<

အေမရိကန္၏ေျခာက္ခုေျမာက္ စစ္ဌာနခ်ဳပ္အျဖစ္ အာကာသတပ္ဖဲြ႕ ဖဲြ႕စည္းခ်ိန္ေရာက္ၿပီဟု အေမရိကန္ဒုတိယသမၼတေျပာၾကား

ၾသဂုတ္ ၉ ရက္တြင္ ပင္တဂြန္၌ အာကာသတပ္ဖြဲ႕ထူေထာင္ရန္အေၾကာင္းကို အေမရိကန္ဒုတိယသမၼတ မုိက္ပင့္စ္က ေျပာၾကားေနစဥ္ (Photo: AFP)

အေမရိကန္ဧရာမစစ္တပ္၏ ေျခာက္ခုေျမာက္ စစ္ဌာနခ်ဳပ္ျဖစ္လာမည့္ အေမရိကန္ အာကာသတပ္ဖဲြ႕ထူေထာင္ရန္အေသးစိတ္ အစီအစဥ္မ်ားအား အေမရိကန္ဒုတိယသမၼတ မိုက္ပင့္စ္က ၾသဂုတ္ ၉ ရက္တြင္ထုတ္ ျပန္ခဲ့ၿပီး လာမည့္စစ္မ်က္ႏွာသစ္အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ခ်ိန္ေရာက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ပင္တဂြန္သည္ အာကာသတြင္ ခုခံႏိုင္စြမ္း အားနည္းမႈကို ေက်ာ္လႊားႏုိင္ရန္ႏွင့္ အာကာသပတ္လမ္းတြင္ အေမရိကန္၏လႊမ္းမိုးမႈအား ရဲရဲတင္းတင္းျပသရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ေထာက္ျပလ်က္ သမၼတေဒၚနယ္ထ ရန္႔က အာကာသတပ္ဖဲြ႕ထူေထာင္ရန္ ၿပီးခဲ့ေသာ ဇြန္တြင္ ညႊန္ၾကားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအစီအစဥ္အတြက္ ကြန္ဂရက္၏ အတည္ျပဳမႈ လုိအပ္ၿပီး ဥပေဒျပဳအမတ္မ်ားႏွင့္ ကာကြယ္ေရး တာ၀န္ရွိသူအခ်ဳိ႕က ကုန္က်စရိတ္ ႏွင့္ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီစနစ္တို႔ေၾကာင့္ သံသယ၀င္ေနခဲ့သည္။

ပင့္စ္က ထရန္႔အစုိးရ၏စိတ္ကူးကို ၎၏ သက္တမ္းကုန္ဆံုးမည့္ ၂၀၂၀ ျပည့္ ႏွစ္မတုိင္မီ လက္ေတြ႕ျဖစ္လာရန္ ျပတ္ျပတ္သားသားေျပာၾကားခဲ့သည္။ အေမရိကန္ အာကာသတပ္ဖဲြ႕ထူေထာင္ရန္ အခ်ိန္က်ၿပီ ျဖစ္ၿပီး လာမည့္ငါးႏွစ္ေက်ာ္အတြင္း အေမရိကန္ အာကာသလံုျခံဳေရးစနစ္မ်ားအတြက္ ေနာက္ထပ္ေဒၚလာရွစ္ဘီလ်ံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ ထရန္႔၏ေတာင္းဆိုမႈကို ပင့္စ္က ပင္တဂြန္တြင္ ထပ္မံေျပာၾကားခဲ့သည္။အမွီအခုိ ကင္းေသာ အာကာသတပ္ဖဲြ႕သည္ ၿဂိဳဟ္တုဖ်က္စြမ္းရည္မ်ား ရရွိရန္ တက္တက္ၾကြၾကြ ႀကိဳးပမ္းေနသည့္ ႐ုရွားႏွင့္တ႐ုတ္တုိ႔အား တန္ျပန္ရန္ အလြန္အမင္းအေရးပါေၾကာင္း ပင့္စ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အာကာသတပ္ဖဲြ႕ စတင္မလည္ပတ္မီ ပင္တဂြန္က လုပ္ေဆာင္မည့္အေသးစိတ္အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ရွိဆဲ စစ္ဘက္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားမွ အဖဲြ႕၀င္မ်ားအား ေခၚယူ၍ အဖဲြ႕သစ္ ျဖစ္သည့္ အေမရိကန္အာကာသဌာနခ်ဳပ္ကို ထူေထာင္မည္ျဖစ္သည္။ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းရွိ အလယ္ပိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္၊ အာရွရွိ အင္ဒို- ပစိဖိတ္စစ္ဌာနခ်ဳပ္တို႔ကဲ့သို႔ ကမၻာတစ္၀န္းရွိ အေမရိကန္၏စစ္ဌာနခ်ဳပ္မ်ားကဲ့သုိ႔ပင္ အာကာသစစ္ဌာနခ်ဳပ္သည္ တူညီေသာ အဆင့္အတန္းရရွိမည္ ျဖစ္သည္။

ထရန္႔၏ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအား ျဖည့္ဆည္းရန္ လုပ္ေဆာင္မည့္ အေသးစိတ္အစီအစဥ္မ်ားကို ပင္တဂြန္က ၾသဂုတ္ ၇ ရက္တြင္ ကြန္ဂရက္သို႔ အစီရင္ခံစာတင္သြင္းခဲ့ သည္။ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားစဥ္အတြင္း အေမရိ ကန္၏ၿဂိဳဟ္တုမ်ားအား အသက္မဲ့ေစရန္ လုပ္ေဆာင္မည့္စြမ္းရည္မ်ားကို ရရွိေစရန္ ၿပိဳင္ဘက္မ်ားက ႀကိဳးပမ္းေနစဥ္ အေမရိကန္စစ္ဘက္က ရင္ဆုိင္ေနရသည့္အႏၲရာယ္မ်ားကို ထုိအစီရင္ခံစာ၌ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

လတ္တေလာတြင္ အေမရိကန္ ေလတပ္က အာကာသစြမ္းရည္အမ်ားစုကို ႀကီးၾကပ္ေနၿပီး အာကာသတပ္ဖဲြ႕၏မစ္ရွင္သည္ မလိုအပ္ဘဲ ထပ္လုပ္မိမႈႏွင့္ ဘက္ၿပိဳင္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစမည္ကို တာ၀န္ရွိသူအခ်ဳိ႕က စုိးရိမ္ေနၾကသည္။ အေမရိကန္စစ္တပ္တြင္ လတ္တေလာ၌ ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ၊ မရိန္းႏွင့္ ကမ္း႐ိုးတန္းအေစာင့္တပ္ဖဲြ႕မ်ား ပါ၀င္သည္။ အာကာသတပ္ဖဲြ႕ထူေထာင္မည့္ အစီအစဥ္အား ရီပက္ဘလီကင္ဥပေဒျပဳအမတ္ အခ်ဳိ႕က ေထာက္ခံၾကေသာ္လည္း ဒီမိုကရက္မ်ားက အျခားဦးစားေပးမ်ားအား မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ ေငြယိုေပါက္ ျဖစ္မည္ဟု ေ၀ဖန္ခဲ့ၾကသည္။

 

August 10, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.