<

ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား၏ ေနရပ္သို႔ ျပန္ပို႔ေငြသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္က စံခ်ိန္တင္ျမင့္တက္

Photo: AFP

ႏိုင္ငံေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား၏ ေနရပ္ ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ျပန္ပို႔သည့္ေငြသည္ ျမင့္တက္လာကာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္က စံခ်ိန္သစ္တင္ခဲ့သည္ဟု ကမၻာ့ဘဏ္က ဧၿပီ ၂၃ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ေငြလႊဲခမ်ားမွာလည္း ျမင့္တက္လာသည္ဟု သိရသည္။

ဥေရာပ၊ ႐ုရွား၊ အေမရိကန္တို႔တြင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈမ်ားေၾကာင့္ ေနရပ္ႏိုင္ငံမ်ားသို ျပန္ပို႔သည့္ေငြမ်ားသည္ ခန္႔မွန္းထားသည္ထက္ ခိုင္မာစြာ ျမင့္တက္လာခဲ့သည္ဟု ကမၻာ့ဘဏ္က ဆိုသည္။ ထိုျပန္ပို႔ေငြမ်ားသည္ ဆင္းရဲေသာ ႏိုင္ငံအမ်ားအျပား၏ စီးပြားေရးအတြက္ အဓိက ေထာက္ပံ့ေပးေနသည့္ အရာလည္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္က ၀င္ေငြနိမ့္ႏွင့္ ၀င္ေငြ အလယ္အလတ္ရွိသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ တရား၀င္ျပန္ပို႔သည့္ ေငြသည္ စံခ်ိန္တင္ ေဒၚလာ ၄၆၆ ဘီလ်ံ အထိခန္႔မွန္းေျခရွိမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ ေဒၚလာ ၄၂၉ ဘီလ်ံရွိေသာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ကထက္ ၈ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းျမင့္တက္ လာျခင္းျဖစ္သည္။ ယခုႏွစ္တြင္မူ ေနာက္ထပ္ ေလးရာခိုင္ႏႈန္းျမင့္တက္မည္ဟု ခန္႔မွန္းေန ၾကသည္။ ျပန္ပို႔ေငြ အမ်ားဆံုးရရွိသည့္ႏိုင္ငံမွာ အိႏၵိယျဖစ္ၿပီး ေဒၚလာ ၆၉ ဘီလ်ံရွိသည္။ ဒုတိယမွာ တ႐ုတ္၊ ေဒၚလာ ၆၄ ဘီလ်ံႏွင့္ တတိယမွာ ဖိလစ္ပိုင္၊ ေဒၚလာ ၃၃ ဘီလ်ံ တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ ယင္းေနာက္တြင္ မကၠဆီကို၊ ႏိုင္ဂ်ီးရီးယား၊ အီဂ်စ္တို႔ အသီးသီးရွိေနၾကသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ပထမသံုးလပတ္အတြင္း က ေဒၚလာ ၂၀၀ ၏ေငြလႊဲခသည္ ၇ ဒသမ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းပ်မ္းမွ်ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ အာဖရိ က ဆာဟာရေအာက္ပိုင္းေဒသသည္ ေစ်း ႏႈန္းအျမင့္ဆံုးျဖစ္ၿပီး ပ်မ္းမွ်ေငြလႊဲခမွာ ၉ ဒသမ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိရွိသည္။ ကမၻာ့ ဘဏ္ကမူ ထိုစရိတ္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ လုပ္နည္းလုပ္စဥ္မ်ားအား လြယ္ကူေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံမ်ားကို ေဆာ္ၾသခဲ့သည္။

 

 

 

April 23, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.