<

ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္ျခံစည္း႐ုိး ကာရံရန္ က်န္ရွိသည့္ ကုန္းတြင္းမုိင္ ၂၉ ဒသမ ၅ မုိင္အနက္ တုိေခ်ာင္း၀မွ အငူေမာ္အထိ ပင္လယ္ျပင္မုိင္ ၄၀ ကာရံျခင္းကုိ ခြင့္ျပဳရန္ပုံေငြေတာင္းခံ၍ ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန၏ အစီအမံျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး ေျပာၾကား

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္ၿပိဳနယ္စပ္ ျခံစည္း႐ုိးအျပင္ဘက္တြင္ တရားမ၀င္ေနထုိင္ေနသည့္ ဘဂၤါလီ ေနအိမ္မ်ားအား ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းပုိင္းက ေတြ႕ရစဥ္

ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္ျခံစည္း႐ိုး ကာရံရန္ က်န္ရွိသည့္ ကုန္းတြင္းမိုင္ ၂၉ ဒသမ ၅ မိုင္အနက္ တိုေခ်ာင္း၀မွ အငူေမာ္အထိ ပင္လယ္ျပင္မိုင္ ၄၀ ကာရံျခင္းကို ခြင့္ျပဳရန္ပံုေငြေတာင္းခံ၍ ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန၏ အစီအမံျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေက်ာ္ေဆြက ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုး၏ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္ အစီရင္ခံစာအေပၚ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ရွင္းလင္းစဥ္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက “ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္ျခံစည္း႐ိုး ကာရံဖို႔က်န္ရွိတဲ့ ကုန္းတြင္းမိုင္ ၂၉ ဒသမ ၅ မိုင္အနက္ တိုေခ်ာင္း၀မွ အငူေမာ္ေက်းရြာအထိ ပင္လယ္ျပင္ မိုင္ ၄၀ ကာရံျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ခြင့္ျပဳရန္ပံုေငြ ေတာင္းခံ၍ ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ အစီအမံနဲ႔ ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွာ ကင္းစခန္းေတြ ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ ေရထြက္ေပါက္ သံဆန္ခါေတြ ျပန္လည္တပ္ဆင္ျခင္း၊ ျခံစည္း႐ိုး ကင္းလွည့္လမ္းေတြ ျပဳျပင္ျခင္း၊ ေဖာက္လုပ္ျခင္းေတြ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္ျခံစည္း႐ိုး တည္ေဆာက္မႈ၊ ပ်က္စီးမႈ၊ ျပန္လည္ျပဳျပင္မႈမ်ားကို ေရရွည္ခိုင္ခံ့ ေကာင္းမြန္ၿပီး စံခ်ိန္စံညႊန္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေစရန္ ေျမျပင္အေနအထားအရ လိုအပ္သည့္ ေရထြက္ေပါက္မ်ား၊ ေရေက်ာ္မ်ား ျပဳလုပ္ထားရွိသင့္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ အၾကံျပဳခ်က္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေက်ာ္ေဆြက ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္နိမိတ္တစ္ေလွ်ာက္ ၁၈၁ ဒသမ ၆၈ မိုင္ ျခံစည္း႐ိုး ကာရံျခင္းကို ၂၀၀၉-၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွ စတင္ၿပီး ဘ႑ာႏွစ္အလိုက္ ရန္ပံုေငြေတာင္းခံ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ၁၅၃ ဒသမ ၁၈ မိုင္ကာရံထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊၂၀၁၇-၂၀၁၈ခု ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ BP – 68 အနီး ၃ ဒသမ ၅ မိုင္ ျခံစည္း႐ုိး ကာရံျခင္း လုပ္ငန္းမွစကာ ေရရွည္တည္တံ့ ေကာင္းမြန္ခိုင္မာေစရန္၊ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ လူေက်ာ္တက္ ၀င္ေရာက္မႈ မရွိေစရန္အတြက္ Y ပံုသဏၭာန္ႏွင့္ သြပ္ဆူးႀကိဳးအ၀ိုင္း ႏွစ္ေပထပ္တိုးပံုစံကို စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ ေျပာင္းလဲ၍ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ေရထြက္ေပါက္ သံဆန္ခါ ပ်က္စီးမႈမ်ားကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္စဥ္မ်ား ျဖစ္ပြားၿပီးသည့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ပ်က္စီးမႈကို စစ္ေဆး၍ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ေျမျပင္အေနအထားအရ လိုအပ္သည့္ ေရထြက္ေပါက္မ်ားကို ေနရာသတ္မွတ္ၿပီး ထပ္မံထည့္သြင္း တည္ေဆာက္ရန္ လ်ာထားခဲ့ရာ BP-24 မွ BP-66 အထိ ေရထြက္ေပါက္ ၇၀ တည္ေဆာက္ရန္ လ်ာထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ ျမန္မာ-ထိုင္း ပူးတြဲနယ္နိမိတ္ ေကာ္မတီႏွင့္ ကုန္းနယ္နိမိတ္ႏွင့္ ေရနယ္နိမိတ္ဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္သူအဆင့္ ေကာ္မတီကို ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ထိုင္းႏုိင္ငံအၾကား နယ္နိမိတ္ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္မွ ခ်မွတ္ေပးထားသည့္ မူ၀ါဒ၊ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

 

September 1, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.