<

ထား၀ယ္ခ႐ိုင္အတြင္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕က အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူမႈအေပၚ ေ၀ဖန္မႈရွိေန

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ထား၀ယ္ၿမိဳ႕တြင္းတစ္ေနရာကို ေတြ႕ရစဥ္

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ထား၀ယ္ခ႐ိုင္အတြင္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးျခင္း လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕က အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူရာ၌ တင္ဒါတင္သြင္းမည့္ ကုမၸဏီမ်ား လိုက္နာရမည့္ စည္းကမ္းခ်က္ ၂၇ ခ်က္ထုတ္ျပန္ခ့ဲမႈအေပၚ ေ၀ဖန္မႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

ဇန္န၀ါရီ ၂ ရက္က တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၏ လူမႈကြန္ရက္ Facebook စာမ်က္ႏွာမွတစ္ဆင့္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ့ဲေသာ ၎လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းလုပ္ငန္း တင္ဒါေခၚယူမႈ၌ ပါ၀င္ခ့ဲသည့္ တင္ဒါတင္သြင္းမည့္ ကုမၸဏီမ်ားလိုက္နာရန္ စည္းကမ္းခ်က္ ၂၇ ခ်က္တြင္ အခ်က္အခ်ဳိ႕၌ တင္ဒါယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ၎လုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေရြးခ်ယ္မႈအေပၚ မီဒီယာႏွင့္ လူမႈကြန္ရက္ေပၚ၌ ေရးသားပါက ဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူမည္ဟု ေဖာ္ျပပါရွိေသာေၾကာင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအေနျဖင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအေပၚ အဟန္႔အတား ျပဳလုပ္ေနသည့္ သေဘာျဖစ္ေၾကာင္း ေ၀ဖန္မႈမ်ား ေပၚထြက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။

“အစိုးရအဖြဲ႕က ေၾကညာထားတ့ဲ လွ်ပ္စစ္တင္ဒါစည္းကမ္းခ်က္ထဲက နံပတ္ ၂၄ အရ ‘တင္ဒါတင္သြင္းယွဥ္ၿပိဳင္သူမ်ားသည္  လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာမ်ားႏွင့္ မီဒီယာမ်ားတြင္ တင္ဒါစိစစ္ေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕အား အမ်ားျပည္သူမွ အထင္အျမင္လြဲမွားေစေသာ ေရးသားမႈမ်ား၊ ေျပာဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္ပါက တည္ဆဲဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ တရားစြဲဆို၍ ထိေရာက္စြာ အေရးယူႏိုင္ေရးေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ၎ကုမၸဏီအား တင္ဒါယွဥ္ၿပိဳင္မႈမွပယ္ဖ်က္မည္” လို႔ ပါတယ္။ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိတဲ့ကိစၥေတြကို ေျပာလို႔ရတယ္။ ေျပာလည္းေျပာရမယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔သိခြင့္ရွိတယ္။ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ ေျပာခြင့္ရွိတယ္။ ကိုယ္ေျပာတာ ကိုယ္တာ ၀န္ယူမႈရွိဖို႔လည္း လိုအပ္တယ္။ အဲဒီေတာ့  ျပည္သူေတြက အစမ္းသပ္ခံျဖစ္ခဲ့တာေတြ ဆံုး႐ံႈးနစ္နာမႈေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားခဲ့တာေတြဟာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိခဲ့လို႔၊ ေနာက္တစ္ခုက ဒီတိုင္းအစိုးရအေနနဲ႔ ျပည္သူ႔အသံ နားေထာင္မႈ အားနည္းခဲ့တာလို႔ပဲ ေျပာခ်င္တယ္။နံပါတ္ ၂၄ အခ်က္ကိုၾကည့္မယ္ဆိုရင္ တင္ဒါတင္သြင္းသူမ်ားက အမ်ားျပည္သူ အထင္ျမင္လြဲမွားေစေသာ ေရးသားမႈ ေျပာဆိုမႈေတြကိုလုပ္ရင္ ထိထိေရာက္ေရာက္အေရးယူမႈေတြ ျပဳလုပ္သြားမယ္ဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္ သက္ေရာက္ပါတယ္။ ဒီလိုဆိုတဲ့အတြက္ တိုင္းအစိုးရအေနနဲ႔လည္း ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိဖို႔ လိုအပ္တယ္။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိဘူးဆိုရင္ေတာ့ ထင္ေယာင္ထင္မွားျဖစ္စရာေတြ အထင္ျမင္ လြဲမွားစရာေတြကရွိမွာပဲ။ ျပႆနာကရွိမွာ ပါပဲလို႔ေျပာခ်င္တယ္။ ဒါနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ေနာက္ဆံုးေျပာခ်င္တာက ဒီမိုကေရစီကို အဓိပၸာယ္ဖြင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနတဲ့ ဒီတနသၤာရီတိုင္း အစိုးရအေနနဲ႔ကလည္း တနသၤာရီတိုင္းအတြင္းက ျပည္သူေတြကို ဒီမိုကေရစီရဲ႕ သေဘာသဘာ၀ေတြကို မွန္မွန္ကန္ကန္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ျပဖို႔ လိုအပ္ေနၿပီလို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္” ဟု လူထုအလင္းေရာင္ကြန္ရက္ (ထား၀ယ္) အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္သည့္ ထား၀ယ္ တက္ၾကြလူငယ္အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ကိုေ၀ၿဖိဳးက ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ ၎တင္ဒါတင္သြင္းသူမ်ား လိုက္နာရမည့္ စည္းကမ္းခ်က္ ၂၇ ခ်က္တြင္ ထား၀ယ္ခ႐ိုင္အတြင္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ၏ (ထုတ္လုပ္ယူနစ္ေပါင္း × ၁၃၀ က်ပ္) ႏႈန္းျဖင့္ အေျခခံ၍ သံုးလအတြက္ တင္ဒါအာမခံစေပၚေငြအား စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုၿပီး ႏွစ္ပတ္အတြင္း တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ အဖြဲ႕႐ံုး ဘ႑ာေရးဌာနတြင္ ေပးသြင္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တင္ဒါေအာင္ျမင္ေသာကုမၸဏီသည္ လုပ္ငန္းသေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုၿပီး ၁၅ ရက္အတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္ လုပ္ငန္းတန္ဖိုး၏ ငါးရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ညီမွ်ေသာေငြကို ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္တြင္ ဘဏ္အာမခံ လက္မွတ္ျပဳလုပ္၍တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ အဖြဲ႕၏ ဘ႑ာေရးဌာနတြင္ တင္ျပအပ္ႏွံရမည္ဟု ေဖာ္ျပပါရွိေသာေၾကာင့္  တင္ဒါေအာင္ျမင္ေသာ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ႏွစ္ပတ္အတြင္း ေငြေၾကးအေျမာက္အျမား ေပးသြင္းရမည္ျဖစ္၍ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈအေပၚ ထိခိုက္မႈရွိႏိုင္သည့္အျပင္ ယင္းစည္းကမ္းခ်က္ေၾကာင့္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္စြမ္းရွိသည့္ ဘ႑ာေရးအင္အားနည္းပါးေသာ ကုမၸဏီမ်ားယွဥ္ၿပိဳင္မႈကို အတားအဆီးျဖစ္ေစသည္ဟု လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအၾကား ေ၀ဖန္မႈထြက္ေပၚေနေၾကာင္း သိရသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ၿပိဳင္မၿပိဳင္ကို ကုမၸဏီဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕၀င္ေတြနဲ ့အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ၿပီး ဆံုးျဖတ္ဖို႔ရွိတယ္။ အခုလို တင္ဒါထပ္ေခၚတာကေတာ့ စာခ်ဳပ္အတိုင္း လုပ္တာပါပဲ။ စာခ်ဳပ္ထဲမွာ ေျခာက္လျပည့္ရင္ သက္တမ္းတိုးဖို ့ေရးထားတာပါ။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ေနတ့ဲ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးအေနနဲ႔ေတာ့ လုပ္ငန္းတစ္ခုက ေျခာက္လပဲ သက္တမ္းရွိေနမယ္ဆို အဆင္မေျပဘူး။ လွ်ပ္စစ္ လုပ္ငန္းက ရင္ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္လိုက္ၿပီဆိုရင္ အနည္းဆံုး ငါးႏွစ္ေလာက္မွ အဆင္ေျပတယ္။ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္တ့ဲ ဥပမာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ေတြ ထုတ္တာမ်ဳိးဆိုရင္ႏွစ္ ၃၀ ေတြေပးတယ္။ ဒါမွလုပ္တ့ဲသူက အရင္းေက်တာပါ။ လွ်ပ္စစ္လုပ္ငန္းက အခုလုပ္ အခုအရင္း မေက်ပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို့ အခုေျခာက္လအတြင္းမွာ လမ္းမီးေတြ ဘာေတြ ထည့္လိုက္တာ ေတာ္ေတာ္မ်ားတယ္။ ကားေတြလည္း ၀ယ္ရတယ္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈက စာခ်ဳပ္ထဲကအတိုင္း သိန္းေပါင္း  ၈၀၀၀ ေလာက္ ထည့္ခ့ဲရတယ္။ ဒီေတာ့ ဒါက အရင္းေက်ဖို ့မလြယ္ဘူး။ ေနာက္တစ္ခု ကြၽန္ေတာ္တို ့တင္ရတ့ဲ Deposit (လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီထံေပးရေသာေငြ) ကလည္း ေငြတိုးနဲ႔တြက္ရင္ မကိုက္ဘူး။ ေဒသအတြက္ဆိုၿပီး ကြၽန္ေတာ္တို ့အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီက ၀င္လုပ္တာပါ။ ႐ိုး႐ိုးကုမၸဏီတစ္ခုအေနနဲ ့ဆို ၀င္ၿပိဳင္ဖို ့မလြယ္ပါဘူး” ဟုလက္ရွိ ထား၀ယ္ခ႐ိုင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေရး လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနသည့္ ထား၀ယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ (DDPC) မွ ဒုဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္၀င္းက ေျပာၾကားသည္။

တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္  DDPC ကုမၸဏီတို႔အၾကား ခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္ လွ်ပ္စစ္ျဖန္႔ျဖဴးေရး လုပ္ငန္းသေဘာတူစာခ်ဳပ္အရ ဒီဇင္ဘာ ၂၆ ရက္က ေျခာက္လျပည့္ခ့ဲေသာ္လည္း တင္ဒါေခၚယူၿပီး ေနာက္ထပ္ျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ကိုင္မည့္ ကုမၸဏီကို မေရြးခ်ယ္ခင္ အခ်ိန္အထိ လက္ရွိလွ်ပ္စစ္ျဖန္႔ျဖဴးေရး လုပ္ငန္းကို ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ေပးရန္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရဘက္မွ ကုမၸဏီအား စာေပးပို႔ထားေၾကာင္း၊ DDPC ကုမၸဏီအေနျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္းကို အ႐ံႈးခံေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္အထိ အရင္းမေက်ေသးေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတင္ဒါေခၚယူမႈ၌ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား တိုးျမႇင့္ထားျခင္း မ်ားျပားေနမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအၾကား ေ၀ဖန္မႈရွိေနသည့္အေပၚတြင္ ျပည္သူအတြက္ အေကာင္းဆံုး ၀န္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ရန္ ယခင္က လုပ္ေဆာင္ခ့ဲသည့္ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ျပန္ယူ၍ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျပင္ဆင္ရန္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ထပ္မံျဖည့္ဆြက္ခ့ဲျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ ့ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ၾကီး ဦးၾကည္လိႈင္က ေျပာၾကားသည္။

“စည္းကမ္းခ်က္ေတြ ဘာလို႔တိုးသလဲဆိုရင္ ေရွ႕ကလုပ္ခ့ဲတ့ဲ အားနည္းခ်က္ေတြကို  ျပည္သူအတြက္ အေကာင္းဆံုး၀န္ေဆာင္မႈေတြ ေပးခ်င္လုိ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဘက္က လိုအပ္တာေတြရွိရင္ ျပင္ရမယ္ေလ။ ျပင္ေတာ့ အခ်ဳိ႕အခ်က္အလက္ေတြက တိုးလာတာေတြ ျဖစ္တာေပါ့” ဟု တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ အဖြဲ႕လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီး ဦးၾကည္လိႈင္က ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိ ထား၀ယ္ခ႐ိုင္ လွ်ပ္စစ္ျဖန္႔ျဖဴးေရး လုပ္ငန္းတင္ဒါ ထပ္မံေခၚယူသည့္ အခ်ိန္တြင္ ယူနစ္ေစ်းႏႈန္းမ်ား ေလ်ာ့က်လာမႈ ရွိ မရွိ မွာ အစိုးရအဖြဲ႕၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အေပၚတြင္ မူတည္သက့ဲသို ့ ကုမၸဏီမ်ားဘက္မွ တင္ျပလာသည့္ အေပၚတြင္လည္း မူတည္ေၾကာင္း၊ လွ်ပ္စစ္ယူနစ္ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းလာပါက ေစ်းႏႈန္းကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေသာ္လည္း လက္ရွိအေနအထားအရ ဓာတ္အားလိုင္းေပၚ၌ ယူနစ္ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားမွာ ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ ခန္ ့ အထိရွိေနေၾကာင္း ဦးၾကည္လိႈင္က ေျပာၾကားသည္။

ၿပီးခ့ဲသည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လမွစတင္၍ GGS ကုမၸဏီက ကံေပါက္ေဒသတြင္ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ၿပီး ထား၀ယ္ခ႐ိုင္အတြင္း လွ်ပ္စစ္ျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္းကို DDPC ကုမၸဏီ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ၎စီမံကိန္းမွာ ေျခာက္လျပည့္ၿပီးေနာက္ စာခ်ဳပ္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားအရ လွ်ပ္စစ္ျဖန္႔ျဖဴးေရး ဆက္လက္လုပ္ကိုင္မည့္ ကုမၸဏီကို ထပ္မံေရြးခ်ယ္ ရန္တင္ဒါေခၚယူခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ လွ်ပ္စစ္ျဖန့္ျဖဴးေရး လုပ္ငန္းအတြက္ တင္ဒါေခၚယူမႈအေပၚ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ စိတ္၀င္စားေနသည့္ ကုမၸဏီမ်ားရွိေနၿပီး တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအေနျဖင့္ ဇန္န၀ါရီ ၃ ရက္မွ စတင္ကာ ေလ်ာက္လႊာေဖာင္မ်ား စတင္ေရာင္းခ်ေပးေနေၾကာင္း၊ တင္ဒါေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းျခင္းကို လာမည့္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁ ရက္တြင္ ပိတ္သိမ္းမည္ျဖစ္ၿပီး တင္ဒါပိတ္သည့္ရက္မွ အနီးစပ္ဆံုးျပဳလုပ္မည့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖြဲ ့ ကက္ဘိနက္အစည္းအေ၀းသို ့တင္ျပကာ တင္ဒါေအာင္ျမင္သည့္ကုမၸဏီကို ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ေရြးခ်ယ္သြားမည္ဟု ၀န္ႀကီးဦးၾကည္လိႈင္က ေျပာၾကားသည္။ တင္ဒါတင္သြင္းသူမ်ား လိုက္နာရမည့္ စည္းကမ္းခ်က္ ၂၇ ခ်က္တြင္ တင္ဒါတင္သြင္းယွဥ္ၿပိဳင္သူမ်ားသည္ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာမ်ားႏွင့္ မီဒီယာမ်ားတြင္ တင္ဒါစိစစ္ေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕အား အမ်ားျပည္သူမွ အထင္အျမင္လြဲမွားေစေသာ ေရးသားမႈမ်ား၊ ေျပာဆိုမႈမ်ားျပဳလုပ္ပါက တည္ဆဲဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ တရားစြဲဆို၍ ထိေရာက္စြာ အေရးယူႏိုင္ေရးေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ၎ကုမၸဏီအား တင္ဒါယွဥ္ၿပိဳင္မႈမွ ပယ္ဖ်က္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တင္ဒါအဆိုျပဳလႊာမ်ားကို တင္ဒါစိစစ္ ေရြးခ်ယ္ေရးေကာ္မတီ၀င္မ်ား ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ဖြင့္ေဖာက္ၿပီး အမွတ္ေပးစနစ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္၍တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရသို႔ တင္ျပမည္ျဖစ္ၿပီး တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၏ ဆံုးျဖတ္အတည္ျပဳခ်က္ရွိၿပီးမွသာ ေၾကညာေပးျဖစ္ေၾကာင္းအျပင္ တင္ဒါယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ားအတြက္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၏ အဆံုးအျဖတ္သည္ အၿပီးအျပတ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရွိခ့ဲသည္။

ထား၀ယ္ခ႐ိုင္အတြင္း ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေပးေနသည့္ လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းကို Global Grand Services Co;Ltd (GGS) မွ ၁၄ မဂၢါ၀ပ္ထုတ္လုပ္ႏိုင္သည့္ ဂက္စ္အင္ဂ်င္မ်ားျဖင့္ ကံေပါက္ေဒသတြင္ ထုတ္လုပ္၍ စက္႐ံုထုတ္ေစ်း တစ္ယူနစ္လွ်င္ က်ပ္ ၁၃၀ ျဖင့္ ထား၀ယ္ၿမိဳ႕သို႔ပို႔လႊတ္ကာ ထား၀ယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ (DDPC) မွ တစ္ယူနစ္ကို က်ပ္ ၂၁၀ ႏႈန္းျဖင့္ သံုးစြဲသူထံအေရာက္ လွ်ပ္စစ္ျဖန္႔ျဖဴးရန္ GGS ကုမၸဏီအား လုပ္ငန္းစေပၚေငြအျဖစ္ က်ပ္သိန္း ၁၅၀၀၀ ေက်ာ္ေပးသြင္းၿပီး တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ့ႏွင့္ ငါးႏွစ္သက္တမ္းရွိစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုကာ စမ္းသပ္ကာလ ေျခာက္လသတ္ မွတ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ဇူလိုင္  ၁ ရက္မွ စတင္ကာ ထား၀ယ္ၿမိဳ႕သို ့ လွ်ပ္စစ္စတင္ျဖန္႔ျဖဴးေပးခ့ဲေၾကာင္း၊ ယင္းလွ်ပ္စစ္ျဖန္႔ျဖဴးေရး ေဆာင္ရြက္ရန္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားအၾကား စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခ့ဲစဥ္က စာခ်ဳပ္အတြင္း၌ စာခ်ဳပ္သက္တမ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဖာ္ျပရာတြင္ ကြက္လပ္မ်ားသာ ပါရွိေနခ့ဲျခင္း၊ GGS ကုမၸဏီအား တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမွ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ခြင့္ျပဳခ့ဲျခင္းအေပၚ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိဟုဆိုကာ ေဒသခံမ်ားအၾကား ေ၀ဖန္မႈရွိခ့ဲသည့္အျပင္ လွ်ပ္စစ္စတင္ေပးေ၀ခ့ဲခ်ိန္မွ ေလးလအၾကာအထိ  မၾကာခဏ လွ်ပ္စစ္ျပတ္ေတာက္ေနမႈအေပၚ သက္ဆိုင္ရာကုမၸဏီမ်ား ၊ အစိုးရလွ်ပ္စစ္ ဌာနႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္၀န္ႀကီးတို႔ကို တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္မွ  ေအာက္တိုဘာ ၃၁ ရက္က ေခၚယူ၍ၾကားနာမႈ ျပဳလုပ္ခ့ဲေၾကာင္း၊ DDPC ကုမၸဏီဘက္မွ အစိုးရႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ျဖန္႔ျဖဴးေရး လုပ္ငန္းစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုရာတြင္ စာခ်ဳပ္ကို တစ္နာရီသာ ၾကည့္႐ႈခြင့္ရရွိခ့ဲေၾကာင္း ေျပာၾကားထားၿပီး ၎တို ့ DDPC ကုမၸဏီ၏ ၀န္ေဆာင္မႈထက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ကုမၸဏီရွိလာခ့ဲပါက ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ႀကိဳဆိုသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခ့ဲဖူးသည္။

ထား၀ယ္ခ႐ိုင္တြင္ လက္ရွိအခ်ိန္၌လွ်ပ္ စစ္အသံုးျပဳေနသည့္ မီတာအလံုးေရ ၄၀၀၀၀ ေက်ာ္ရွိေနၿပီး ဓာတ္အားသံုးစြဲမႈဆက္တိုက္ ျမင့္တက္ေနကာ ယခင္ကဓာတ္အားသံုးစြဲမႈ အျမင့္ဆံုးအခ်ိန္၌ ကိုးမဂၢါ၀ပ္ခန္႔သာရွိေသာ္လည္း ယခုအခါ ၁၁ မဂၢါ၀ပ္ေက်ာ္အထိ ျမင့္တက္လာၿပီး ၿပီးခ့ဲသည့္ ဒီဇင္ဘာလတစ္လတည္းတြင္ သံုးစြဲယူနစ္ ၄၃ သိန္းအထိ ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

January 7, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.