w ေတာင္အာဖရိကတြင္ မိုးေခါင္မႈၾကံဳေနရစဥ္ ႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ သဘာ၀ေဘးက်ေရာက္ေၾကာင္း ေၾကညာ - Eleven Media Group <

ေတာင္အာဖရိကတြင္ မိုးေခါင္မႈၾကံဳေနရစဥ္ ႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ သဘာ၀ေဘးက်ေရာက္ေၾကာင္း ေၾကညာ

ကိတ္ေတာင္းမွ ၂၅ ကီလိုမီတာအကြာရွိ စိန္႔ဂ်ိမ္းၿမိဳ႕တြင္ ဘံုပိုင္ေရကိုယူရန္ ေစာင့္ေနၾကသူမ်ားအား ဇန္န၀ါရီ ၁၉ ရက္က ႐ိုက္ကူးထားေသာဓာတ္ပံု (Photo: AFP)

ႏုိင္ငံ၏ေနရာတစ္စိတ္တစ္ပုိင္းအား ႐ိုက္ခတ္ေနၿပီး ေသာက္သံုးေရမရရွိဘဲ ကိတ္ေတာင္းတြင္ ေနအိမ္မ်ားမွစြန္႔ခြာေစရန္ ၿခိမ္းေျခာက္ေနသည့္ မိုးေခါင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သဘာ၀ေဘးက်ေရာက္ေနေၾကာင္း ေတာင္အာဖရိကအစိုးရက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ ရက္တြင္ ေၾကညာခဲ့သည္။ ယင္းမိုးေခါင္မႈ၏ ပမာဏႏွင့္ ျပင္းထန္မႈတို႔အား ျပန္လည္သံုးသပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ သဘာ၀ေဘးအထိ သတ္မွတ္ရန္ တုိးျမႇင့္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အစိုးရက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ေဆာင္းရာသီကာလ ေနရာက်ဲက်ဲ မိုးရြာသြန္းမႈမ်ားက သက္သာရာမရေစခဲ့ဘဲ ဆည္မ်ားရွိ ေရမ်က္ႏွာျပင္သည္ အႏၲရာယ္ႀကီးေလာက္သည္အထိ က်ဆင္းေနခဲ့ခ်ိန္တြင္ ကိတ္ေတာင္းသည္ သံုးႏွစ္ၾကာျမင့္လာၿပီျဖစ္ေသာ မိုးေခါင္မႈအား ခံစားေနရသည္။ ၿပီးခဲ့ေသာသီတင္းပတ္ကုန္တြင္ မိုးရြာသြန္းမႈမ်ားေၾကာင့္ အေျခအေနမ်ားတုိးတက္လာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျမင့္တက္ခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းရြာသြန္းမႈပမာဏသည္ မမ်ားျပားခဲ့သလို မိုးေခါင္မႈအေျခအေနအား သက္ေရာက္ေစႏုိင္သည္အထိ မျဖစ္ခဲ့ေပ။

အစိုးရျပန္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာေၾကညာခ်က္အရ အစိုးရသည္ အဆိုပါမိုးေခါင္မႈျပႆနာအား ေျဖရွင္းရန္ႏွင့္ သက္သာရာရေစရန္အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ တာ၀န္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ေတာင္အာဖရိက၏ ဒုတိယအႀကီးဆံုးၿမိဳ႕ျဖစ္ေသာ ကိတ္ေတာင္းတြင္ က်န္ရွိေနေသာေရမ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ရန္ Day Zero ဟုေခၚသည့္ ေရဘံုပိုင္ေခါင္းမ်ားအား ပိတ္ပစ္ရမည့္အလားအလာမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ ကိတ္ေတာင္းေဒသခံအမ်ားစုသည္ ရဲ သုိ႔မဟုတ္ စစ္သားတုိ႔ ေစာင့္ၾကပ္ေနေသာ ေရသယ္ရန္ ေနရာ ၂၀၀ ခန္႔၌ တန္းစီေစာင့္ဆိုင္းရမည္ျဖစ္ၿပီး ယခုသံုးစဲြခြင့္ျပဳထားမႈ၏ ထက္၀က္ပမာဏျဖစ္ေသာ ေန႔စဥ္ခဲြတမ္း ၂၅ လီတာ (၆ ဒသမ ၆ ဂါလံ) ကိုသာ ရရွိေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီအေစာပိုင္းတြင္ ယင္းေဒသခံမ်ား၏ ေန႔စဥ္ေရသံုးစဲြမႈပမာဏကို ၈၇ လီတာမွ လီတာ ၅၀ သို႔ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့သည္။

သန္႔စင္ခန္းတြင္ ေရတစ္ခါဆဲြခ်လွ်င္ပင္ ကိုးလီတာသံုးစဲြရမည္ျဖစ္သည္။ ေန႔စဥ္ေရသံုးစဲြမႈပမာဏ ေလွ်ာ့ခ်မႈမ်ားက အေျဖရွာႏိုင္ရန္ အခ်ိန္ရႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး သို႔မဟုတ္ ေဆာင္းရာသီ၌ မိုးရြာသြန္းမႈမ်ားက ဆည္မ်ားေရျပန္ျပည့္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။ ေရသံုးစဲြမႈအားလံုး၏ ရာခုိင္ႏႈန္း ၇၀ ျဖစ္ေသာ ေနအိမ္သံုးစဲြမႈမ်ားတြင္ ေလွ်ာ့ခ်မႈအား စက္မႈလုပ္ငန္းသံုးစဲြမႈမ်ား၌ ေလွ်ာ့ခ်မႈထက္ ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ေနသည္။

မုိးေခါင္မႈမ်ားသည္ ေတာင္အာဖရိက၏ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ အေနာက္ပိုင္းရွိ ေနရာအမ်ားအျပား၌ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ခံစားေနရၿပီး ကိတ္ေတာင္း၌ ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀ အတြင္း အဆိုးရြားဆံုးမိုးေခါင္မႈကို ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ Mother City ဟုေခၚသည့္ ကိတ္ေတာင္းတည္ရွိေသာ ယင္းေဒသသည္ ဇြန္မွၾသဂုတ္အထိ ရွည္ၾကာေသာ ကမၻာ့ေတာင္ဘက္ျခမ္း ေဆာင္းရာသီတြင္ ရာသီအလိုက္ မိုးရြာသြန္းမႈမ်ားမွ ေသာက္သံုးေရမ်ား ရရွိေနသည္။

February 14, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.