<

အစိုးရအကူးအေျပာင္းကာလတြင္ လူပုဂၢိဳလ္အမည္မ်ားျဖင့္ ခ်ေပးခဲ့ေသာ မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိ အမ်ားျပည္သူႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ ေျမကြက္ ၁၃၅ ကြက္ကို ဂရန္ပယ္ဖ်က္ၿပီး ျပန္လည္သိမ္းယူေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္၌ အတည္ျပဳ

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၏ ေဆာင္ရြက္ထားမႈ အစီရင္ခံစာကို ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ဖတ္ၾကားတင္သြင္းေနစဥ္

အစုိးရအကူးအေျပာင္းကာလအတြင္း လူပုဂၢိဳလ္အမည္မ်ားျဖင့္ ခ်ထားေပးခဲ့သည့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ေျမကြက္ ၁၃၅ ကြက္ကုိ ဂရန္ပယ္ဖ်က္ၿပီး ျပန္လည္သိမ္းယူေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္တြင္ ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္က အတည္ျပဳေၾကညာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္၏ (၁/၂၀၁၆) က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အထူးအစည္းအေ၀းတြင္ အတည္ျပဳခဲ့ေသာ “အစိုးရအကူးအေျပာင္းကာလမ်ားတြင္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ဧကက်ယ္ေျမကြက္မ်ား၊ ပလပ္ေျမမ်ားအား လူပုဂၢိဳလ္အမည္မ်ားျဖင့္ ခ်ထားေပးမႈမ်ားကို ျပန္လည္စိစစ္ၿပီး အမ်ားျပည္သူအက်ိဳးအတြက္ စနစ္တက်စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ေရး တုိက္တြန္းေၾကာင္း” အဆုိႏွင့္ပတ္သက္၍ တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႕၏ ေဆာင္ရြက္ထားမႈအစီရင္ခံစာကုိ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္က ဖတ္ၾကားတင္သြင္းခဲ့သည္။

“စပ္ကူးမပ္ကူးကာလတြင္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာေျမမ်ားအျဖစ္ လ်ာထားသက္မွတ္ခဲ့သည့္ ေျမမ်ားကို လူပုဂၢိဳလ္အမည္မ်ားျဖင့္ အလြန္လ်င္ျမန္စြာ ခ်ထားေပးခဲ့ပါသည္။ ေငြေပးသြင္းေပးထားသည့္ ေျမငွားဂရန္ ေလွ်ာက္ထားျခင္းမ်ားသည္လည္း လိုအပ္ေသာဥပေဒ နည္းဥပေဒလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ညီညြတ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိသံုးသပ္ရေၾကာင္း၊ ၂၉.၃.၂၀၁၆ ေျမငွားဂရန္တြဲ ၂၂၈ တြဲကို ေကာ္မတီအစည္းအေ၀းသို႔ တစ္ေစာင္ခ်င္း တင္ျပထားျခင္းမရွိေၾကာင္း၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၀င္မ်ားက ထြက္ဆိုထားခဲ့ၾကပါတယ္။ ခြင့္ျပဳခ်ထားေပးခဲ့ေသာ ေျမငွားဂရန္အမႈတြဲမ်ားႏွင့္ အမႈတြဲ ၁၂၄ တြဲသာ အျခားနည္းသံုးစြဲခြင့္ ခြင့္ျပဳမႈရရွိခဲ့ၿပီး အမႈတြဲ ၁၀၄ တြဲမွာ တစ္ခ်ိန္တည္း တစ္ၿပိဳင္တည္း ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း စိစစ္ေတြ႕ရွိရသည္။

စည္ပင္ဌာန ၁၄ ခုရွိ ၀င္စာမ်ားအားလံုးကို ၀င္စာမွတ္ပံုတင္ရေသာ္လည္း အဆိုပါေျမငွားဂရန္ အမႈတြဲ ၂၂၈ တြဲအား ၀င္စာမွတ္ပံုတင္ထားမႈမရွိျခင္း၊ ႐ံုးတံဆိပ္မပါရွိျခင္း၊ ႐ံုးအဖြဲ႕မွဴး၏ လက္မွတ္မပါရွိျခင္းမ်ား ေတြ႕ရွိရသည္။ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ေျမမ်ား၊ အစုိးရကစီမံခန္႔ခြဲပုိင္ခြင့္ရွိသည့္ေျမမ်ားကုိ အကူးအေျပာင္းကာလတြင္ လူပုဂၢိဳလ္အမည္ျဖင့္ ေျမဂရန္ခ်ထားေပးမႈမ်ားသည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလကထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ အမ်ဳိးသားေျမအသံုးခ်မႈ မူ၀ါဒပါအခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီမႈမရွိျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ား ေတြ႕ရွိခဲ့ရေၾကာင္း၊ ၂၉-၃-၂၀၁၆ တစ္ရက္တည္း အၿပီးခ်ထားေပးခဲ့ျခင္းတို႔သည္ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားျဖင့္ ညီညြတ္မႈမရွိပါေၾကာင္း၊ သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ အစုိးရအကူးအေျပာင္းကာလအတြင္း လူပုဂၢိဳလ္အမည္မ်ားျဖင့္ ခ်ထားေပးခဲ့သည့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိ အမ်ားျပည္သူႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ ေျမကြက္ ၁၃၅ ကြက္၏ ေျမေနရာခ်ထားေပးခဲ့ေသာ ေျမေပးမိန္႔၊ ေျမငွားဂရန္မ်ားကို ပယ္ဖ်က္ေၾကာင္းႏွင့္ ျပန္လည္သိမ္းယူမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း အတည္ျပဳၿပီးျဖစ္ပါ၍ လႊတ္ေတာ္မွ မွတ္တမ္းတင္အတည္ျပဳေပးပါရန္ အေၾကာင္းၾကားတင္ျပအပ္သည္” ဟူ၍ တင္သြင္းဖတ္ၾကားခဲ့သည္။

ျပန္လည္သိမ္းယူမည့္ ေျမကြက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အဆုိတင္သြင္းခဲ့သည့္ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁) မွ ဦးျမင့္ေအာင္မုိးက “အကူးအေျပာင္းကာလမွာခ်ထားေပးတဲ့ ေျမကြက္အမႈတြဲေပါင္းက ၂၀၀ ေက်ာ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ျပန္လည္သိမ္းယူႏုိင္ခဲ့တာ ၁၃၅ ကြက္ပါ။ က်န္တာေတြက လယ္ယာေျမခ်ထားေပးမႈေတြျဖစ္ၿပီး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းနဲ႔ညီတဲ့အတြက္ ျပန္လည္မသိမ္းယူႏုိင္ပါဘူး။ အခုသိမ္းတဲ့ေျမကြက္ေတြဟာ မႏၲေလးၿမိဳ႕ Down Town က ေျမကြက္ေတြ အကုန္နီးပါးပါ၀င္ပါတယ္။ အဆုိတင္သြင္းၿပီး အစုိးရအဖြဲ႕ရဲ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေပးမႈကုိ ဒီေန႔အၿပီးပဲ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က တင္ျပအစီရင္ခံသြားတာပါ” ဟုေျပာၾကားသည္။

ျပန္လည္သိမ္းယူမည့္ ေျမကြက္မ်ားမွာ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္တြင္ တစ္ကြက္၊ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အကြက္ ၄၀၊ ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၈၅ ကြက္ႏွင့္ အမရပူရၿမိဳ႕နယ္တြင္ ကိုးကြက္ စုစုေပါင္း ၁၃၅ ကြက္ျဖစ္ၿပီး အမႈတြဲပါေျမတစ္ကြက္လွ်င္ အမ်ားဆံုး ၆ ဒသမ ၆ ဧကႏွင့္ အနည္းဆံုး ၀ ဒသမ ၄ ဧကအထိက်ယ္၀န္းကာ အဆုိပါေျမကြက္ခ်ထားေပးမႈအတြက္ တစ္ကြက္လွ်င္ က်ပ္ ၉၆ သိန္းသာ စည္ပင္သာယာသို႔ေပးသြင္းရကာ တစ္ကြက္လွ်င္ ကာလေပါက္ေစ်း က်ပ္သိန္းကိုးေထာင္ေက်ာ္ခန္႔ တန္ဖိုးရွိေၾကာင္း သိရသည္။

December 12, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.