<

လက္ရွိတြင္ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံု ၅၀ နီးပါးက အြန္လိုင္းျဖင့္ သြင္းကုန္လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားျခင္းကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလမွစ၍ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံုမ်ားအားလံုး၌ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံုတစ္ခုကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေဇယ်ာၿငိမ္း)

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံု ၅၀ နီးပါးက အြန္လိုင္းျဖင့္ သြင္းကုန္လိုင္စင္ ေလွ်ာက္ထားလ်က္ရွိၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလမွစ၍ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံုအားလံုးတြင္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံုမ်ားအေနျဖင့္ အြန္လိုင္းအသံုးျပဳၿပီး မိမိတို႔ ေလွ်ာက္ထားမည့္ သြင္းကုန္လိုင္စင္အတြက္ ကုန္ပစၥည္းအေသးစိတ္ အခ်က္အလက္ အပါအ၀င္ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ လိုအပ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ MGMA Application ကို ၀င္ေရာက္ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းကဲ့သို႔ ေလွ်ာက္ထားမႈအေပၚ MGMA တာ၀န္ရွိသူမ်ားက လိုအပ္သည့္ စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး မွန္ကန္ျပည့္စံုသည့္ Application မ်ားကို အဆိုပါစနစ္တြင္ Submit ျပဳလုပ္လိုက္သည္ႏွင့္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ Myanmar Trade Net Website မွတစ္ဆင့္ အြန္လိုင္းစနစ္ထဲသို႔ အလိုအေလ်ာက္ လိုင္စင္ ေလွ်ာက္ထားၿပီးျဖစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အြန္လိုင္းစနစ္ျဖင့္ ေရာက္ရွိလာသည့္ လိုင္စင္အခ်က္အလက္မ်ားကို စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ၀န္ထမ္းမ်ားက စစ္ေဆးၿပီး ျပင္ဆင္ရန္ လိုအပ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ရွိပါက အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ စက္႐ံုကို ျပန္လည္ေပးပို႔ေၾကာင္း၊ မွန္ကန္ပါက သက္ဆုိင္ရာစက္႐ံုကို Digital Import Licencing တစ္ေစာင္ကို အြန္လိုင္းေပၚမွ ထုတ္ျပန္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္ မတ္လဆန္းအထိ ျပည္ပသို႔ CMP စနစ္ျဖင့္ ခ်ဳပ္ၿပီးအထည္တင္ပို႔မႈ တန္ဖိုး ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၃၃၂ ဘီလ်ံရရွိထားၿပီး ျပည္ပပို႔ကုန္တင္ပို႔မႈ၏ ဒုတိယေနရာတြင္ ရပ္တည္လ်က္ရွိေနေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပို႔ကုန္က႑တိုးျမႇင့္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အထည္အလိပ္လုပ္ငန္း (အထည္ခ်ဳပ္) က႑ကို အဓိက ဦးစားေပးအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

April 1, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.