<

ရခိုင္ျပည္နယ္၏ က်န္းမာေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈစီမံကိန္းကို ကာလအပိုင္းအျခားအလိုက္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ကာလရွည္အစီအစဥ္အျဖစ္ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္အထိ ေရးဆြဲလုပ္ေဆာင္မည္

ရခိုင္ျပည္နယ္၏ လက္ရွိလိုအပ္ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ က်န္းမာေရးဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈစီမံကိန္းကို ကာလအပိုင္းအျခား အလိုက္သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ကာလရွည္ အစီအစဥ္အျဖစ္ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္အထိ ေရးဆြဲလုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေသာ အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနမွ တရား၀င္ထုတ္ျပန္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအရ သိရသည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အၾကံေပးေကာ္မရွင္၏ အၿပီးသတ္အစီရင္ခံစာပါ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ လက္ရွိလိုအပ္ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျချပဳ၍ ရခိုင္ျပည္နယ္ က်န္းမာေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈစီမံကိန္း (Rakhine Health Development Plan) ကို ေဆာင္ရြက္ထားၿပီးျဖစ္၍ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ကာလတိုအစီအစဥ္ Short Term Plan ကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာမွ ဒီဇင္ဘာလအထိ သံုးလတာ ကာလအတြင္း ၿပီးစီးေအာင္ျမင္ေအာင္ အျမန္ေရးဆြဲၿပီး ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကာလလတ္အစီအစဥ္ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီမွ ဒီဇင္ဘာလအထိ တစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည့္အျပင္ Implementation Research မ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းလုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ကာလရွည္ အစီအစဥ္ကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီမွ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအထိ ေလးႏွစ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ဆက္စပ္၍ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္းမရွိေသာ ေဆး႐ံုမ်ား၊ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနမ်ား၊ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနခြဲမ်ား၊ ေက်းလက္ေဆးေပးခန္းမ်ားကို စိစစ္၍ လိုအပ္သည္မ်ား ျပင္ဆင္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ အလယ္သံေက်ာ္၊ ႀကိမ္ေခ်ာင္းႏွင့္ ေအာင္သေျပတိုက္နယ္ ေဆး႐ံု၊ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေတာင္ဘဇာတိုက္နယ္ေဆး႐ံု၊ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေစတီျပင္တုိက္နယ္ေဆး႐ံုမ်ားမွ တာ၀န္က်၀န္ထမ္းမ်ားအား လံုျခံဳေရးအေျခအေန ေကာင္းမြန္လာသည္ႏွင့္ မူလေနရာမ်ားတြင္ ျပန္လည္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ေရး စီစဥ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕တို႔ ပူးေပါင္း၍စစ္ေတြ၊ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာႏွင့္ရေသ့ေတာင္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြက္ စုစုေပါင္း က်ပ္ ၁၆၃,၇၆၁,၅၀၀ တန္ဖိုးရွိ အေရးေပၚ ေဆး၀ါး၊ ေဆးပစၥည္းမ်ားကိုသံုးႀကိမ္ခြဲ၍ ေထာက္ပံ့ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၿပီးခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာ ၂၆ ရက္က ပထမအႀကိမ္ ေထာက္ပံ့ေပးၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဆက္လက္၍ ဒုတိယ၊ တတိယအႀကိမ္ ေထာက္ပံ့ရန္ ေဆး၀ါးမ်ားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ႀကိဳတင္၀ယ္ယူသိုေလွာင္ထားၿပီး အဆိုပါၿမိဳ႕နယ္မ်ား၏ ေဆး၀ါးသံုးစြဲမႈႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအရ ဆက္လက္ေထာက္ပံ့ေပးပို႔သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္တစ္ဖက္ႏုိင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိေနသူမ်ားအေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ ႏွစ္ႏုိင္ငံ သေဘာတူညီခ်က္အရ ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာပါက လိုအပ္ေသာ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးမႈမ်ားႏွင့္ ေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနက လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ေနထိုင္ၾကသူမ်ား အားလံုးအတြက္ က်န္းမာေရးေစာင့္ ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ျဖစ္ရပ္ေနာက္ပိုင္းမွစ၍ ၀န္ႀကီးဌာနတြင္ ေကာ္မတီဖြဲ႕၍ အထူးဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ တစ္ဖက္ႏုိင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိေနသူမ်ားအေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔  ႏွစ္ႏုိင္ငံသေဘာတူညီခ်က္အရ ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာပါက လိုအပ္ေသာက်န္းမာေရး စစ္ေဆးမႈမ်ားေပးျခင္း၊ အဏုအာဟာရ ေဆး၀ါးမ်ား ေထာက္ပံ့ေပး၍ အာဟာရခ်ဳိ႕တဲ့မႈမွ ကာကြယ္ကုသေပးျခင္း၊ ကေလးမ်ားတြင္ အျဖစ္မ်ားေသာ ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္းျဖင့္ ကာကြယ္ႏုိင္ေသာ ေရာဂါမ်ားအတြက္ကာ ကြယ္ေဆးမ်ား ထိုးႏွံေပးျခင္း၊ ျပန္လည္အေျခခ် ေနထိုင္မည့္ေနရာမ်ားတြင္ ပတ္၀န္းက်င္ သန္႔ရွင္းေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနခဲြမ်ား၊ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနမ်ား ဖြင့္လွစ္ေပးျခင္း၊ လိုအပ္ပါက ၁၆ ခုတင္ဆံ့ ယာယီတိုက္နယ္ေဆး႐ံုမ်ား ဖြင့္လွစ္ေပးျခင္းစသည္ျဖင့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

October 12, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.