<

တ႐ုတ္တစ္႐ွဴးငွက္ေပ်ာကိစၥ ကခ်င္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္တြင္ အျငင္းပြား

တ႐ုတ္တစ္႐ွဴးငွက္ေပ်ာကိစၥ ကခ်င္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ ေမ ၂၉ ရက္က အျငင္းပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ တ႐ုတ္တစ္႐ွဴး ငွက္ေပ်ာခင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဗန္းေမာ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁) မွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဇာ္သင္းႏွင့္ ၀ိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂) မွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေနာ္လီတို႔ ေမးျမန္းခဲ့ၾကသည္။

ဦးေနာ္လီက “၀ိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း အစိုးရမွ တရား၀င္ ခြင့္ျပဳေပးထားသည့္ တ႐ုတ္တစ္႐ွဴးငွက္ေပ်ာစိုက္ကုမၸဏီစာရင္း၊ စိုက္ဧကစာရင္းမ်ားကို ထုတ္ျပန္ေပးရန္ႏွင့္ က်န္တရားမ၀င္ တ႐ုတ္တစ္႐ွဴးငွက္ေပ်ာစိုက္ ကုမၸဏီမ်ားကို ျပည္နယ္အစိုးရက အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ-မရွိ” ေမးျမန္းရာတြင္ အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အျငင္းပြားၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ေမးခြန္းေမးျမန္းသူ ဦးေနာ္လီက “တ႐ုတ္တစ္႐ွဴးငွက္ေပ်ာခင္းေတြဟာ လက္ရွိမွာ တိုးခ်ဲ႕စိုက္ပ်ဳိးေနၾကဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိတြင္ ေအာက္ေျခအတြင္း ျပႆနာျဖစ္ပြားကာ တရားမ၀င္ကုမၸဏီမ်ားက ေဒသခံေတာင္သူမ်ားကို တရားစြဲဆိုေနသည့္ အေျခအေနမ်ားကိုလည္း ေတြ႕ျမင္ေနရပါတယ္။ ႀကိဳး၀ိုင္း၊ ႀကိဳျပင္ကာကြယ္ေတာမ်ားတြင္လည္း စိုက္ပ်ဳိးေနပါတယ္။ အရင္လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္လည္း ေမးခြန္းႏွင့္အဆိုမ်ားလည္း ကိုယ္တိုင္ေမးခြန္း ေမးျမန္းခဲ့ၿပီး ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရအဖဲြ႕ တစ္႐ွဴးငွက္ေပ်ာကိစၥမွာ စိစစ္ကိုင္တြယ္မႈေတြ အားအလြန္နည္းေနတာကို ေတြ႕ေနရပါတယ္။ အခြန္ကိစၥ၊ က်န္းမာေရးထိခိုက္ေစတဲ့ ပိုးသတ္ေဆးကိစၥေတြကို မကိုင္တြယ္ႏိုင္တာကို ေတြ႕ေနရပါတယ္။ အလံုပိတ္ကားေတြနဲ႔ ေန႔ညထြက္ေနၾကတာလည္း တန္ဖိုးႀကီးတဲ့ ေက်ာက္စိမ္းေတြလိုဟာမ်ဳိးေတြလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ၀င္လာတဲ့ကားေတြဟာ နံပါတ္ျပားလည္း မပါၾကပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ၀ိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း အစိုးရမွ တရား၀င္ ခြင့္ျပဳေပးထားသည့္ တစ္႐ွဴးငွက္ေပ်ာစိုက္ကုမၸဏီစာရင္း၊ စိုက္ဧကစာရင္း ထုတ္ျပန္ေပးရန္ႏွင့္ တရားမ၀င္ တစ္႐ွဴးကုမၸဏီမ်ားကို ျပည္နယ္အစိုးရမွ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ ေမးျမန္းရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္” ဟု လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပခဲ့သည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ စိုက္ပ်ဳိး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဦးျမသိန္းက “ဗန္းေမာ္ခ႐ိုင္ႏွင့္ ျမစ္ႀကီးနားခ႐ိုင္အတြင္း ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အထိ ျပည္တြင္းအခြန္ကေန ကုမၸဏီစုစုေပါင္း ၂၈ ခုတို႔မွ ႀကိဳတင္၀င္ေငြခြန္ က်ပ္သန္း ၃၇၀၄ ဒသမ ၂၈၂ သန္း ေကာက္ခံရရွိထားပါတယ္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေကာက္ထားတဲ့စာရင္းအရ စိုက္ဧက ၄၆၉၈၃ ဧကအနက္မွာ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕နယ္ ေက်းရြာႏွစ္ရြာတြင္ ကုမၸဏီေျခာက္ခု ဧကေပါင္း ၆၁၈၀ ဧက၊ ၀ိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္ ေက်းရြာ ၁၁ ရြာတြင္ ကုမၸဏီလုပ္ငန္းရွင္အဖြဲ႕ ၂၅ ခု ေျမဧရိယာ ၂၇၆၃၅ ဧက စုစုေပါင္း ကုမၸဏီလုပ္ငန္းရွင္ ၃၁ ခုက ေျမဧရိယာ ၃၃၈၁၅ ဧကတြင္ တစ္႐ွဴးငွက္ေပ်ာ စိုက္ေနပါတယ္။ ေဒသခံ၊ လုပ္ငန္းရွင္၊ ကုမၸဏီမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ စုိက္ပ်ဳိးေရးကုမၸဏီက လယ္ယာေျမမ်ားအား ငွားရမ္းစိုက္ပ်ဳိးျခင္း၊ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ားကို ဥပေဒအရလုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳမိန္႔ ရရွိထားသည့္ ေနရာတြင္ စိုက္ပ်ဳိးျခင္း၊ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမ႐ိုင္းမ်ားတြင္ က်ဴးလြန္စိုက္ပ်ဳိးျခင္း၊ ႀကိဳး၀ိုင္း၊ ႀကိဳးျပင္ေတာမ်ားကို က်ဴးလြန္စိုက္ပ်ဳိးျခင္းမ်ားကို ဥပေဒနဲ႔အညီ လိုက္နာစိုက္ပ်ဳိးေစျခင္းျဖင့္ စနစ္တက် စိုက္ပ်ဳိးအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ နည္းလမ္းတက် ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၇ ရက္မွာ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဌာန စီးပြားေရးေကာ္မတီသို႔ လမ္းညႊန္မႈခံယူထားပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ထိုသို႔ ေျဖၾကားမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ဦးေနာ္လီက ယခုစိုက္ပ်ဳိးထားမႈသည္ ၀ိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဧကေပါင္း ၂၇၀၀၀ ထက္ အမ်ားႀကီး ေက်ာ္လြန္ေနေၾကာင္း၊ အစိုးရက တရား၀င္ခြင့္ျပဳကုမၸဏီကို သိလိုပါေၾကာင္း၊ ခြင့္ျပဳေျမကိုသိလိုပါေၾကာင္း၊ သစ္ေတာေျမတြင္ စိုက္ပ်ဳိးေနျခင္းကို မည္ကဲ့သို႔ ခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း၊ တရားမ၀င္ပါက သစ္ေတာဦးစီးဌာနက တရားစြဲဖို႔ အစီအစဥ္ ရွိ မရွိ ထပ္မံသိလိုပါေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္ျပခဲ့သည္။

စိုက္ပ်ဳိး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးက စိုက္ဧကအေရအတြက္မွာ တိက်စြာ ေကာက္ယူရန္ ခက္ခဲေနပါေၾကာင္း၊ စီမံဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ စီးပြားေရးရာေကာ္မတီသို႔ အခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ လမ္းညႊန္မႈေပးရန္ တင္ျပရာတြင္ မည္ကဲ့သို႔ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည္ကို မသိရပါေၾကာင္း၊ တစ္႐ွဴးငွက္ေပ်ာစိုက္ပ်ဳိးမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေျမႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို ဆိုင္းငံ့ထားပါသည္ဆိုသည့္ အေၾကာင္းျပန္ၾကားခ်က္ ရရွိပါေၾကာင္း၊ တစ္႐ွဴးငွက္ေပ်ာစိုက္ပ်ဳိးမႈသည္ ၀ိ၀ါဒကြဲျပားေနပါေၾကာင္း၊ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းျဖစ္ရန္ ခဲယဥ္းေနေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။

ေမးခြန္းရွင္ဦးေနာ္လီက လက္ရွိတြင္ ေအာက္ေျခ၌ တစ္႐ွဴးငွက္ေပ်ာစိုက္ပ်ဳိးမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ တရားစြဲဆိုခံရျခင္းမ်ား ရွိေနပါေၾကာင္း၊ အစိုးရ၏ တရား၀င္ခြင့္ျပဳသည့္ ကုမၸဏီစာရင္းကို ရလိုျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ တရားမ၀င္ ကုမၸဏီမ်ားက ေဒသခံမ်ား၏ ေျမယာမ်ားကို လုယက္စိုက္ပ်ဳိးေနသည့္ အေျခအေနျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယင္းတရားမ၀င္ ကုမၸဏီမ်ားက တရားစြဲေနသည္ဟု သိရပါေၾကာင္း ေမးျမန္းခဲ့သည္။

စိုက္ပ်ဳိး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီး ဦးျမသိန္းက လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္းရွစ္ႏွစ္ေက်ာ္က စုိက္ပ်ဳိးလာခဲ့ေသာ္လည္း ခြင့္ျပဳထားသည့္ တရား၀င္ အေထာက္အထား တစ္စံုတစ္ရာ မရွိပါေၾကာင္း၊ တရားစြဲဆိုပါက တရား၀င္ ျဖစ္ မျဖစ္ကို စစ္ေဆးသင့္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းျဖစ္သူ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးလဂြၽန္ငန္ဆိုင္းက ၎၏လက္ထက္တြင္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ခြင့္ေတာင္းခဲ့ေသာ္လည္း ခြင့္ျပဳေပးထားျခင္း မရွိေၾကာင္း၊ တရား၀င္စိုက္ပ်ဳိးမႈ မရွိေၾကာင္း တင္ျပခဲ့သည္။

ဘ႑ာ၊ အခြန္၊ စီမံကိန္းႏွင့္စီးပြားေရး၀န္ႀကီး ဦးေ၀လင္းက တစ္႐ွဴးငွက္ေပ်ာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကုမၸဏီမ်ားက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတြင္ မွတ္ပံုတင္ထားေၾကာင္း၊ တစ္႐ွဴးငွက္ေပ်ာ စိုက္ပ်ဳိးခြင့္ျပဳရန္ မွတ္ပံုတင္ျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း၊ တစ္႐ွဴးငွက္ေပ်ာစိုက္ပ်ဳိးမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တရား၀င္တစ္ဦးမွ် မရွိေသးပါေၾကာင္း၊ စိုက္ဧကအားျဖင့္ အစိုးရတက္လာၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ဧကေပါင္းေလးေသာင္းေက်ာ္ စာရင္းရေသာ္လည္း တစ္ဧကမွ် ခြင့္ျပဳထားျခင္း မရွိေၾကာင္း၊ တရား၀င္ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိ တရားမ၀င္ စိုက္ပ်ဳိးေနျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျဖၾကားသည္။

သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီး ဦးHလေအာင္က ႀကိဳး၀ိုင္းသစ္ေတာေျမတြင္ စိုက္ပ်ဳိးမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေအာက္ေျခသို႔ ကြင္းဆင္းစိစစ္ခိုင္းရာတြင္ နယ္ေျမမလံုျခံဳသည့္ေနရာျဖစ္သည့္အတြက္ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးရန္ ခက္ခဲေနေၾကာင္း၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕တုိ႔ ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ေဆြးေႏြးတင္ျပထားဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။

ေမးခြန္းရွင္ျဖစ္သူ ဦးေနာ္လီက စိုက္ပ်ဳိးမႈမ်ား တရားမ၀င္ပါက မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ ခြင့္ျပဳထားသလဲ။ မည္ကဲ့သို႔ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည္ဆိုသည့္ ေမးခြန္းကို ထပ္ဆင့္ေမးျမန္းခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးထြန္းတင္က လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေမးျမန္းသည့္ေမးခြန္းကို တိက်ရွင္းလင္းစြာ ေျဖၾကားရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္တစ္႐ွဴး ငွက္ေပ်ာခင္းကိစၥမွာ ကခ်င္ျပည္နယ္အႏွံ႔တြင္ စိုက္ပ်ဳိးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပႆနာ အမ်ဳိးမ်ဳိး ျဖစ္ပြားလာႏိုင္ေၾကာင္း၊ တျခားေသာ တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားကိုပါ ပ်႕ံႏွံ႔မႈျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ တစ္႐ွဴးငွက္ေပ်ာျပႆနာသည္ ေရရွည္တြင္ ပလတ္စတစ္ျပႆနာကဲ့သို႔ ေျဖရွင္း၍ မရႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ျဖစ္လာႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ေျဖရွင္းရန္ နည္းလမ္းရွာသင့္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သတိေပးခဲ့သည္။

May 30, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.