<

ေရြးေကာက္ခ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား အစုအဖြဲ႕က ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ ဒုတိယသမၼတအား ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ အရည္အခ်င္းႏွင့္ ျပည့္စုံမႈ ရွိ မရွိ စိစစ္ရန္ စိစစ္ေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္း

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ အရည္အခ်င္းႏွင့္ ျပည့္စုံမႈ ရွိ မရွိ စိစစ္ေရးအဖြဲ႕ကုိ မတ္ ၂၃ ရက္ တြင္ ဖြဲ႕စည္းလုိက္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္႐ုံးက အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ ထုတ္ျပန္သည္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္႐ုံး၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ဒုတိယသမၼတမ်ား ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္းဆုိင္ရာ နည္းဥပေဒႏွင့္အညီ ေရြးေကာက္ခံျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအစုအဖြဲ႕က ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္သည့္ ဒုတိယသမၼတအား ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ အရည္အခ်င္းႏွင့္ ျပည့္စုံမႈ ရွိ မရွိ စိစစ္ႏုိင္ရန္ စိစစ္ေရးအဖြဲ႕ကုိ အဖြဲ႕၀င္ ခုနစ္ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါစိစစ္ေရးအဖြဲ႕၀င္မ်ားမွာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးတီခြန္ျမတ္၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ မန္း၀င္းခုိင္သန္း၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးထြန္းထြန္းဟိန္၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေအးသာေအာင္၊ ေရြးေကာက္ခံျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား အစုအဖြဲ႕မွ ပုလဲမဲဆႏၵနယ္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္စန္းလႈိင္၊ ေရြးေကာက္ခံ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား အစုအဖြဲ႕မွ မေကြးတုိင္း ေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၄) လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ၾကည္ညြန္႔၊ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား အစုအဖြဲ႕မွ ဗုိလ္ခ်ဳပ္သန္းစုိးတုိ႔ ပါ၀င္သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္သည္ မတ္ ၂၁ ရက္တြင္ သမၼတတာ၀န္မွ ႏုတ္ထြက္သြားေသာေၾကာင့္ ၎ေနရာမွာ လစ္လပ္လ်က္ ရွိသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ သမၼတတစ္ဦးအား ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ႏုိင္ရန္ ယခင္ ဦးထင္ေက်ာ္အား သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းမျပဳမီ ဒုတိယသမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ေပးခဲ့သည့္ ေရြးေကာက္ခံ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား အစုအဖြဲ႕က မတ္ ၂၃ ရက္တြင္ အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ကာ ဒုတိယသမၼတတစ္ဦးအား ထပ္မံေရြးခ်ယ္ေပးခဲ့သည္။

ထုိသုိ႔ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ NLD ပါတီ၀င္ တာေမြမဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦး၀င္းျမင့္ (ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ေဟာင္း) ႏွင့္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ၀င္ ေပ်ာ္ဘြယ္မဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေသာင္းေအးတုိ႔အား သက္ဆုိင္ရာ ပါတီကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးစီက ဒုတိယသမၼတေလာင္းမ်ားအျဖစ္ အဆုိျပဳတင္သြင္းခဲ့သျဖင့္ လွ်ဳိ႕၀ွက္ဆႏၵမဲလက္မွတ္အသုံးျပဳ၍ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ရာ၌ ေထာက္ခံမဲမ်ားေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ေဟာင္း ဦး၀င္းျမင့္အား ဒုတိယသမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။

ထုိ႔အတူ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ အရည္အခ်င္းႏွင့္ ျပည့္စုံမႈရွိ မရွိ စိစစ္ရန္ စိစစ္ေရး အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ ေရြးေကာက္ခံျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးအား ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ NLD ပါတီ၀င္ ပုလဲမဲဆႏၵနယ္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္စန္းလႈိင္ႏွင့္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ၀င္ ေမာက္မယ္မဲဆႏၵနယ္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးစုိင္းေငါင္းဆုိင္ ဟိန္းတုိ႔အား သက္ဆုိင္ရာပါတီ ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးစီက အဆုိျပဳခဲ့သျဖင့္ စက္ခလုတ္ အသုံးျပဳကာ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ရာတြင္ ေထာက္ခံမဲမ်ားေသာ ေဒၚခင္စန္းလႈိင္အား စိစစ္ေရးအ ဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အလားတူ စိစစ္ေရးအဖြဲ႕တြင္ပါ၀င္မည့္  ေရြးေကာက္ခံ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္ စားလွယ္တစ္ဦးေရြးခ်ယ္ရာတြင္ NLD ပါတီ၀င္ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္ (၄) လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ၾကည္ညြန္႔အား သက္ဆုိင္ရာပါတီကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးက အဆုိျပဳခဲ့ၿပီး အျခားယွဥ္ၿပိဳင္ဘက္ ကုိယ္စားလွယ္မရွိသျဖင့္ ၎အား ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

March 24, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.