<

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အိပ္ခ်္အိုင္ဗြီ/ ေအအိုင္ဒီအက္စ္ ကာကြယ္ကုသေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုလႊမ္းျခံဳမႈေပးႏုိင္ရန္ USAID က UHF စီမံခ်က္ကို ႏွစ္ႏွစ္ၾကာ လုပ္ေဆာင္မည္

အိပ္ခ်္အိုင္ဗြီ ေအအိုင္ဒီအက္စ္ေရာဂါ အသိပညာေပးအစီအစဥ္တြင္ ျပသထားသည့္ အေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း အိပ္ခ်္အိုင္ဗြီ/ ေအအိုင္ဒီအက္စ္ ကာကြယ္ကုသေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုလႊမ္းျခံဳမႈေပးႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ USAID က ‘USAID HIV/AIDS Flagship (UHF)’ စီမံခ်က္ကို ႏွစ္ႏွစ္ၾကာ လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

UHF စီမံခ်က္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေအအိုင္ဒီအက္စ္ကင္းေ၀းေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ႏိုင္ငံ၏ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးသည့္ အစီအစဥ္ျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္းကာလမွာ ႏွစ္ႏွစ္ၾကာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆုိပါစီမံကိန္းသည္ လက္ရွိ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား၀န္ႀကီးဌာန၊ ကမၻာ့ရန္ပံုေငြအဖြဲ႔ႏွင့္ အျခားေသာမိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ အတူတကြ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အိပ္ခ်္အိုင္ဗြီပိုး စစ္ေဆးေပးျခင္း၊ ေအအာဗြီေဆး၀ါးမ်ားျဖင့္ ကုသေပးျခင္း စသည့္လုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုလႊမ္းျခံဳလာႏုိင္ေစရန္ႏွင့္ အရည္အေသြး ပိုမိုျမင့္မားလာေစရန္ ကူညီေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ USAID -U.S President’s Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR) ၏ ရန္ပံုေငြအေထာက္အပံ့ျဖင့္ အိပ္ခ်္အုိင္ဗြီ ေအအိုင္ဒီအက္စ္ ကာကြယ္ကုသေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုလႊမ္းျခံဳမႈေပးႏုိင္ေစရန္ ရည္ရြယ္သည့္ UHF စီမံခ်က္အား UNAIDS မွတစ္ဆင့္ ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး CPI အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူထုမိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမွ အျခားေသာ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္အတူ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ျဖစ္သည္။

ယင္းစီမံခ်က္သည္ အိပ္ခ်္အိုင္ဗြီ/ ေအအိုင္ဒီအက္စ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အမ်ဳိးသားမဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း (၂၀၁၆-၂၀၂၀) ၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ စီမံခ်က္လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အမ်ဳိးသားခုခံက် ကာလသားေရာဂါ တိုက္ဖ်က္ေရးစီမံခ်က္၏ လမ္းညႊန္ခ်က္ျဖင့္ CPI ႏွင့္အတူ အျခားမိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အတူတကြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္အတြင္းက UNAIDS ၏ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ေျခာက္ႏွစ္အတြင္း အိပ္ခ်္အိုင္ဗြီေၾကာင့္ ေသဆံုးႏႈန္း ၅၂ ရာခိုင္ႏႈန္း (ထက္၀က္ေက်ာ္) က်ဆင္းသြားေၾကာင္း၊ ေသဆံုးမႈႏႈန္းမ်ားက်ဆင္းရျခင္း အဓိကအေၾကာင္းရင္းမွာ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္းက အိပ္ခ်္အိုင္ဗြီကုသမႈမ်ား သိသိသာသာတိုးျမႇင့္ခဲ့ၿပီး အဆိုပါကုသမႈမ်ားကို အစိုးရဌာနမ်ားႏွင့္အတူ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ပုဂၢလိကအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ပူးေပါင္းကာ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အစိုးရက က်န္းမာေရးအသံုးစရိတ္မ်ား ႏွစ္အလိုက္ တိုးျမင့္လာမႈမ်ားေၾကာင့္ ကုသေရးအပိုင္းတိုးျမႇင့္ျခင္း၊ ေဆး၀ါးေထာက္ပံ့မႈအပိုင္း တိုးျမႇင့္ျခင္းမ်ား ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္မႈမ်ားအရ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အိပ္ခ်္အိုင္ဗြီပိုး ကူးစက္ခံရသူအသစ္ေပါင္း ၁၁၁၄၉ ရွိၿပီး ေန႔စဥ္လူဦးေရ ၃၀ ခန္႔ေရာဂါကူးစက္ခံေနရေၾကာင္း၊ ၎တို႔အနက္ ဦးတည္အုပ္စုမ်ားျဖစ္သည့္ မူးယစ္ေဆးအေၾကာထဲ ထိုးသြင္းသူမ်ားတြင္ ၂၉ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အမ်ဳိးသမီးလိင္လုပ္သားမ်ားတြင္ ခုနစ္ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အမ်ဳိးသားခ်င္း လိင္တူဆက္ဆံသူမ်ားတြင္ ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ လိင္လုပ္သားမ်ား၏ အမ်ဳိးသားလိင္ဆက္ဆံေဖာ္မ်ားတြင္ ၂၃ ရာခိုင္ႏႈန္းထိရွိေနၿပီး ေရာဂါပိုး ကူးစက္ခံရသူအသစ္ စုစုေပါင္း၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၇၀ ေက်ာ္အထိရွိေနေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနက ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္းက ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ အိပ္ခ်္အုိင္ဗြီေရာဂါျဖစ္ပြားမႈကို ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနေသာ ကပ္ေရာဂါအျဖစ္မွ အဆံုးသတ္ရန္ ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္း အဆိုပါ၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

February 20, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.