ေရႊလီျမစ္အတြင္း တရားမ၀င္ကြၽန္းသစ္လုံး ၃၀၀ ေက်ာ္ ထပ္မံသိမ္းဆည္းရမိ

စက္တင္ဘာလအတြင္းက တရားမ၀င္ ကြၽန္းသစ္လုံး ၁၀၀၀ ေက်ာ္ သိမ္းဆည္းရမိခဲ့သည့္ ေရႊလီျမစ္အတြင္း တရားမ၀င္ကြၽန္း သစ္လုံး ၃၀၀ ေက်ာ္ ထပ္မံသိမ္းဆည္းရမိခဲ့ေၾကာင္း သစ္ေတာဦးစီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ေအာက္တုိဘာလအတြင္း သိမ္းဆည္းရမိခဲ့သည့္ တရားမ၀င္ ကြၽန္းသစ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး ကသာခ႐ုိင္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ သစ္ေတာ၀န္ထမ္းမ်ား၊ သစ္ေတာလုံျခံဳေရး ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား ပါ၀င္ေသာ ပူးေပါင္းအဖြဲ႕သည္ ကသာၿမဳိ႕နယ္အတြင္း တရားမ၀င္သစ္ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ ဖမ္းဆီးျခင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာတြင္ ကသာၿမဳိ႕နယ္ ေရႊလီျမစ္ေၾကာင္းအတြင္း ဒုိးပင္ေက်းရြာအနီးေနရာ၌ ၀ါးေဖာင္တစ္ေဖာင္အား ေတြ႕ရွိၿပီး စစ္ေဆးရာ ၀ါးေဖာင္ေအာက္တြင္ ၀ွက္၍သယ္ယူသည့္ ကြၽန္းသစ္လုံး ၃၃၅ လုံးအား ေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

စက္တင္ဘာလအတြင္းက သိမ္းဆည္းရမိခဲ့သည့္ျဖစ္စဥ္တြင္လည္း သစ္ေတာ၀န္ထမ္း ၂၀ ဦး ပါ၀င္ေသာ အထူးစစ္ေၾကာင္းမွ စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္မွစတင္၍ ဖမ္းဆီးမႈမ်ားအတြင္း တရားမ၀င္ ကြၽန္းသစ္၊ ပိေတာက္၊ ပ်ဥ္းကတုိး၊ ကညင္သစ္လုံး ၁၄၀ ကုိ ကနဦး သိမ္းဆည္းရမိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းေနာက္ နမ့္မဲဘိနယ္ ေရႊလီျမစ္အတြင္း ခမ-မပည KG- 471501 ေနရာမွ ၀ါးေဖာင္သုံးခုေအာက္တြင္ ေရာေႏွာသယ္ယူလာေသာ တရားမ၀င္ကြၽန္းသစ္လုံး၊ ကြၽန္းသစ္၊ ကြၽန္းသစ္ခြဲသား ၁၅၃ လုံးကုိ ဆက္လက္ သိမ္းဆည္းရမိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေဒသမ်ားအနက္ ရွမ္းျပည္နယ္မွာ တရားမ၀င္ကြၽန္းသစ္ သိမ္းဆည္းရမိမႈ အမ်ားဆုံးစာရင္းတြင္ ပါ၀င္ေၾကာင္း သစ္ေတာဦးစီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ သိရသည္။