<

စစ္ေတြေဆး႐ံုႀကီး အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ Master Plan ေရးဆြဲေနၿပီး လက္ရွိ ေဆး႐ံုအတြင္းအျပင္ အေဆာက္အအံုမ်ားတိုင္းတာျခင္းႏွင့္ အဆင့္အလိုက္ ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္မည့္လုပ္ငန္းမ်ား သတ္မွတ္ၿပီးျဖစ္

ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ အေထြေထြေရာဂါကုေဆး႐ံုႀကီး အေရးေပၚႏွင့္ ျပင္ပလူနာဌာနကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-သန္းလိႈင္)

ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ စစ္ေတြအေထြေထြ ေရာဂါကုေဆး႐ံုႀကီးကို စံျပေဆး႐ံုအျဖစ္ ဘက္စံုအဆင့္ျမႇင့္တင္မည္ျဖစ္ၿပီး အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ Master Plan ေရးဆြဲ လ်က္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ လက္ရွိတြင္ ေဆး႐ံုအတြင္းအျပင္ အေဆာက္အအံုမ်ားတိုင္းတာျခင္း၊ Topographic Survey ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ႏွစ္အလိုက္ အဆင့္အလိုက္ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္မည့္လုပ္ငန္းမ်ား သတ္မွတ္ျခင္းတို႔  ျပဳလုပ္ထားေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေဆး႐ံုမ်ား၊ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာန/ ဌာနခြဲမ်ားအား ႏွစ္စဥ္ရန္ပံုေငြခ်ထားေပးမႈအေပၚ မူတည္၍ အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး စစ္ေတြအေထြေထြ ေရာဂါကုေဆး႐ံုႀကီး အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ Master Plan ေရးဆြဲ၍ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ စစ္ေတြအေထြေထြေရာဂါကုေဆး႐ံုႀကီးတြင္ ေသြးလွဴဘဏ္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ေဆး႐ံုတိုင္းတြင္ ေသြးလွဴဘဏ္ထားရွိရန္ မတတ္ႏုိင္သည့္အျပင္ ေသြးလွဴဘဏ္တစ္ခုတည္ေထာင္ရန္မွာ စရိတ္မ်ားစြာ ကုန္က်ေသာ္လည္း ေမာင္ေတာခ႐ိုင္အတြင္းရွိ အေရးေပၚလူနာမ်ားကို ေသြးသြင္းကုသႏုိင္ရန္အတြက္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၌ ေသြးလွဴဘဏ္ ငယ္တစ္ခု တည္ေထာင္သြားရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေနာ္ေ၀ႏုိင္ငံႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါကိစၥ ႏွင့္ပတ္သက္၍ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာ ၈ ရက္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေနာ္ေ၀ႏုိင္ငံ သံအမတ္ႀကီး H.E.Ms.Tone Tinnes ႏွင့္အဖြဲ႕သည္ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးႏွင့္ အဖြဲ႕တို႔ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ေနထိုင္သူမ်ားအားလံုး က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးႏုိင္ရန္ႏွင့္ စစ္ေတြျပည္သူ႔ေဆး႐ံု ဘက္စံုအဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ေနာ္ေ၀ႏုိင္ငံဘက္မွ ေဆာင္ရြက္လိုသည့္ ကိစၥမ်ားကို ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနဘက္မွလည္း စစ္ေတြေဆး႐ံုကို ဘက္စံု           အဆင့္ျမႇင့္တင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန၊ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၊ အလွဴရွင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပါ၀င္သည့္ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္း၍ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေရး စီစဥ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အစီရင္ခံစာအရ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ျပည္သူ႔ေဆး႐ံု ၂၄ ႐ံုသို႔ ေဆးႏွင့္ ေဆး႐ံုသံုးပစၥည္း ၁၉၇ မ်ဳိးကို ျဖည့္ဆည္းေပးထားၿပီး ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာင္ၿပိဳလက္၀ဲေဆး႐ံုအတြက္လည္း ေဆးႏွင့္ေဆးပစၥည္းမ်ား၊ ဓာတ္မွန္ႏွင့္ဓာတ္ခြဲပစၥည္းမ်ား ေထာက္ပံ့ထားရွိၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း  သိရသည္။

February 18, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.