<

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ဥပေဒၾကမ္းတြင္ က်ပ္ ၇၅၇၅ ဘီလ်ံေက်ာ္ရရွိရန္လ်ာထားၿပီး ယခင္ႏွစ္ထက္ က်ပ္ဘီလ်ံ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ရရွိရန္ ပိုမိုလ်ာထား

စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္း ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ဥပေဒၾကမ္းကုိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္သြင္းေနစဥ္

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ဥပေဒၾကမ္းတြင္ က်ပ္ ၇၅၇၅ ဘီလ်ံေက်ာ္ရရွိရန္ လ်ာထားၿပီး ယခင္ႏွစ္ထက္ က်ပ္ဘီလ်ံ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ရရွိရန္ ပုိမုိလ်ာထားေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္အျဖစ္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၆၄၈၁၀၀၈ ဒသမ ၈၉၀ (က်ပ္ ဘီလ်ံ ၆၄၈၁ ေက်ာ္) ေကာက္ခံရရွိရန္ လ်ာထားခဲ့ၿပီး ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္တြင္အခြန္ အေကာက္အား က်ပ္သန္းေပါင္း ၇၅၇၅၉၃၄ ဒသမ ၂၁၄ (က်ပ္ ၇၅၇၅ ဘီလ်ံေက်ာ္) ရရွိရန္ လ်ာထားသည့္အတြက္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၀၉၄၉၂၅ ဒသမ ၃၂၅ (က်ပ္ဘီလ်ံ တစ္ေထာင္ေက်ာ္) ရရွိရန္ ပိုမိုလ်ာထားေၾကာင္း သိရသည္။ ၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ကာလတုိ (ဧၿပီ မွ စက္တင္ဘာလအထိ) အခြန္အေကာက္ အျဖစ္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၂၇၉၁၈၉၆ ဒသမ ၇၆၃ (က်ပ္ဘီလ်ံ ၂၇၀၀ ေက်ာ္) ရရွိရန္ လ်ာထားသည္။

ေနျပည္ေတာ္၌ ၾသဂုတ္ ၂၄ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ဥပေဒၾကမ္းကုိ တင္သြင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆုိပါဥပေဒၾကမ္းအရ အခြန္အေကာက္မ်ားေကာက္ခံရန္ လ်ာထားရာတြင္ ျပည္တြင္းထုတ္ကုန္ႏွင့္ ျပည္သူျပည္သားမ်ား သံုးစြဲမႈအေပၚေကာက္ခံသည့္ အခြန္အေကာက္မ်ားမွ က်ပ္သန္းေပါင္း ၃၈၆၂၇၈၅ ဒသမ ၉၄၄ ျဖစ္ၿပီး ၎တို႔တြင္ ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာန ယစ္မ်ဳိးခြန္မွ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၀၈၄ ဒသမ ၂၇၅၊ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္မွ က်ပ္သန္းေပါင္း ၂၁၂၂၈၃၈ ဒသမ ၅၄၇၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန သြင္းကုန္အတြက္လိုင္စင္ေၾကး၊ ပါမစ္ေၾကးမ်ားမွ က်ပ္သန္းေပါင္း ၇၀၀၀ ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံေအာင္ဘာေလသိန္းဆုမွ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၄၂၇၈၁ ဒသမ ၆၁၂၊ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန  ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၊ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္၊ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ဆိုင္ရာ အခြန္ေငြမ်ားမွ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၂၁၄၀၀၊ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာန ႐ုံးခြန္ႏွင့္ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္မွ က်ပ္သန္းေပါင္း ၇၄၆၃၆ ဒသမ ၇၁၉၊ သယံ ဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ႀကီးဌာန မုတ္ေကာင္၀တ္ဆံသြင္း အခြန္မွ က်ပ္သန္းေပါင္း ၇၂၀ ၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာန ခရီးလွည့္လည္ ေရးလိုင္စင္၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ တည္းခိုရိပ္သာလိုင္စင္ အစရွိသည့္တို႔မွ က်ပ္သန္းေပါင္း ၈၆၅ ဒသမ ၄၇၅၊ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန အထူးကုန္စည္ခြန္မွ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၃၉၁၄၅၉ ဒသမ ၃၁၆ ေကာက္ခံရန္လ်ာထားေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔အတူ  ၀င္ေငြႏွင့္ပိုင္ဆိုင္မႈအေပၚ ေကာက္ခံမည့္ အခြန္အေကာက္တြင္ စီမံကိန္း ႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ၀င္ေငြခြန္က်ပ္ သန္းေပါင္း ၂၃၂၄၈၁၆ ဒသမ ၃၂၀၊ အေကာက္ခြန္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၅၃၀၀၀၀ ပါ၀င္သည္။

ႏိုင္ငံပိုင္သယံဇာတမ်ား ထုတ္ယူသံုးစြဲမႈ အေပၚ ေကာက္ခံသည့္ အခြန္အေကာက္မွ က်ပ္သန္းေပါင္း ၈၅၈၃၃၁ ဒသမ ၉၅၀ ရရွိရန္လ်ာထားၿပီး ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ေျမယာေပၚတြင္ ေကာက္ခံသည့္အခြန္ က်ပ္  သန္းေပါင္း ၁၀ ဒသမ ၃၉၂၊ ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီေရခြန္မွ က်ပ္သန္းေပါင္း ၇၆ ဒသမ ၀၀၃၊ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန တာတမံခြန္မွ က်ပ္သန္းေပါင္း ၀ ဒသမ ၀၂၅၊ သစ္ေတာမ်ားမွ ပစၥည္းမ်ားထုတ္ယူသည့္အတြက္ ေကာက္ခံသည့္ သစ္ေတာခြန္မွ က်ပ္သန္းေပါင္း ၅၁၀၀၊ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ဓာတ္သတၱဳပစၥည္းမ်ား ထုတ္ယူသည့္အတြက္ ေကာက္ခံသည့္အခြန္ (စက္မႈကုန္ၾကမ္း၊ တြင္းထြက္ႏွင့္ အလွဆင္ေက်ာက္မ်ားမပါ) က်ပ္သန္းေပါင္း ၄၅ ဒသမ ၀၄၈ ပါ၀င္ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီး၏ ရွင္းလင္းခ်က္အရ သိရသည္။

ယင္းအျပင္ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန ငါးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အခြန္အခ က်ပ္သန္းေပါင္း ၂၆၀၇၊ လွ်ပ္စစ္ ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔ထုတ္ယူသည့္အတြက္ ေကာက္ခံ သည့္အခြန္မွ က်ပ္သန္းေပါင္း ၄၁၀၃၁၃ ဒသမ၂၁၂၊ သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္း က်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာန ဓာတ္သတၱဳခြန္ႏွင့္ ရတနာခြန္မွ က်ပ္သန္းေပါင္း ၃၀၃၆၈၊ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ေကာက္ခံသည့္ အခြန္အခမွ က်ပ္သန္းေပါင္း ၃၉၆၉၆၃ ဒသမ ၈၀၀၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန ေရအားအရင္း အျမစ္မွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္ယူသည့္အတြက္ အခမဲ့ရရွိသည့္ ဓာတ္အားခမွ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၂၁၉၇ ဒသမ ၉၂၀၊ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမ႐ိုင္းလုပ္ပိုင္ခြင့္၊ အသံုးျပဳခြင့္ရရွိသူမ်ားထံမွ ေကာက္ခံရရွိသည့္ အခြန္က်ပ္သန္းေပါင္း ၆၅၀ ဒသမ ၅၅၀ ေကာက္ခံရရွိရန္ လ်ာထားျခင္း ျဖစ္သည္။

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ဥပေဒၾကမ္းသည္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳျပ႒ာန္းေပးရမည့္ ေျခာက္ႀကိမ္ေျမာက္ အခြန္အေကာက္ ဥပေဒျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ အခြန္အေကာက္ ဥပေဒမူၾကမ္းကို ေရးဆြဲျပဳစုရာတြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ ဥပေဒကိုမွီျငမ္းကာ ျဖည့္စြက္ေရးသားထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

August 24, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.