<

ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕အပါအ၀င္ အာဆီယံရွစ္ႏုိင္ငံရွိ ၿမိဳ႕ႀကီး ၅၀ တြင္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ HIV ကင္းစင္ေရး G2Z စီမံခ်က္ကို ဘားအံၿမိဳ႕ႏွင့္ ျမ၀တီၿမိဳ႕တြင္ တုိးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္မည္

ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕အပါအ၀င္ အာဆီယံရွစ္ႏုိင္ငံရွိ ၿမိဳ႕ႀကီး ၅၀ တြင္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ G2Z စီမံခ်က္အား ဘားအံၿမိဳ႕ႏွင့္ ျမ၀တီၿမိဳ႕မ်ားတြင္ တုိးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ေထြးက ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါကိစၥအား ျမန္မာႏိုင္ငံက အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံအျဖစ္ က်င္းပသည့္ အာဆီယံၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား၌ HIV ကင္းစင္ေရး ေဒသဆိုင္ရာ အစည္းအေ၀း (ASEAN Cities Getting to Zero, Regional Consultation Meeting) ကို မြန္ျပည္နယ္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ရွိ ႐ြိဳင္ရယ္ဟသၤာဟိုတယ္တြင္ ဧၿပီ ၂၀ ရက္ နံနက္ ၈ နာရီခြဲတြင္ က်င္းပရာ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ေထြးက အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ေထြးက HIV/AIDS ေရာဂါသည္ ႏိုင္ငံမ်ားအားလုံး လက္တြဲပူးေပါင္း ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား သိသာစြာရရွိေနေသာ္လည္း မိမိတို႔အေနျဖင့္ ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္ ေရာင့္ရဲမေနသင့္ဘဲ ေရာဂါ၏သဘာ၀နွင့္ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈအေျခအေနကို ႐ႈေထာင့္ေပါင္းစုံမွ သတိမျပတ္ ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ စုံစမ္းေထာက္လွမ္းေသာ္လည္း မေတြ႕ရွိသည့္ ပုန္းကြယ္ေနသည့္ လူနာမ်ားရွိေနႏိုင္ေၾကာင္း၊ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား၏ ၿမိဳ႕ေတာ္မ်ားတြင္ HIV/AIDS ကင္းစင္ေရးစီမံခ်က္ကို HIV ပိုးကူးစက္ခံရသူ အသစ္မရွိေရး HIV/AIDS ႏွင့္ပတ္သက္၍ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ လုံး၀မရွိေရးႏွင့္ AIDS ေရာဂါျဖင့္ ေသဆုံးသူမရွိေရး စသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွစတင္၍ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ကုသေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အက်ဳိးရွိထိေရာက္စြာျဖင့္ အာဆီယံၿမိဳ႕ေတာ္မ်ား၌ အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ HIV/AIDS ေရာဂါသည္ ျပည္သူက်န္းမာေရးအႏၲရာယ္အျဖစ္မွ အဆုံးသတ္ရပ္တန္႔ႏိုင္ေရးအတြက္ လက္ေတြ႕က်ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ စီမံခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း။

ယခု G2Z စီမံခ်က္ ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ ေထာက္ပံ့ကူညီေပးေသာ မူ၀ါဒႏွင့္ ဥပေဒမ်ားရွိေရး၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီရရွိေရး၊ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ပညာရပ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားအၾကားတြင္ ပူးေပါင္းညိႇႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္မႈေကာင္းျခင္း၊ ျပည္သူမ်ား တက္ၾကြစြာပူးေပါင္းပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားသည္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ယခုအခ်ိန္ထိ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕အပါအ၀င္ ASEAN ႏိုင္ငံရွစ္ႏိုင္ငံရွိ ၿမိဳ႕ႀကီး ၅၀ ၌ G2Z စီမံခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ဘားအံၿမိဳ႕ႏွင့္ ျမ၀တီၿမိဳ႕မ်ား၌လည္း တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ဤေဒသဆိုင္ရာ အစည္းအေ၀းသည္ တက္ေရာက္လာေသာ ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား အဖိုးတန္အေတြ႕အၾကဳံမ်ား၊ သင္ခန္းစာမ်ား၊ ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္ပုံ နည္းလမ္းသစ္မ်ားကို အျပန္အလွန္မွ်ေ၀ႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါေၾကာင္း၊ ဤအစည္းအေ၀းမွတစ္ဆင့္ HIV/AIDS ေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ တည္တံ့ခိုင္ျမဲေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရရွိႏိုင္မည့္ လက္ေတြ႕က်ေသာ နည္းလမ္းႏွင့္ အေျဖမ်ားကိုေဆြးေႏြး ထုတ္ေဖာ္သြားႏိုင္မည္ဟု ယုံၾကည္ပါေၾကာင္း၊ အျမစ္တြယ္ေနေသာ ဤ HIV/AIDS ေရာဂါအႏၲရာယ္ႀကီးကို ျပန္လည္ေခါင္းေထာင္ ဦးေမာ့မလာႏိုင္သည္အထိ ကင္းစင္အဆုံးသတ္သြားေစရန္ မိမိတို႔ အားလုံးစုေပါင္းၿပီး နည္းလမ္းေပါင္းစုံ၊ ဘက္ေပါင္းစုံမွ ခ်ဥ္းကပ္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားရန္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ေထြးက ေျပာၾကားသည္။

April 22, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.