<

ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း တစ္ေဒၚလာ ၁၃၅၄ က်ပ္အထိ ျပန္လည္ျမင့္တက္

စက္တင္ဘာ ၇ ရက္တြင္ ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်း အညႊန္းကိန္း က်ရိပ္ျပေနေသာ္လည္း ျပည္တြင္းေစ်းကြက္၌ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း တစ္ေဒၚလာ ၁၃၅၄ က်ပ္၀န္းက်င္သုိ႔ ျပန္လည္ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခား ေငြေၾကး ေရာင္း၀ယ္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်း အညႊန္းကိန္းသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလေနာက္ပုိင္း အနိမ့္ဆံုးႏႈန္းထားအျဖစ္ ၾသဂုတ္ ၂၉ ရက္တြင္ ၉၁ ဒသမ ၅၉ ပိြဳင့္အထိ က်ဆင္းခဲ့ၿပီး ဇူလုိင္ ၂၁ ရက္မွ စတင္ကာ ၉၄ ပြိဳင့္ေအာက္ ေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလုိင္ ၅ ရက္တြင္ ၉၆ ဒသမ ၂၀ ပြိဳင့္အထိ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ္လည္း ဇူလုိင္ ၆ ရက္မွ စတင္ကာ ၉၆ ပြိဳင့္ေအာက္၊ ဇူလုိင္ ၁၈ ရက္တြင္ ၉၅ ပြိဳင့္ေအာက္၊ ဇူလုိင္ ၂၁ ရက္တြင္ ၉၄ ပြိဳင့္ေအာက္၊ ၾသဂုတ္ ၁ ရက္တြင္ ၉၃ ပိြဳင့္ေအာက္အထိ က်ဆင္းခဲ့သည္။ ၾသဂုတ္ ၄ ရက္တြင္ ၉၃ ပြိဳင့္အထက္၊ ၾသဂုတ္ ၁၆ ရက္တြင္ ၉၄ ပြိဳင့္အထိ ျပန္ေရာက္ခဲ့ေသာ္လည္း ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္တြင္ ၉၃ ပြိဳင့္ေအာက္၊ ၾသဂုတ္ ၂၉ ရက္တြင္ ၉၂ ပြိဳင့္ေအာက္အထိ က်ဆင္းခဲ့ၿပီး ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္တြင္ ၉၃ ပြိဳင့္အထက္ ေရာက္ခဲ့ကာ စက္တင္ဘာ ၁ ရက္မွ စတင္ကာ ၉၃ ပိြဳင့္ေအာက္သုိ႔ ျပန္လည္က်ဆင္းခဲ့သည္။

ေဒၚလာေစ်းသည္ ဇူလုိင္လကုန္ပုိင္းတြင္ ၁၃၅၇ က်ပ္၀န္းက်င္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ၾသဂုတ္လအတြင္း အျမင့္ဆံုးေစ်းႏႈန္းမွာ ၁၃၅၈ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး အနိမ့္ဆံုးေစ်းႏႈန္းမွာ ၁၃၅၃ က်ပ္ျဖစ္ရာ ယခင္လမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ေစ်းႏႈန္းကြာဟခ်က္ နည္းပါးကာ တည္ၿငိမ္လ်က္ရွိသည္။ ၾသဂုတ္လကုန္ပုိင္းရက္မ်ားျဖစ္ေသာ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္တြင္ ၁၃၅၆ က်ပ္၊ ၾသဂုတ္ ၂၇ ရက္တြင္ ၁၃၅၄ က်ပ္၊ ၾသဂုတ္ ၂၉ ရက္တြင္ ၁၃၅၃ က်ပ္သုိ႔ဆက္တုိက္ က်ဆင္းခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္းသည္ ၾသဂုတ္ ၃၀ ရက္တြင္ ၁၃၅၅ က်ပ္အထိ ျပန္တက္ခဲ့သည္။ စက္တင္ဘာ ၁ ရက္တြင္ ၁၃၅၄ က်ပ္၊ စက္တင္ဘာ ၄ ရက္တြင္ ၁၃၅၀ က်ပ္သုိ႔ ျပန္လည္က်ဆင္းခဲ့ၿပီး စက္တင္ဘာ ၅ ရက္တြင္ ၁၃၅၂ က်ပ္၊ စက္တင္ဘာ ၇ ရက္တြင္ ၁၃၅၄ က်ပ္အထိ ျပန္လည္ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

September 7, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.