<

တစ္လေက်ာ္အတြင္း ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖုိး ေျခာက္ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ က်ဆင္းၿပီး ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း တစ္ေဒၚလာ ၁၄၂၆ က်ပ္အထိ ျမင့္တက္ကာ သမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္ စံခ်ိန္တင္ေစ်းကုိမီရန္ ၁၂ က်ပ္သာလုိ

ဇြန္ ၁၁ ရက္မွ ဇူလုိင္ ၁၈ ရက္အထိ ရက္ေပါင္း တစ္လေက်ာ္အတြင္း ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖုိး ေျခာက္ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ က်ဆင္းခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း တစ္ေဒၚလာ ၁၄၂၆ က်ပ္အထိ ျမင့္တက္ခဲ့ကာ သမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္ စံခ်ိန္တင္ေစ်းႏႈန္းကုိ မီရန္ ၁၂ က်ပ္သာ လုိေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေငြေၾကး ေရာင္း၀ယ္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္းသည္ အေမရိကန္ ေဒၚလာေစ်း မာလာျခင္းေၾကာင့္ ဇြန္လလယ္မွစ၍ ဆက္တုိက္ ျမင့္တက္ခဲ့ကာ ဇူလုိင္ ၁၈ ရက္တြင္ ပုိ႔ကုန္ရေငြ တစ္ေဒၚလာ ၁၄၄၆ က်ပ္၊ စင္ကာပူ ဘဏ္စာရင္းေစ်း (Away) ၁၄၄၈ က်ပ္အထိ ေရာက္ရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဇူလုိင္ ၁၈ ရက္တြင္ ကမာၻ႔ေဒၚလာေစ်း ၉၅ ပြိဳင့္အထက္အထိ ျပန္လည္ ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္ ေဒၚလာေစ်း ႏွစ္ရက္အတြင္း က်ပ္ ၁၀ ေက်ာ္ ဆက္လက္ ျမင့္တက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အျခားႏုိင္ငံျခား ေငြေၾကးမ်ားျဖစ္ေသာ ယူ႐ုိ၊ စင္ကာပူေဒၚလာ၊ မေလးရွား ရင္းဂစ္ႏွင့္ ထုိင္းဘတ္ေစ်းမ်ားပါ ရက္ပုိင္းအတြင္း သိသိသာသာ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၆ ရက္တြင္ သမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္ အျမင့္ဆံုး ေငြလဲႏႈန္းထားအျဖစ္ ၁၄၃၈ က်ပ္အထိ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္၂၈ ရက္တြင္ တစ္ေဒၚလာ ၁၄၀၇ က်ပ္၊ ဇူလုိင္ ၁၂ ရက္တြင္ က်ပ္ ၁၄၁၀၊ ဇူလုိင္ ၁၆ ရက္တြင္ ၁၄၁၁ က်ပ္၊ ဇူလုိင္ ၁၇ ရက္တြင္ ၁၄၁၅ က်ပ္၊ ဇူလုိင္ ၁၈ ရက္တြင္ ၁၄၂၆ က်ပ္အထိ ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး စံခ်ိန္တင္ေစ်းႏႈန္းကုိ မီရန္ ၁၂ က်ပ္သာ လုိေတာ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ငါးလအတြင္း အျမင့္ဆံုး ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ကမာၻ႔ေဒၚလာေစ်း အညႊန္းကိန္းမ်ားမွာ ေဖေဖာ္၀ါရီတြင္ ၉၀ ဒသမ ၄၃ ပြိဳင့္၊ မတ္တြင္ ၉၀ ဒသမ ၃၇ ပြိဳင့္၊ ဧၿပီတြင္ ၉၁ ဒသမ ၇၁ ပြိဳင့္၊ ေမတြင္ ၉၄ ဒသမ ၈၃ ပြိဳင့္၊ ဇြန္တြင္ ၉၅ ဒသမ ၂၁ ပြိဳင့္ျဖစ္ၿပီး ဇူလုိင္ ၁၃ ရက္တြင္ ၉၄ ဒသမ ၉၈ ပြိဳင့္အထိ အျမင့္ဆံုး ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလမွ စတင္ကာ ကမာၻ႔ေဒၚလာေစ်း အညႊန္းကိန္း သိသိသာသာ ျပန္လည္ ျမင့္တက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းေစ်းကြက္၌ ငါးလအတြင္း လအလုိက္ ျဖစ္ေပၚေသာ ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း အနိမ့္ဆံုးႏွင့္ အျမင့္ဆံုးႏႈန္းမ်ားမွာ ဇန္န၀ါရီတြင္ ၁၃၂၃-၁၃၅၄ က်ပ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီတြင္ ၁၃၂၃-၁၃၃၁ က်ပ္၊ မတ္တြင္ ၁၃၂၆-၁၃၃၄ က်ပ္၊ ဧၿပီတြင္ ၁၃၂၄-၁၃၃၂ က်ပ္၊ ေမတြင္ ၁၃၃၂-၁၃၅၁ က်ပ္၊ ဇြန္တြင္ ၁၃၄၅-၁၄၀၇ တုိ႔ျဖစ္ၿပီး ဇြန္လတြင္ ကြာဟခ်က္ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

အေမရိကန္ ဗဟုိဘဏ္ဥကၠ႒၏ စီးပြားေရးအားေကာင္းသည့္ ရႈျမင္သံုးသပ္မႈမ်ားေၾကာင့္ အတုိးႏႈန္း ဆက္လက္တုိးျမႇင့္မည့္ အလားအလာ ေကာင္းမြန္ေနၿပီး ေဒၚလာေစ်း အညႊန္းကိန္းမွာ အျမင့္ပုိင္း ျပန္ေရာက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။

ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္ ဇြန္လလယ္မွစ၍ ေဒၚလာေစ်းသိသိသာသာ စတင္လႈပ္ခတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဇြန္ ၁၁ ရက္တြင္ ၁၃၄၆ က်ပ္၀န္းက်င္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေဒၚလာေစ်းသည္ ဇြန္ ၂၀ ရက္တြင္ ၁၃၆၈ က်ပ္၊ ဇြန္၂၈ ရက္တြင္ ၁၄၀၇ က်ပ္၀န္းက်င္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ဇူလုိင္ ၁ ရက္တြင္ ၁၃၈၄ က်ပ္အထိ က်ဆင္းခဲ့ၿပီး ဇူလုိင္ ၁၀ ရက္တြင္ က်ပ္ ၁၄၀၀ ၊ ဇူလုိင္ ၁၁ ရက္တြင္ ၁၄၀၆ က်ပ္၊ ဇူလုိင္ ၁၂ ရက္တြင္ က်ပ္ ၁၄၁၀၊ ဇူလုိင္ ၁၆ ရက္တြင္ ၁၄၁၁ က်ပ္၊ ဇူလုိင္ ၁၇ ရက္တြင္ ၁၄၁၅ က်ပ္အထိ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ ဇူလုိင္ ၁၈ ရက္တြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ ဗဟုိဘဏ္ ရည္ညႊန္း ေငြလဲႏႈန္းမွာ က်ပ္ ၁၄၁၅ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္တြင္းေစ်းကြက္အတြင္း ဇူလုိင္ ၁၈ ရက္တြင္ ျဖစ္ေပၚေသာ အျခားႏုိင္ငံျခား ေငြေၾကးမ်ား၏ လဲလွယ္မႈ ႏႈန္းထားမ်ားမွာ ယူ႐ုိ ၁၆၆၀ က်ပ္၊ စင္ကာပူ ေဒၚလာ ၁၀၄၉ က်ပ္၊ မေလးရွား ရင္းဂစ္ ၃၄၉ က်ပ္၊ ထုိင္းဘတ္ ၄၃ ဒသမ ၃၀ က်ပ္၊ တ႐ုတ္ယြမ္ ၂၁၁ က်ပ္၊ ဂ်ပန္ယန္း ၁၂ ဒသမ ၆၀ က်ပ္၊ ေတာင္ကုိရီးယား၀မ္ ၁ ဒသမ ၄၀ က်ပ္ ျဖစ္သည္။

July 18, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.