<

ထရန္႔က တ႐ုတ္အား ပိတ္ဆို႔အေရးယူရန္ ၿခိမ္းေျခာက္ၿပီး ေတာင္ကုိရီးယားႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးသေဘာတူညီခ်က္အား ျပန္လည္သံုးသပ္မည္

ေတာင္ကိုရီးယားသို႔ သြားေရာက္ခဲ့သည့္ အဆင့္ျမင့္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ကို စကားေျပာေနေသာ ကင္ဂ်ဳံအြန္အား ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၂ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္ (Photo: AFP)

အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္႔က တ႐ုတ္အား ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူသြားမည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့ၿပီး ေတာင္ကိုရီးယားႏွင့္ရရွိထားေသာ လြတ္လပ္စြာကုန္သြယ္ေရး သေဘာတူညီခ်က္ကိုလည္း ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ပယ္ဖ်က္ျခင္း ျပဳလုပ္သြားမည္ဟု ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ ရက္တြင္ကတိျပဳခဲ့ရာ အာရွရွိ အဓိကကုန္သြယ္ေရး မိတ္ဖက္ႏွစ္ႏိုင္ငံအား တံု႔ျပန္မႈမ်ားေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္လုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္သည္ အေမရိကန္၏ သံမဏိႏွင့္ အလူမီနီယမ္လုပ္ငန္းမ်ားအား ပ်က္စီးေစခဲ့ေၾကာင္း စြပ္စဲြလ်က္ ထရန္႔က သြင္းကုန္အခြန္မ်ားႏွင့္ ခဲြတမ္းမ်ားသတ္မွတ္ျခင္းအပါအ၀င္ ေရြးခ်ယ္စရာအားလံုးကို စဥ္းစားေနေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွသည္ ကားလုပ္ငန္းမ်ားအထိ အလြန္အမင္းအေရးပါေသာ သံမဏိႏွင့္ အလူမီနီယမ္တင္ပို႔မႈမ်ားအတြက္ တ႐ုတ္အစိုးရက ေထာက္ပံ့ေပးေနသည္ဟု သံသယရွိမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေမရိကန္ကုန္သြယ္ေရးဌာန၏ အစီရင္ခံစာႏွစ္ခုကို ထရန္႔က မၾကာေသးမီကရရွိခဲ့သည္။

လက္တံု႔ျပန္ႏုိင္ေျခရွိသည့္ အေရးယူမႈမ်ားအား ခ်မွတ္ရန္အတြက္ဆံုးျဖတ္ရန္ ထရန္႔သည္ ေနာက္ထပ္အခ်ိန္ႏွစ္လရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ သူသည္ တ႐ုတ္အား တံု႔ျပန္ထိုးႏွက္ရန္အတြက္ အလြန္အမင္းထက္သန္ေနေၾကာင္း သိရသည္။ တ႐ုတ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံအခ်ဳိ႕တုိ႔တြင္ ပိုလွ်ံထုတ္လုပ္ေနမႈမ်ားအား ေျဖရွင္းရန္ လိုအပ္မႈအပါအ၀င္ အေမရိကန္၏အက်ဳိးစီးပြားမ်ားအတြက္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေစမည့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ၎ကခ်ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထရန္႔က ဆိုခဲ့သည္။

အေမရိကန္ကသာ ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူခဲ့လွ်င္ တ႐ုတ္ကလည္း တန္ျပန္အေရးယူႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ကမၻာ့စီးပြားေရးအင္အားအႀကီးဆံုး ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပဲြျဖစ္ပြားႏုိင္မႈကို ျမင့္တက္ေစႏုိင္ေၾကာင္း ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားက ယံုၾကည္ေနသည္။

စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားက်ဆင္းေနၿပီး လူဦးေရထိုးက်ေနေသာ အထူးသျဖင့္ အေမရိကန္အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ အလယ္အေနာက္ပိုင္း ျပည္နယ္မ်ားအတြက္ ရပ္တည္ကာကြယ္ေပးသူျဖစ္ေစရမည္ဟု ကတိျပဳလ်က္ သမၼတျဖစ္လာခဲ့ေသာ ထရန္႔သည္ ေရြးေကာက္ပဲြမဲဆြယ္စဥ္အတြင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ရေသာ ဗလာျဖစ္ေနသည့္စက္႐ံုမ်ားအား ကယ္တင္ႏုိင္ရန္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟုလည္း ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၂ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျပင္ဆင္သြားမည္ဟု ထရန္႔က အႀကိမ္ႀကိမ္ကတိျပဳထားေသာ္လည္း အေမရိကန္ ကုန္သြယ္ေရးလုိေငြျပမႈသည္ ၎၏သမၼတသက္တမ္းပထမႏွစ္တြင္ ပို၍ျမင့္မားလာၿပီး ေဒၚလာ ၅၆၆ ဘီလ်ံအထိ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယားတို႔အၾကားရရွိခဲ့ေသာ လြတ္လပ္စြာကုန္သြယ္ေရး သေဘာတူညီခ်က္သည္ ႏွစ္ဖက္ကုန္သြယ္မႈတြင္ အေမရိကန္၏လုိေငြျပမႈအား အလြန္အမင္းျမင့္တက္ေစခဲ့သည္ဟု ထရန္႔က အျပစ္တင္ခဲ့ၿပီး ယင္းသေဘာတူညီခ်က္အား ျပန္လည္ညိႇႏိႈင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ အလံုးစံုဖ်က္သိမ္းျခင္း လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ကတိျပဳခဲ့သည္။

February 14, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.