့သည္။ မည္သည့္ အေရးေပၚ အေျခအေနကိုမဆုိ ၎တို႔ကုိယ္တုိင္ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းႏုိင္ေၾကာင္းကို အိႏၵိယအစိုးရက သက္ေသျပလိုျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဆိုးရြားေသာ ေရလႊမ္းမိုးမႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကူညီခဲ့ၾကသည့္ ျပည္ပအစိုးရမ်ား အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံအမ်ားအျပား၏ အကူအညီ ကမ္းလွမ္းမႈမ်ားကို အလြန္အမင္း ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း အိႏၵိယက ၾသဂုတ္ ၂၁ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ္လည္း ယူေအအီး၏ အကူအညီကိုမူ ထည့္သြင္းမေျပာခဲ့ေပ။

ေမာ္လဒုိက္ အစိုးရကလည္း ေရေဘးအတြက္ ေငြေၾကးကူညီမည္ဟု ကတိျပဳထားၿပီး ျငင္းပယ္ပါက ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ အျငင္းပြားမႈကို ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္သည္။ ေကရာလာျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ပီနာရာယီ၀ီဂ်ယန္က ယူေအအီး၏ အကူအညီကို လက္ခံႏုိင္ရန္အတြက္ ဗဟိုအစိုးရႏွင့္ ေဆြးေႏြးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ ယူေအအီး၏ အကူအညီသည္ အိႏၵိယ ဗဟိုအစိုးရ၏ ကတိျပဳထားေသာ ေဒၚလာ ၉၇ သန္းထက္ ပိုမိုမ်ားျပားေနသည္။

၀ီဂ်ယန္က အစိုးရထံမွ ေဒၚလာ ၃၇၅ သန္း အကူအညီ ေတာင္းခံထားၿပီး ၎၏ျပည္နယ္တြင္ ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးမႈ တန္ဖိုး ေဒၚလာသုံးဘီလ်ံ ေက်ာ္ႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ မုတ္သုံမိုးေၾကာင့္ ၿပီးခဲ့ေသာ ဇြန္ေနာက္ပုိင္း ေကရာလာတြင္ လူ ၄၂၀ ေက်ာ္ ေသဆုံးခဲ့ၿပီး လူ ၁ ဒသမ ၃၄ သန္း ခန္႔သည္ ျပည္နယ္တစ္၀န္းရွိ ကယ္ဆယ္ ေရးစခန္း ၃၃၀၀ ေက်ာ္တြင္ ေနထုိင္ေနရေၾကာင္း သိရသည္။

Ref : AFP

August 23, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.