<

ရခိုင္အေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၿဗိတိန္လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၏ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢ ႏိုင္ငံျခားေရးရာေကာင္စီ အစည္းအေ၀း၌ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္က သတင္းထုတ္ျပန္

ရခိုင္အေရးကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ၿဗိတိန္လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၏ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢ ႏိုင္ငံျခားေရးရာေကာင္စီအစည္းအေ၀း၌ ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္က မတ္ ၆ ရက္ ညပုိင္းတြင္ ၎တုိ႔၏ Facebook လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာမွတစ္ဆင့္ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အဆုိပါသတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ အခ်က္ ၁၇ ခ်က္ပါ၀င္ၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၆ ရက္ကျပဳလုပ္သည့္ ဥေရာပသမဂၢ (အီးယူ) အဖြဲ႕၀င္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမ်ားပါ၀င္ေသာ ဥေရာပသမဂၢႏိုင္ငံျခားေရးရာ ေကာင္စီအစည္းအေ၀းက ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚဆုံးျဖတ္ခ်က္ (Conclusion) အေနျဖင့္ ဘဂၤါလီဒုကၡသည္မ်ားအား ဆက္လက္အကူအညီေပးေရး၊ မီဒီယာမ်ား၊ ကုလသမဂၢ လူ႕အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏ Fact-Finding Mission အား လြတ္လပ္ခြင့္ေပးေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာတင္သြင္းသူႏွင့္ ဆက္လက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ရာဇ၀တ္ခုံ႐ုံး (ICC) ၏အခြင့္အာဏာျဖင့္ ဆုံးျဖတ္ေဆာင္ရြက္မႈကို လက္ခံႏိုင္ေရး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ကာကြယ္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို အနိမ့္ဆုံးသို႔ေလွ်ာ့ခ်သြားရန္ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားတြင္ တာ၀န္ရွိေသာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ အဆင့္ျမင့္အရာရွိႀကီးမ်ားအား ဦးတည္၍ ကန္႔သတ္ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ အဆိုျပဳလႊာ အျမန္ဆုံးတင္သြင္းေရး ဆုံးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ဳိး ထြက္လာေစရန္အတြက္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၁ ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ ၿဗိတိန္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ Rushanara Ali ဦးေဆာင္၍ ေအာက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ၁၀၂ ဦးတို႔က ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ဘဂၤါလီပဋိပကၡျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထပ္မံဖိအားေပး၊ ႏိုင္ငံတကာရာဇ၀တ္မႈခုံ႐ုံး (ICC) သို႔လႊဲေျပာင္းေပးရန္ တိုက္တြန္းေၾကာင္း စာတစ္ေစာင္အား ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး Boris Johnson ထံသို႔ေပးပို႔ခဲ့ၿပီး ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၆ ရက္တြင္ျပဳလုပ္မည့္ ဥေရာပသမဂၢ ႏိုင္ငံျခားေရးေကာင္စီ အစည္းအေ၀း၌ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပသည္။

ထုိသုိ႔ ၿဗိတိန္ေအာက္လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားက ေပးပုိ႔ခဲ့ေသာစာတြင္ ျမန္မာစစ္ဘက္မွ ထုိးစစ္ဆင္မႈမ်ားေၾကာင္႔ ဘဂၤါလီဒုကၡသည္မ်ား (မူရင္းတြင္႐ုိဟင္ဂ်ာဟုေဖာ္ျပ) ဖိႏွိပ္ခံေနရမႈမ်ား၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံဘက္သို႔ ထြက္ေျပးရမႈမ်ား၊ သတ္ျဖတ္ခံရမႈမ်ား၊ စစ္ဘက္ႏွင့္လုံျခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ား၊ စစ္ဘက္က ေထာက္ကူေပးေသာ လူအုပ္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားက ဘဂၤါလီမ်ား (မူရင္းတြင္႐ိုဟင္ဂ်ာဟုေဖာ္ျပ) အမ်ဳိးသမီး ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာအား အဓမၼျပဳက်င့္ခံရမႈမ်ားရွိေသာ္လည္း တပ္မေတာ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ ျမန္မာအစိုးရသည္ ဘဂၤါလီဒုကၡသည္မ်ား (မူရင္းတြင္႐ုိဟင္ဂ်ာဟုေဖာ္ျပ) ေဘးကင္းစြာ ျပန္လာေရးအတြက္ အာမခံခ်က္ေပးရန္ နည္းလမ္းမရွိႏိုင္ေၾကာင္း၊ အစိုးရသက္တမ္း ႏွစ္ႏွစ္နီးပါး ၾကာျမင့္ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ေကာ္မတီမ်ားစြာ ဖြဲ႕စည္းေနျခင္းမွတစ္ပါး ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ား၏ အရပ္ဘက္လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ တိုးတက္ေအာင္ လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ျခင္းမရွိဟုလည္း စြပ္စြဲထားသည့္အျပင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံအတြင္း တိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡကို ႀကီးထြားေအာင္သာ စိတ္လိုက္မာန္ပါ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ၿခိမ္းေျခာက္ေႏွာင့္ယွက္ေနေၾကာင္း၊ ယင္းပဋိပကၡမ်ားတြင္ အရပ္သားမ်ား ေသေက်ဒဏ္ရာရေစေအာင္ ႏွစ္မ်ားစြာအတြင္း ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ ဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္မ်ား အသုံးျပဳမႈကို တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီနည္းက် ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ထားေသာ အစိုးရ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အဆိုျပဳခ်က္မ်ားကို စစ္ဘက္က ခန္႔အပ္ေသာ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားက ဆိုးရြားစြာေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီးေနေၾကာင္းဟုလည္း ေရးသားစြပ္စြဲခ်က္မ်ားပါေၾကာင္း တပ္မေတာ္၏ သတင္းထုတ္ျပန္မႈတြင္ပါရွိသည္။

ထုိသုိ႔ ၿဗိတိန္ေအာက္လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားက ေပးပုိ႔ခဲ႔ေသာစာႏွင္႔ပတ္သက္ၿပီး ႐ိုဟင္ဂ်ာ (Rohingya) ဆိုေသာ ျမန္မာျပည္သူလူထုအားလုံးက လက္မခံသည့္အသုံးအႏႈန္းအား ေတာက္ေလွ်ာက္သုံးႏႈန္းထားေၾကာင္း၊ ယင္းကဲ့သို႔ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားသည္ ရခိုင္ပဋိပကၡ စတင္ခ်ိန္ကပင္ အစဥ္တစ္စိုက္ စြပ္စြဲလာသည့္ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း စြပ္စြဲခ်က္တစ္ခုခ်င္းအလိုက္ မဟုတ္မမွန္ေၾကာင္းကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ရခိုင္ပဋိပကၡႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၊ ထုတ္ျပန္ခ်က္တို႔၌ ေဖာ္ျပထားၿပီးျဖစ္သည့္အျပင္ ရခိုင္ပဋိပကၡႏွင့္ပတ္သက္၍ ျဖစ္စဥ္မွန္မ်ားအား တပ္မေတာ္ သတင္းမွန္ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႕က ၁၀ ႀကိမ္ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း အဆိုပါသတင္းႏွင္႔ပတ္သက္ၿပီး တပ္မေတာ္၏ မတ္ ၆ ရက္ ညပုိင္းသတင္းထုတ္ျပန္မႈ အမွတ္စဥ္ ၅ တြင္ပါရွိသည္။

ထုိ႔အျပင္ ၿဗိတိန္ေအာက္လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား ေပးပုိ႔ခဲ႔ေသာ စာႏွင္႔ပတ္သက္ၿပီး တပ္မေတာ္က ၎တုိ႔၏ထုတ္ျပန္ခ်က္ အမွတ္စဥ္ ၆ မွ အမွတ္စဥ္ ၁၇ အထိ အခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ ေျဖရွင္းထားသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။

March 7, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.