<

ေဆးယဥ္ပါးေနသည့္ ေရာဂါ

မႏၲေလးၿမိဳ႕  ကမ္းနားလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြဲေရာင္းခ်သူမ်ားအား ၾသဂုတ္ ၂၀ ရက္က ဖမ္းဆီးေနစဥ္

ယခုေနာက္ပုိင္းႏွစ္မ်ားတြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးစိမ့္၀င္ ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈသည္ ကူးစက္ေရာဂါ တစ္ခုပမာ သိသိသာသာျမင့္တက္လာသည္။ အထူးသျဖင့္ အေျခခံပညာ ေက်ာင္းသားမ်ားၾကား စိမ့္၀င္လာမႈသည္ ရင္ေလးစရာေကာင္းလွသည္။ ေက်ာင္းသား လူငယ္မ်ား၏ အသိတြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသည္

မေကာင္းမွန္းသိေသာ္လည္း ၎ႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ ဆုိးက်ိဳးအျပစ္မ်ားကုိမူ ေသေသခ်ာခ်ာသိရွိျခင္းမရွိေပ။ ထုိေၾကာင့္ ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔စြာေနရာယူလာျခင္းျဖစ္သည္။ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ မူးယစ္ေဆး၀ါးတုိက္ဖ်က္ေရး ေန႔မ်ားတြင္ ပညာေပးျပခန္းမ်ားႏွစ္စဥ္ ခင္းက်င္းျပသၾကေသာ္လည္း ေသးငယ္ေသာ အ၀န္းအ၀ုိင္းထဲ အျဖစ္သေဘာမွ် က်င္းပေနျခင္းသာျဖစ္သည္။ က်ယ္ျပန္႔ထိ ေရာက္စြာလႈံ႔ေဆာ္ေပးႏုိင္ျခင္း မရွိပါ။

အရာရာစူးစမ္းတတ္စ အရြယ္လူငယ္မ်ားသည္ အသစ္အဆန္းျမင္လွ်င္ စမ္းသပ္လုိၾကသည္။ စမ္းသပ္ဖူးမွ ေခတ္မီသည္ဟု အေတြးေရာက္တတ္သည္။ သူငယ္ခ်င္းမ်ား အတင္းအက်ပ္ဆြဲေခၚသည္ျဖစ္ေစ၊ အေပ်ာ္သေဘာျဖစ္ေစ၊ လူငယ္မ်ားစိတ္ၾကြ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ စတင္မိတ္ဆက္မိသည္။ မြန္ျပည္နယ္အတြင္း ေက်းရြာအခ်ိဳ႕ရွိ လူငယ္မ်ားသည္ လူေနမႈဘ၀ တုိးတက္ေရးနည္းလမ္းမ်ား ေလ့လာဆည္းပူးသင္ယူရမည့္အစား ၀ုိင္းဖြဲ႕၍ မူးယစ္ေဆး၀ါးအေၾကာင္း ပါးစပ္အရသာခံ စကားေဖာင္ဖြဲ႕ေနတတ္ၾကသည္။

မူးယစ္ေဆး၀ါးအေပၚ လူငယ္မ်ား လက္ခံထားသည့္ အယူအဆမ်ားမွာလြဲမွားေနလ်က္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသည္ ကုိယ္လက္ ေပါ့ပါး၍ စိတ္ဖိစီးမႈ  (stress) ေလ်ာ့က်ေစသည့္ေဆး၊ အေတြးအေခၚဆန္းသစ္၍ စိတ္ခံစားမႈ ေကာင္းမ်ားေပးသည့္ေဆး၊ အရက္ေရခ်ိန္ေက်ာ္လြန္ေသာအခါ အရက္အာနိ သင္ေလ်ာ့က်ေစရန္ ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ ေဆးအျဖစ္မွတ္ယူကာ လမ္းလြဲသုံးစြဲေနၾကသည္။ အသက္အရြယ္အပုိင္းအျခားမေရြး ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းမရွိဘဲ သုံးစြဲေနၾကသည္။ ထုိသုိ႔ျပန္႔ပြားမႈႏႈန္း ျမင့္တက္လာျခင္းသည္ အလြန္အႏၲရာယ္ႀကီးေသာ အခ်က္ေပး ေခါင္းေလာင္းသံပင္ ျဖစ္သည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ စိတ္ၾကြမူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား လူငယ္မ်ားၾကား လြယ္လင့္တကူ ပ်ံ႕ႏွံ႔ခ့ဲသနည္း။ အရင္းအျမစ္ကုိေသခ်ာပုိင္း စစ္ၾကည့္လုိက္လွ်င္ အျဖစ္သနစ္မ်ားမွာ ဘူးေပၚသလုိ ေပၚလာပါေတာ့သည္။ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု လူငယ္မ်ားရင္းႏွီးကြၽမ္း ၀င္လာေသာအခါ အရက္ေသာက္ျခင္းျဖင့္ ဧည့္ခံတတ္ၾကသည္။ အရက္ေသစာေသာက္ စား၍ေရခ်ိန္ေက်ာ္ အမူးလြန္လာေသာအခါ ေဆးသုံးစြဲေနသည့္ ေဒသခံလူငယ္မ်ားက ဧည့္သည္လူငယ္မ်ားကုိ အရက္အာနိသင္ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ မူးယစ္ေဆး၀ါး အတူတကြ သုံးစြဲျဖစ္လာသည္။ ထုိမွတစ္ဆင့္သုံးစြဲဖူး ေသာဧည့္သည္လူငယ္မ်ားက မိမိၿမိဳ႕နယ္သုိ႔ ျပန္ေရာက္ေသာအခါ ေဒသခံလူငယ္မ်ားပါ ထပ္ဆင့္ဆြဲေခၚရင္း လူငယ္မ်ားၾကားလြယ္ လင့္တကူပ်ံ႕ႏွံ႔လာခ့ဲသည္။

စိတ္ၾကြမူးယစ္ေဆးသည္အရြယ္အစား ပမာဏ ေသးငယ္ေသာေၾကာင့္ တစ္ေနရာမွ တစ္ေနရာသုိ႔ အလြယ္တကူ သယ္ေဆာင္သြားႏုိင္သည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႕တုိ႔သည္ လက္နက္အားကုိးျဖင့္ မိမိတုိ႔ တပ္ဖြဲ႕ရပ္တည္ခ်က္ ရန္ပုံေငြအတြက္ မူးယစ္ေဆး၀ါးကုိ တင္သြင္းေရာင္းခ်ၾကသည္။ မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေက်းရြာအခ်ိဳ႕တုိ႔တြင္ ေဒသခံမ်ားအား တပည့္ေမြးျမဴ၍ စိတ္ၾကြမူးယစ္ေဆးမ်ားထပ္ဆင့္ ျဖန္႔ျဖဴးၾကသည္။ ယခုတြင္ လက္နက္ကုိင္ တပ္ဖြဲ႕အခ်ဳိ႕သာမက ၀ိသမေလာဘသမားမ်ားသည္လည္း လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႕၏ အရွိန္အ၀ါကုိ အသုံးခ်ကာ စီးပြားေရးပမာ လူငယ္မ်ား၏ အနာဂတ္ပန္းတုိင္ကုိ ႐ုိက္ခ်ဳိးေနၾကသည္။ ထုိသုိ႔စနစ္တက် ဖ်က္ဆီးေနသည္ကုိ လူငယ္မ်ားကုိယ္တုိင္ နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ လုိသည္။

“ယေန႔လူငယ္ ေနာင္၀ယ္လူႀကီး” ဟူ ေသာေဆာင္ပုဒ္ႏွင့္အညီ လူငယ္မ်ားသည္ အနာဂတ္တြင္ ဦးေဆာင္လမ္းျပရမည့္သူမ်ား ျဖစ္ႀကသည္။ ေက်းလက္ေဒသအတြင္းရွိ လူငယ္မ်ားသည္ အယူအဆနိမ့္က်မႈေၾကာင့္ အတၱသမားမ်ား၏ သားေကာင္မ်ားအျဖစ္ အနာဂတ္ ထုိးေကြၽးခံေနရသည္။ လူငယ္မ်ား ကုိယ္တုိင္လည္း အသိျမင္အတတ္ သင္စူးစမ္းလုိသည့္ အက်င့္ဆုိးမ်ားစြဲကပ္ေနေသာေၾကာင့္ စမ္းသပ္သုံးစြဲရာမွ ေဆးစြဲသည့္ အဆင့္သုိ႔ေရာက္မွန္း မသိေရာက္လာသည္။

လူငယ္မ်ားတစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦးဆြဲေဆာင္ ျဖားေယာင္းရင္း မူးယစ္ေဆး၀ါးအတူတကြ အမ်ားဆုံးသုံးစြဲသည့္အခ်ိန္မွာ ပြဲလမ္းသဘင္မ်ားႏွင့္ မဟာသႀကၤန္ကာလမ်ားတြင္ ျဖစ္သည္။ မူးယစ္ေဆး၀ါးကုိ ေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ား ဖန္တီးေပးသည့္ ေဆး၀ါးအျဖစ္ အမွတ္မွားကာ မလုိလားအပ္ေသာ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ခုိက္ရန္ျဖစ္ပြားမႈမ်ား၊ ယာဥ္အႏၲရာယ္မ်ား၊ စိတ္ကုိထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္းမရွိ၍ အသက္အႏၲရာယ္ၿခိမ္းေျခာက္မႈပါ ျဖစ္ေပၚလာေစသည္။ ထုိမွ်မက ေရစုန္ေမ်ာ ဘ၀ပ်က္၍ အပယ္ခံဘ၀ျဖင့္ မိမိတုိ႔၏ ပတ္၀န္းက်င္မွ ဖယ္ၾကဥ္ခံလာမည္ ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ ပစ္ပယ္ခံရမႈမ်ားလာေသာအခါ စိတ္ဓာတ္က်ဆင္းၿပီး မိမိကုိယ္ကုိယ္ေသေၾကာင္း ၾကံစည္မႈမ်ား (succide) ျပဳလုပ္လာႏုိင္သည္။

လူငယ္မ်ား မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြဲၿပီးသည့္အခါ မူးယစ္ေဆး၀ါးတြင္ပါေသာ ဓာတုေဆး၀ါးမ်ားေၾကာင့္ အိပ္ေပ်ာ္ျခင္းမရွိ။ တစ္ေယာက္တည္းေငးငုိင္လ်က္ ေလထဲ အိမ္ေဆာက္ေနသူပမာ စဥ္းစားေတြးေတာေနတတ္သည္။ စိတ္ဂနာမၿငိမ္ျဖစ္ျခင္း၊ ေရငတ္ျခင္း၊ အစားအေသာက္ပ်က္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေစၿပီး ခႏၶာကုိယ္ပိန္လွီက်ဆင္းလာသည္။ ပတ္၀န္းက်င္ကုိ သံသယမ်က္လုံးျဖင့္ ႐ႈျမင္လာသည္။ ထုိမွတစ္ဆင့္ အသိစိတ္ ထိန္းခ်ဳပ္နုိင္စြမ္းနည္းလာ၍ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားလည္း အလြယ္တကူ က်ဴးလြန္မိလာသည္။

ဆယ္ေက်ာ္သက္လူငယ္မ်ား အရက္ေသာက္သုံးမႈႏႈန္းမွာလည္း တစ္ႏွစ္ထက္ တစ္ႏွစ္ျမင့္တက္လာသည္။ အရက္အလြန္ အကြၽံေသာက္သုံး၍ မူးယစ္လာေသာအခါ အရက္အာနိသင္ေလ်ာ့က်ေစရန္ စိတ္ၾကြမူး ယစ္ေဆး၀ါးကုိ ထပ္ဆင့္သုံးစြဲမိျပန္သည္။ ထုိသုိ႔တြဲဖက္သုံးစြဲျခင္းသည္ ေဆးလမ္းလြဲ အသုံးျပဳျခင္း (Drug abuse) ပင္ျဖစ္သည္။ အရက္ေသာက္သုံးမႈ ပမာဏပုိမုိျမင့္တက္လာၿပီး မူးယစ္ေဆး၀ါးလည္း ပုိစြဲေစပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိတုိ႔ လက္ခံထားသည့္ လြဲမွားေနေသာ အသိအမွားမ်ားကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ လုိသည္။ ဤသုိ႔လြဲမွားေနျခင္းသည္ လူငယ္မ်ားၾကား အသိပညာေပးမႈ အားနည္းျခင္းေၾကာင့္လည္း ျဖစ္သည္။ မူးယစ္ေဆး၀ါးတုိက္ဖ်က္ေရး အထိမ္အမွတ္ေန႔မ်ားတြင္ ေဟာေျပာပြဲမ်ား၊ ျပခန္းမ်ားျပသၿပီး ေပၚပင္သာသာ ျပဳလုပ္ေနၾကသည္။ ေအာက္ေျခအဆင့္ထိ ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈမရွိ။ လူငယ္မ်ားကုိယ္တုိင္ မူးယစ္ေဆး ၀ါးကုိမုန္းတီးေနရန္ႏွင့္ ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္မ်ား ကုိယ္တုိင္နားလည္ထားရန္ လုိအပ္သည္။

မူးယစ္ေဆး၀ါးပညာေပးမႈအခန္း က႑မ်ားတြင္ လူငယ္မ်ားကုိယ္တုိင္ကုိယ္က် ပူးေပါင္းပါ၀င္ရန္လုိသည္။ ၿမိဳ႕နယ္၊ တုိက္နယ္၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး အလုိက္ခ်ိတ္ဆက္၍ အသိပညာေပးမႈ အခန္းက႑မ်ား အခြင့္သာသလုိ အစဥ္တစုိက္ျပဳလုပ္ ေပးရန္လုိသည္။ အစီအစဥ္မ်ား စနစ္တက် ေရးဆြဲ၍ အစုိးရဌာနမ်ား၌ သာမကအျခားေသာ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္း၍ ေအာက္ေျခအဆင့္တုိင္ေအာင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ လုိသည္။

လူငယ္မ်ား မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြဲမႈ ေလ်ာ့က်လာေစရန္ ၎တုိ႔စိတ္ပါ၀င္စားေသာ က႑မ်ားကုိလည္း ျမႇင့္တင္ထားရန္ လုိသည္။ လူငယ္မ်ားသည္ ၎တုိ႔စိတ္၀င္စားေသာ လူမႈေရးနယ္ပယ္မွ ပရဟိတမ်ား၊ ဘာသာေရး၊ နည္းပညာ၊ စာေပ၊ ဂီတ၊ လက္မႈပညာတစ္ခုခုတြင္ လက္တြဲေခၚ၀င္ေရာက္ သင္ယူျခင္းျဖင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြဲလုိေသာ စိတ္အာ႐ုံမ်ား ေလ်ာ့က်ေစသည္။

ယခုအခါ စိတ္ၾကြမူးယစ္ေဆး၀ါးသည္ လူငယ္မ်ားၾကားသာမက စာသင္ခန္းမ်ား ထိတုိင္ေအာင္ ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔လ်က္အနာဂတ္ ၿခိမ္းေျခာက္ခံေနရသည္။ ထိေရာက္ေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈရွိမွသာ မူးယစ္ေဆး၀ါး အႏၲရာယ္ကုိျပည္သူမ်ား ထိေရာက္စြာထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္မ်ားလည္း လူထုတစ္ရပ္လုံးနားလည္ေအာင္ခ် ျပထားရမည္ ျဖစ္သည္။

ပစၥဳပၸန္ကာလ ေဆးယဥ္ပါးေနသည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးအႏၱရာယ္ကုိ ထိေရာက္စြာ အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ေနၿပီးျဖစ္သည္။ လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိတုိ႔နားလည္ လက္ခံထားေသာ ခံယူခ်က္ အမွားမ်ားကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ လုိသည္။ လူငယ္မ်ား မူးယစ္ႏြံမွ ႐ုန္းထြက္ႏုိင္မွသာျဖဴစင္ေသာ ဘ၀ျဖင့္လွပေသာ အနာဂတ္ဆီ ခ်ီတက္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ ရာဇာ၀တ္ဆုိင္ရာျပစ္မႈ ျပစ္ဒဏ္မ်ားလည္း လူငယ္မ်ားကုိယ္တုိင္ သိရွိနားလည္ေနဖုိ႔လုိသည္။ ေဆးစြဲေနသည့္ လူငယ္မ်ား အနာဂတ္မေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္ ၀ုိင္း၀န္းလက္တြဲကူ၍ က်န္းမာေရးဌာနသုိ႔ ဆက္သြယ္ကာ ေဆးျဖတ္ေပးရန္လုိသည္။

သုိ႔မွသာ မူးယစ္ကင္းစင္ေသာ လူေနမႈ ဘ၀ျဖင့္ အနာဂတ္ေကာင္းတစ္ခုပုိင္ဆုိင္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ ထုိေၾကာင့္ နာတာရွည္ ေရာဂါပမာ အျမစ္တြယ္ေနေသာ လူညြန္႔ တုံးေစမည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးအႏၲရာယ္မွ လူငယ္မ်ား ႐ုန္းထြက္ၾကပါရန္ တုိက္တြန္းေရးသားလုိက္ရပါသည္။

August 22, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.