<

ငါးႏွစ္အတြင္း စားနပ္ရိကၡာဖူလံုမႈ၊ လုပ္ကြက္ငယ္ေတာင္သူမ်ား ၀င္ေငြပိုမို ျမင့္မားလာျခင္းႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑တြင္ ေတာင္သူမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ား ပိုမိုခိုင္မာေစရန္ ေဆာင္ရြက္မည္

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၂၂- ၂၀၂၃ ဘ႑ာႏွစ္အထိ ငါးႏွစ္အတြင္း စားနပ္ရိကၡာဖူလံုမႈ၊ လုပ္ကြက္ငယ္ ေတာင္သူမ်ား ၀င္ေငြပိုမိုျမင့္လာျခင္းႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑တြင္ ေတာင္သူမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ား ပိုမိုခိုင္မာေစရန္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အစီအစဥ္ကို ၂၀၁၈-၂၀၁၉ မွ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ခုႏွစ္အထိ ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လယ္ယာက႑ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးသည္ အဓိက အေရးပါသည့္အတြက္ စိုက္ပ်ဳိးေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ မဟာဗ်ဴဟာ (ADS) ကို ေရးဆြဲရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ၀န္ႀကီးဌာနမွ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေအာင္သူက ေျပာၾကားသည္။

စိုက္ပ်ဳိးေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ မဟာဗ်ဴဟာကို အစိုးရ-ေတာင္သူလယ္သမား-ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အေျခခံအုတ္ျမစ္အေပၚ တည္ေဆာက္ထားေၾကာင္း၊ စိုက္ပ်ဳိးေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ မဟာဗ်ဴဟာ၏ မ႑ိဳင္ႀကီး သံုးရပ္တို႔ကို အေျခခံ၍ စီမံကိန္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေအာင္သူက ေျပာၾကားသည္။

စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အစီအစဥ္ကို (၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုႏွစ္မွ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ခုႏွစ္အထိ) အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၊ ကုလသမဂၢ စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးအဖြဲ႕၊ သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာ ဖူလုံေရး မ,တည္ရန္ပုံေငြအဖြဲ႕တို႔ ပူးေပါင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အစီအစဥ္ေအာက္ရွိ စီမံကိန္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ပုံေသသတ္မွတ္ထားျခင္း မရွိဘဲ လာမည့္ အနာဂတ္ ကာလတြင္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ စီမံကိန္း လိုအပ္ခ်က္မ်ားအရ ေျပာင္းလဲေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

စိုက္ပ်ဳိးေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အစီအစဥ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းျဖင့္ စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ အာဟာရ ဖူလုံမႈ တိုးတက္ျခင္း၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလ်ာ့က်ျခင္း၊ လုပ္ကြက္ငယ္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားႏွင့္ ေက်းလက္ေန ျပည္သူမ်ား ၀င္ေငြပိုမို ျမင့္မားလာျခင္းႏွင့္ သာတူညီမွ်မႈ ရွိလာျခင္း၊ စိုက္ပ်ဳိးေရး က႑တြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္း တိုးတက္လာမႈႏွင့္ လယ္သမားမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ား ပိုမိုခိုင္မာလာမႈစသည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ရရွိမည္ျဖစ္ျပီး စိုက္ပ်ိဳးေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ မဟာဗ်ဴဟာသည္ အဓိက ထပ္ဆင့္ရလဒ္သံုးခု၊ ခ်က္ခ်င္းရလဒ္ ၂၇ ခု၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ၂၇၀ တို႔ကို စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ၀န္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ တကၠသိုလ္ႏွစ္ခု အပါအ၀င္ ဦးစီးဌာန ၁၂ ခု မွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည္ဟု သိရသည္။

June 9, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.