<

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ ဇူလုိင္လအထိ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေဒၚလာ ၈၂၉ သန္းေက်ာ္ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးက႑သုိ႔ အမ်ားဆံုး၀င္ေရာက္

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ ဇူလုိင္လအထိ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေဒၚလာ ၈၂၉ သန္း ေက်ာ္ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးက႑သုိ႔ အမ်ားဆံုး၀င္ေရာက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီ မ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈက႑ ၁၂ ခုအနက္ က႑ခုနစ္ခုသုိ႔ ေလးလအတြင္း လုပ္ငန္း ၅၃ ခု၀င္ေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ကုန္ထုတ္လုပ္မႈက႑တြင္ လုပ္ငန္း ၃၉ ခု၊ အိမ္ျခံေျမဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးက႑တြင္ လုပ္ငန္း ႏွစ္ခု၊ စုိက္ပ်ဳိးေရးက ႑တြင္ လုပ္ငန္းႏွစ္ခု၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီး သြားလာေရးလုပ္ငန္းတြင္ လုပ္ငန္းတစ္ခု၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္းက႑တြင္ လုပ္ငန္း တစ္ခု၊ စက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးက႑တြင္ လုပ္ငန္းတစ္ခု၊ အျခား၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း မ်ားတြင္ လုပ္ငန္းခုနစ္ခုရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထား ျခင္းျဖစ္သည္။

ေလးလအတြင္း က႑အလုိက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားမွာ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈက႑တြင္ ေဒၚလာ ၃၈၃ ဒသမ ၀၆၇ သန္း၊ ပုိ႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးက႑တြင္ ေဒၚလာ ၁၄၀ ဒသမ ၀၄၈ သန္း၊ အျခား၀န္ေဆာင္ မႈလုပ္ငန္းက႑တြင္ ေဒၚလာ ၂၁၀ ဒသမ ၃၅၆ သန္း၊ စက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးက႑တြင္ ေဒၚလာ ၃၄ ဒသမ  ၄၈၁ သန္း၊ အိမ္ျခံေျမဖံြၿဖိဳးေရး က႑တြင္ ေဒၚလာ ၂၅ ဒသမ ၃၈၀ သန္း၊ စုိက္ပ်ဳိးေရးက႑တြင္ ေဒၚလာ ၁၀ ဒသမ ၆၅၀ သန္း၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္းက႑တြင္ ၁၀ ဒသမ ၅၁၄ သန္း၊ ဟုိတယ္ ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးက႑တြင္ ေဒၚလာ ၉ ဒသမ ၂၆၅ သန္း၊ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးက႑တြင္ ေဒၚလာ ေျခာက္သန္း၀င္ေရာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေလးလအတြင္း ႏုိင္ငံအလုိက္၀င္ေရာက္ခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းအေရအတြက္မွာ တ႐ုတ္က လုပ္ငန္း ၂၁ ခု၊ စင္ကာပူက လုပ္ငန္း ခုနစ္ခု၊ ေတာင္ကုိရီးယားက လုပ္ငန္း ခုနစ္ခု၊ ေဟာင္ေကာင္က လုပ္ငန္း ေလးခု၊ အိႏၵိယက လုပ္ငန္း ေလးခု၊ ဂ်ပန္က လုပ္ငန္းသံုးခု၊ ဗီယက္နမ္က လုပ္ငန္း ႏွစ္ခု၊ ထုိင္းက လုပ္ငန္း တစ္ခု၊ အေမရိကန္က လုပ္ငန္းတစ္ခု၊ ထုိင္၀မ္က လုပ္ငန္း တစ္ခု၊ ေဆးရွဲက လုပ္ငန္းတစ္ခု၊ ကေမၻာဒီးယားက လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံအလုိက္၀င္ေရာက္ေသာ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏမွာ စင္ကာပူက ေဒၚလာ ၃၁၅ ဒသမ ၀၅၄ သန္း၊ တ႐ုတ္က  ေဒၚလာ ၁၁၂ ဒသမ ၂၉၉ သန္း၊ ဂ်ပန္က ၈၅ ဒသမ ၃၅၇ သန္း၊ အေမရိကန္က ေဒၚလာ ၅၅ ဒသမ ၉၀၀ သန္း၊ ေဟာင္ေကာင္က ေဒၚလာ ၅၅ ဒသမ ၁၉၇ သန္း၊ ေတာင္ကုိရီးယားက ၄၄ ဒသမ ၂၀၂ သန္း၊  ထုိင္းက ၄၃ ဒသမ ၅၁၄ သန္း၊ ဆာမုိအာက ေဒၚလာ ၄၂ ဒသမ ၀၄၀ သန္း၊ ကေမၻာဒီးယားက ၂၂ ဒသမ ၅၀၀ သန္း၊ အိႏၵိယက ေဒၚလာ ၁၉ ဒသမ ၉၂၅ သန္း၊ ၿဗိတိန္က ၁၀ ဒသမ ၆၀၀ သန္း၊ ထုိင္၀မ္က ေဒၚလာ ၇ ဒသမ ၆၅၈ သန္း၊ ဗီယက္နမ္က ေဒၚလာ ၆ ဒသမ ၂၄၅ သန္း၊ ေဆးရွဲက ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၀၅၀ သန္း၊ ဘ႐ူႏုိင္းက ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၃၅၅ သန္း၊ ၾသစႀတီးယားက ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၈၆၅ သန္းျဖစ္ၿပီး ေလးလအတြင္း ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေဒၚလာ ၈၂၉ ဒသမ ၇၆၁ သန္း၀င္ေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လကုန္အထိ ျမန္ မာႏုိင္ငံအတြင္း ခြင့္ျပဳထားေသာ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း ၁၅၂၃ ခုရွိၿပီး ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာ ၇၆၈၅၀ ဒသမ ၄၀၀ သန္းရွိသည္။

August 18, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.