<

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရးသည္ မၾကာေသးမီကမွ အမွန္တကယ္ပိုမိုပြင့္လင္းလာၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒအသစ္ႏွင့္အတူ ပိုမိုခိုင္မာေသာစီးပြားေရးမ်ားအတြက္ လုပ္သာကိုင္သာရွိေအာင္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ဒုတိယသမၼတ ေျပာၾကား

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးသည္ မၾကာေသးမီကမွ အမွန္တကယ္ ပိုမိုပြင့္လင္းလာျခင္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒအသစ္ႏွင့္အတူ ပိုမိုခိုင္မာေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လုပ္သာကိုင္သာရွိလာေအာင္ အဆက္မျပတ္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း မတ္ ၂၉ ရက္မွ ၃၁ ရက္အထိ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ ဟႏြိဳင္းၿမိဳ႕၌ျပဳလုပ္သည့္ ဆ႒မအႀကိမ္ေျမာက္ Greater Mekong Subregion (GMS) ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းတြင္ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူက ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရးသည္ မၾကာေသးမီကမွ အမွန္တကယ္ ပိုမိုပြင့္လင္းလာပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒသစ္ကို ျပ႒ာန္းႏိုင္ျခင္းႏွင့္အတူ ပိုမိုခိုင္မာၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လုပ္သာကိုင္သာရွိသည့္ ၀န္းက်င္တစ္ရပ္ျဖစ္ေအာင္လည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အဆက္မျပတ္ လုပ္ေဆာင္ေနပါေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္းေထာက္ပံ့မႈ ကြင္းဆက္ကို ေဒသတြင္းတန္ဖိုးကြင္းဆက္ႏွင့္ ကမၻာ့တန္ဖိုးကြင္းဆက္ထဲသို႔ ၀င္ေရာက္ႏိုင္ေအာင္ ပိုမိုခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္လာသည္ကို ျမင္ေတြ႕ရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူက ေျပာၾကားသည္။

အစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္လာေသာ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေဆြးေႏြးသည့္ Panel Session တြင္ Moderator က “GMS ႏိုင္ငံမ်ားအေနႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံအလိုက္ စီမံကိန္းမ်ား၊ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား၊ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ ေရးဆြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၏ ေမာင္းႏွင္အားမ်ားကို မည္သုိ႔အေကာင္းဆံုးေပါင္းစည္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ မည္သို႔ေဆာင္ရြက္ေနသည္ကို သိရွိလိုေၾကာင္း” ေမးျမန္းခ်က္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဒုတိယသမၼတက ျပန္လည္ရွင္းလင္းေျဖၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဂ်ီအမ္အက္စ္ႏိုင္ငံမ်ား ေအာင္ျမင္ရန္ မိမိတို႔၏ သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံအဆင့္ စီမံကိန္းႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားသည္ ကမၻာ့အဆင့္ႏွင့္ ေဒသတြင္းအဆင့္ ကတိက၀တ္မ်ားျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ရန္ အဓိကလိုအပ္ပါေၾကာင္းကိုလည္း ဒုတိယသမၼတက ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ဘ႑ာႏွစ္ ၾကားကာလျဖစ္သည့္ လာမည့္ေျခာက္လအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္း၊ အိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္းႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၌ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား အဓိက၀င္ေရာက္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ (MIC) အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

“လက္ရွိ အမ်ားဆံုး၀င္တာက ကုန္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္း၊ အိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္းနဲ႔ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေတြက ဒီေျခာက္လအတြင္းမွာ ဒီက႑သံုးခုက အဓိက၀င္ေရာက္မယ္” ဟု ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက သံုးသပ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ကတည္းက ဂ်ီအမ္အက္စ္စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအစီအစဥ္တြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ္လည္း ေဒသတြင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မူေဘာင္ ၂၀၂၂ ကဲ့သို႔အေရးႀကီးသည့္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို မိမိတို႔ႏိုင္ငံ၏ ကာလရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈစီမံကိန္းမ်ား၊ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားတြင္ အျပည့္အ၀ ေပါင္းစည္းေဆာင္ရြက္ရန္ မၾကာေသးမီကမွ စတင္ႏိုင္ခဲ့ပါေၾကာင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

March 31, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.