<

အိႏိၵယလယ္သမားေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာက မြမ္ဘိုင္းတြင္ ဆႏၵျပ

မတ္ ၁၂ ရက္က မြမ္ဘိုင္းတြင္ စုေ၀းဆႏၵျပေနသည့္ အိႏိၵယလယ္သမားမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္ (Photo: AFP)

ေကာက္ပဲသီးႏွံေစ်းႏႈန္း တိုးျမႇင့္ေပးရန္ ႏွင့္ လယ္ယာအခြင့္အေရးမ်ား ရရိွရန္အတြက္ ေတာင္းဆိုရန္ အိႏိၵယလယ္သမား ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာသည္ မိုင္ေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ လမ္းေလွ်ာက္ ခ်ီတက္လာခဲ့ၿပီးေနာက္ မြမ္ဘိုင္းၿမိဳ႕တြင္ မတ္ ၁၂ ရက္၌ ဆႏၵျပခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။ ဦးထုပ္နီမ်ားေဆာင္းၿပီး အလံနီမ်ား ကိုင္ေဆာင္လာၾကေသာ ယင္းလယ္သမားမ်ားသည္ အိႏိၵယဘ႑ာေရး  ၿမိဳ႕ေတာ္၏ေျမာက္ဘက္ ၁၆၅ ကီလိုမီတာ  (၁၀၃ မိုင္) အကြာတြင္တည္ရိွသည့္ နာရွက္မွ ေျခာက္ရက္ၾကာ လမ္းေလွ်ာက္လာခဲ့ၿပီး ေနာက္ မြမ္ဘိုင္းသို႔ ေရာက္ရိွခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သက္ႀကီးပိုင္း အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ားလည္းပါ၀င္ေသာ ယင္းခ်ီတက္လာသူမ်ားသည္ ၃၀၀၀၀ အထိရွိႏိုင္သည္ဟု တာ၀န္ရိွသူမ်ားက ခန္႔မွန္းခဲ့ၾကသည္။ ဆႏၵျပသူမ်ားသည္ မြမ္ဘိုင္းေတာင္ဘက္ရိွ ေအဇက္မိုင္ဒန္ကစားကြင္းတြင္ စုေ၀းခဲ့ၾကၿပီး ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ လူမ်ဳိးစုလယ္သမားမ်ားက ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာလုပ္ကိုင္လာခဲ့ေသာ ေတာေျမမ်ားအား ၎တို႔ထံ ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းေပးရန္ မြမ္ဘိုင္းတည္ရိွေသာ မဟာရက္ရွ္ထရာျပည္နယ္အစိုးရကို ၎တို႔ က ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ျပင္ ၎တို႔ စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ေသာ ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ား၏ ကုန္က်စရိတ္၏ တစ္၀က္ခြဲခန္႔ကို ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္ေပးရန္၊ လယ္ယာေခ်းေငြ အားလံုးကို အစိုးရက ပယ္ဖ်က္ေပးရန္လည္း ၎တို႔က ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။

မဟာရက္ရွ္ထရာျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ က ၎တို႔အစိုးရသည္ လယ္သမားမ်ားထံမွ ေခ်းေငြခန္႔မွန္းေျခ ႐ူပီး ၃၀၅ ဘီလ်ံ (ေဒၚလာ ၄ ဒသမ ၇၅ ဘီလ်ံ) ကို ေလွ်ာ္ေပးမည္ဟု ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္တြင္ ေၾကညာခဲ့သည္။

March 12, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.