<

ကမၻာ႔ေရႊေစ်း ေလးရက္ဆက္တုိက္ ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ျပည္တြင္းေရႊေစ်း ယခင္စံခ်ိန္တင္ ေစ်းႏႈန္းကုိ ေက်ာ္ျဖတ္ကာ က်ပ္ ၉၁၄၀၀၀ ေက်ာ္ ေရာက္ရွိ

ျပည္တြင္းေရႊေစ်းကြက္အတြင္း အေရာင္းအ၀ယ္ ျပဳလုပ္ေနမႈကို ယခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းက ေတြ႕ရစဥ္

ၾသဂုတ္ ၁၁ ရက္တြင္ ကမၻာ့ေရႊေစ်း ေလးရက္ဆက္တုိက္ ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ျပည္တြင္းေရႊေစ်းသည္ ယခင္စံခ်ိန္တင္ ေစ်းႏႈန္းကုိ ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီး က်ပ္ ၉၁၄၀၀၀ ေက်ာ္အထိ ေရာက္ရွိခဲ့ေၾကာင္း ေစ်းကြက္အတြင္း ေရႊေရာင္း၀ယ္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

ဇူလုိင္လဆန္းပုိင္းက ကမၻာ့ေရႊေစ်း က်ဆင္းခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ဇူလုိင္ ၃ ရက္မွ စတင္ကာ ျပည္တြင္းေရႊေစ်းႏႈန္း က်ပ္ ၉၀၀၀၀၀ ေအာက္သုိ႔ ေရာက္ခဲ့ၿပီး ဇူလုိင္ ၈ ရက္မွ ၁၁ ရက္အထိ က်ပ္ ၈၉၀၀၀၀ ေအာက္အထိ က်ဆင္းခဲ့ကာ ဇူလုိင္ ၁၂ ရက္တြင္ ၈၉၀၀၀၀ အထက္၊ ဇူလုိင္ ၂၁ ရက္မွ စတင္ကာ က်ပ္ ၉၀၀၀၀၀ အထက္၊ ၾသဂုတ္ ၉ ရက္တြင္ ၉၁၀၀၀၀ ခန္႔၊ ၾသဂုတ္ ၁၀ ရက္တြင္ က်ပ္ ၉၁၂၈၀၀ အထိ ျပန္ေရာက္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ကမၻာ့ေရႊေစ်း ဆက္တက္မႈႏွင့္အတူ ၾသဂုတ္ ၁၁ ရက္တြင္ စံခ်ိန္သစ္ေစ်းႏႈန္းအျဖစ္ ၉၁၄၂၀၀ အထိ ေရာက္ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့ေသာ ဧၿပီလအတြင္း ျပည္တြင္းေရႊေစ်း အနိမ့္ဆံုးႏႈန္းသည္ က်ပ္ ၈၉၄၇၀၀ (ဧၿပီ ၃ ရက္) ျဖစ္ၿပီး အျမင့္ဆံုးႏႈန္းသည္ က်ပ္ ၉၁၁၈၀၀ (ဧၿပီ ၁၈ ရက္) ျဖစ္သည္။ ေမလအတြင္း ျပည္တြင္းေရႊေစ်း အနိမ့္ဆံုးႏႈန္းသည္ က်ပ္ ၈၉၁၂၀၀ (ေမ ၅ ရက္) ျဖစ္ၿပီး အျမင့္ဆံုးႏႈန္းသည္ က်ပ္ ၉၁၁၀၀၀ (ေမ ၁၈ ရက္) ျဖစ္ခဲ့သည္။

ျပည္တြင္း ေရႊေစ်းႏႈန္းသည္ ေမ ၁၆ ရက္မွစၿပီး ဇူလုိင္ ၂ ရက္အထိ က်ပ္ ၉၀၀၀၀၀ အထက္သုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ကမၻာ့ေရႊေစ်း ျမင့္တက္ျခင္းေၾကာင့္ ဇြန္ ၇ ရက္တြင္ ျပည္တြင္းေရႊေစ်း က်ပ္ ၉၁၃၄၀၀ အထိ စံခ်ိန္တင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေစ်းျပန္က်ခဲ့ရာ ဇြန္ ၂၉ ရက္တြင္ က်ပ္ ၉၀၄၄၀၀  ဇြန္ ၃၀ ရက္တြင္ ၉၀၀၆၀၀ အထိ က်ဆင္းခဲ့ၿပီး ဇူလုိင္ ၃ ရက္တြင္ ေမ ၁၆ ရက္ေနာက္ပုိင္း ပထမဦးဆံုး အႀကိမ္အျဖစ္ က်ပ္ ၉၀၀၀၀၀ ေအာက္အထိ က်ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။  ထုိ႔ေနာက္ ဇူလုိင္ ၈ ရက္မွ စတင္ကာ က်ပ္ ၈၉၀၀၀၀ ေအာက္ ေရာက္ခဲ့ၿပီး ဇူလုိင္ ၁၂ ရက္တြင္ ျပန္တက္ခဲ့ကာ ဇူလုိင္ ၁၇ မွ ၂၀ ရက္အတြင္း က်ပ္ ၈၉၆၀၀၀ မွ ၈၉၉၀၀၀ ၀န္းက်င္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ဇူလုိင္ ၂၁ ရက္မွ စတင္ကာ က်ပ္ ၉၀၀၀၀၀ အထက္သုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ့ရာ ဇူလုိင္ ၂၇ ရက္တြင္ ၉၀၇၀၀၀ ၀န္းက်င္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ၾသဂုတ္ ၅ ရက္တြင္ က်ပ္ ၉၀၅၃၀၀ အထိ ျပန္လည္က်ဆင္းခဲ့ကာ ၾသဂုတ္ ၈ ရက္တြင္ က်ပ္ ၉၀၈၀၀၀၊ ၾသဂုတ္ ၉ ရက္တြင္ က်ပ္ ၉၁၀၀၀၀ ခန္႔၊ ၾသဂုတ္ ၁၁ ရက္တြင္ က်ပ္ ၉၁၄၀၀၀ ေက်ာ္အထိ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး စံခ်ိန္သစ္ တင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ကမၻာ့ေရႊေစ်းႏႈန္းကုိ ျပန္ၾကည့္ပါက ဇြန္ ၁ ရက္တြင္ ၁၂၆၆ ေဒၚလာ၀န္းက်င္ရွိေသာ ကမၻာ့ေရႊေစ်းႏႈန္းသည္ ဇြန္လအတြင္း အျမင့္ဆံုးႏႈန္းအျဖစ္ ဇြန္ ၆ ရက္တြင္ ၁၂၉၄ ေဒၚလာအထိ ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ဇြန္လအတြင္း အနိမ့္ဆံုးႏႈန္းအျဖစ္ ဇြန္ ၂၆ ရက္တြင္ ၁၂၄၀ ေဒၚလာအထိ ေစ်းက်ဆင္းခဲ့ကာ ဇြန္ ၃၀ ရက္တြင္ ၁၂၄၂ ေဒၚလာ၀န္းက်င္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္ ဇူလုိင္လအတြင္း ဆက္တုိက္အားေပ်ာ့ခဲ့ၿပီး ဇူလုိင္ ၄ ရက္တြင္ ၁၂၁၇ ေဒၚလာ၊ ဇူလုိင္ ၇ ရက္တြင္ ၁၂၀၅ ေဒၚလာအထိ က်ဆင္းခဲ့ကာ ဇူလုိင္ ၁၀ ရက္ေနာက္ပုိင္း ေစ်းျပန္တက္မႈေၾကာင့္ ဇူလုိင္ ၂၄ ရက္တြင္ ၁၂၅၇ ေဒၚလာအထိ ေရာက္ခဲ့ၿပီး ဇူလုိင္ ၂၆ ရက္တြင္ ၁၂၄၅ ေဒၚလာ၀န္းက်င္အထိ ျပန္က်ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဇူလုိင္ ၂၇ ရက္တြင္ ၁၂၆၄ ေဒၚလာ၊ ဇူလုိင္ ၂၈ ရက္တြင္ ၁၂၆၈ ေဒၚလာ၊ ၾသဂုတ္ ၂ ရက္တြင္ ၁၂၇၁ ေဒၚလာအထိ ျပန္တက္ခဲ့ၿပီး ၾသဂုတ္ ၄၊ ၇ ရက္ တြင္ ၁၂၅၈ ေဒၚလာ၀န္းက်င္၊ ၾသဂုတ္ ၈ ရက္တြင္ ေဒၚလာ ၁၂၆၀၊ ၾသဂုတ္ ၉ ရက္တြင္ ၁၂၆၈ ေဒၚလာ၊ ၾသဂုတ္ ၁၀ ရက္တြင္ ၁၂၇၉ ေဒၚလာ၊ ၾသဂုတ္ ၁၁ ရက္တြင္ ၁၂၈၈ ေဒၚလာ၀န္းက်င္ ရွိခဲ့သည္။

ကမၻာ့ေရႊေစ်းႏႈန္းသည္ ဧၿပီလမွစ၍ အတက္အဆင္းၾကမ္းလ်က္ရွိၿပီး လတစ္လအတြင္း အျမင့္ဆံုးႏွင့္ အနိမ့္ဆံုးႏႈန္းသည္ ေဒၚလာ ၄၀ ခန္႔မွ ေဒၚလာ ၈၀ ခန္႔ အထိ ကြာျခားလ်က္ရွိသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လအတြင္း အျမင့္ဆံုးႏႈန္းႏွင့္ အနိမ့္ဆံုးႏႈန္း ကြာဟခ်က္သည္ ေဒၚလာ ၅၀ ေက်ာ္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ထုိ႔အတူ ဇူလုိင္လအတြင္း အျမင့္ဆံုးႏႈန္းမွာ ၁၂၆၈ ေဒၚလာျဖစ္ၿပီး အနိမ့္ဆံုးႏႈန္းမွာ ၁၂၀၅ ေဒၚလာျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ၆၃ ေဒၚလာ၀န္းက်င္ ကြာဟခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

■ Writer: စည္သူေအာင္

August 11, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.