<

ေဆးလိပ္ႏွစ္ၿခိဳက္ေသာ အင္ဒိုနီးရွားတြင္ အီးစီးကရက္လုပ္ငန္း ၿခိမ္းေျခာက္ခံေနရ

ဇန္န၀ါရီ ၉ ရက္က ဂ်ကာတာတြင္ အီးစီးကရက္ဆိုင္တစ္ဆုိင္၌ လာေရာက္ ေသာက္သံုးေနသူမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္ (Photo: AFP)

စီးကရက္ အလြန္အမင္းႏွစ္သက္သည့္ အင္ဒုိနီးရွားသည္ အရွိန္အဟုန္အားေကာင္းေနေသာ အီးစီးကရက္က႑အား ဖယ္ရွားပစ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနရာ အစုိးရသည္ အမ်ားျပည္သူက်န္းမာေရးကို အေၾကာင္းျပကာ ေဆးလိပ္ကုမၸဏီႀကီးမ်ားကို ေထာက္ခံအားေပးေနသည္ဟု ေ၀ဖန္မႈမ်ား ထြက္ေပၚခဲ့သည္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံ အင္ဒိုနီးရွားသည္ ကမၻာတြင္ ေဆးလိပ္ေသာက္ႏႈန္း အျမင့္ဆံုးႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး ေဆးလိပ္တစ္ဘူးလွ်င္ ႏွစ္ေဒၚလာခန္႔သာ က်သင့္ကာ အရြယ္ေရာက္ၿပီး အမ်ဳိးသား ၆၅ ရာခုိင္ႏႈန္းက ေဆးလိပ္ေသာက္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကြၽန္းစုမ်ားစြာ စုေ၀းတည္ရွိေသာ အင္ဒိုနီးရွားတစ္၀န္းတြင္ စီးကရက္ေၾကာ္ျငာမ်ားအား ေနရာတုိင္း၌ ေတြ႕ႏုိင္ၿပီး ေဆးလိပ္ျဖတ္သည့္ ထုတ္ကုန္မ်ားကိုမူ ရွာေတြ႕ႏိုင္ရန္ ခက္ခဲေနသည္။ ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ ေဆးလိပ္ကုမၸဏီႀကီးမ်ားအတြက္ အဓိက တိုးတက္သည့္ ေစ်းကြက္တစ္ခုျဖစ္ေသာ အင္ဒိုနီးရွားတစ္၀န္းတြင္ မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္း အီးစီးကရက္ဆိုင္မ်ားလည္း မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။

အီးစီးကရက္မ်ား၏ ေဘးကင္းစိတ္ခ်ရမႈကို အေခ်အတင္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ရွိေနစဥ္ ယခုေႏြရာသီတြင္ ယင္းပစၥည္းမ်ားအား အခြန္ ၅၇ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ျပ႒ာန္းသြားမည္ဟု အစိုးရက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ယင္းကဲ့သုိ႔ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ အစိုးရက အခြန္ေကာက္ခံရန္ အေကာက္ခြန္ႏွင့္ ယစ္မ်ဳိးခြန္ဥပေဒ လိုအပ္ခ်ိန္တြင္ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ ယင္းမူ၀ါဒျဖင့္ ေဆးလိပ္ကုမၸဏီမ်ားဘက္မွ ရပ္တည္ေနသည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသားေဆးရြက္ႀကီးဆိုင္ရာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈအတြက္ ေကာ္မရွင္၏ အၾကံေပးႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္ ဟက္ရွ္ဘူလာသာ ဘရာနီက သတိေပးခဲ့သည္။

သံုးစဲြမႈအား ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ အခြန္စည္းၾကပ္မည့္ အစီအစဥ္ကို လက္ခံေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ အခြန္ ၅၇ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ အလြန္အမင္း ျမင့္မားၿပီး တုိးတက္ေနေသာ အီးစီးကရက္ ေစ်းကြက္ကို ေပ်ာက္ကြယ္သြားေစႏုိင္ေၾကာင္း အင္ဒိုနီးရွားတစ္ကိုယ္ေရ အီးစီးကရက္ေသာက္သူမ်ား ဆုိင္ရာအဖဲြ႕၏ ေျပာခြင့္ရပုဂိၢဳလ္ ႐ိုမီဒယ္အကီြႏိုက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့ေသာဆယ္စုႏွစ္အတြင္း လူႀကိဳက္မ်ားမႈ ရရွိခဲ့သည့္ အီးစီးကရက္သည္ နစ္ကိုတင္းပါ၀င္ေသာ အရည္ကို အပူေပးရၿပီး ထြက္လာသည့္ အေငြ႕မ်ားအား ႐ွဴ႐ိႈက္ရျခင္း ျဖစ္သည္။ အေစာပိုင္း သိပၸံနည္းက် စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈမ်ားအရ အီးစီးကရက္မ်ားသည္ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ားတြင္ သမား႐ိုးက် ေဆးလိပ္မ်ားထက္ ပိုမိုေဘးကင္းဟု ဆိုသည္။

အီးစီးကရက္လုပ္ငန္းမ်ားသာ အလ်င္အျမန္ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာပါက အင္ဒိုနီးရွား ေဆးရြက္ႀကီးလုပ္သားမ်ားအား ထိခိုက္ေစႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အီးစီးကရက္အား ေျပာင္းလဲေသာက္သံုးသူမ်ားသည္ ပံုမွန္စီးကရက္မ်ားကိုသာ ေသာက္သင့္ေၾကာင္း အင္ဒိုနီးရွား ကုန္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး အင္ဂါတီယာစတုိလူကီတာက ၿပီးခဲ့ေသာ ႏို၀င္ဘာတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ရာ ေဆးလိပ္ဆန္႔က်င္ေရးအဖဲြ႕မ်ား၏ ျပင္းထန္ေသာ တံု႔ျပန္မႈ ရင္ဆုိင္ခဲ့ရသည္။

အီးစီးကရက္မ်ားအား အခြန္တုိးျမႇင့္မည့္ အစိုးရ၏အစီအစဥ္ကို ယခင္က ေဆးလိပ္အလြန္အကြၽံေသာက္သူအျဖစ္မွ အီးစီးကရက္ ေသာက္သံုးသူျဖစ္သည့္ အိုင္တီအလုပ္သမား ႐ိြဳင္အက္စ္ကန္ဒါက မႏွစ္သက္ဘဲေစ်းႏႈန္း အလြန္အမင္း ျမင့္တက္လာမည္ကို စုိးရိမ္ေနသည္။ အက္စ္ကန္ဒါသည္ ေဆးလိပ္ျဖတ္ရန္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ႀကိဳးစားခဲ့ေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္ခဲ့ဘဲ အီးစီးကရက္ကို ေျပာင္းလဲသံုးစဲြခဲ့သည္။

ယင္းကဲ့သို႔ အခြန္ျမင့္မားစြာ ေကာက္ပါက ၎ကဲ့သို႔ပင္ သမား႐ိုးက်ေဆးလိပ္ေသာက္မႈကို စြန္႔လႊတ္ၿပီးေနာက္ ပိုမိုက်န္းမာလာသည္ဟု ထင္ျမင္သူမ်ားသည္ ဒံုရင္းအေျခအေနသုိ႔ ျပန္ေရာက္သြားႏိုင္ေၾကာင္း အသက္ ၃၈ ႏွစ္ရွိ အက္စ္ကန္ဒါက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အီးစီးကရက္မ်ားအား အခြန္တုိးျမႇင့္ျခင္းျဖင့္ ကေလးမ်ားသည္ ၀ယ္ယူရန္ လက္လွမ္းမီႏိုင္မည္ မဟုတ္ဟု အေကာက္ခြန္တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနကလည္း အီးစီးကရက္မ်ားသည္ ေဘးကင္းစိတ္ခ်ရသည္ဆုိေသာ အခ်က္ကို ေစာဒကတက္ထားသည္။ အစိုးရထိပ္တန္း တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးျဖစ္သူ မူဟာမက္ဆူဘူကမူ သမား႐ိုးက် ေဆးလိပ္ႏွင့္ အီးစီးကရက္ႏွစ္ခုစလံုးကို ဆန္႔က်င္ေၾကာင္း၊ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းကို စြန္႔လႊတ္လိုက္ျခင္းက ပိုေကာင္းေၾကာင္း၊ ေဆးလိပ္ေသာက္ရာတြင္ မည္သည့္ပစၥည္းက အႏၲရာယ္ပိုနည္းသည္ဟူ၍ မရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အင္ဒိုနီးရွားအစုိးရသည္ ေဆးလိပ္ကုမၸဏီႀကီးမ်ားထံမွ ႏွစ္စဥ္အခြန္ ေဒၚလာ ၁၀ ဒသမ ၅ ဘီလ်ံခန္႔ ရရွိေနၿပီး အီးစီးကရက္လုပ္ငန္းမ်ားမွမူ အေရာင္းခြန္အမ်ားစုျဖစ္သည့္ အခြန္ေဒၚလာ ၇ ဒသမ ၅ သန္းသာ ရရွိထားသည္။

ေဆးလိပ္မ်ားအတြက္ အခြန္မ်ားမွာမူ မ်ဳိးစံုရွိၿပီး အျမင့္ဆံုးမွာ ၅၄ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားက နာမည္အႀကီးဆုံး ေဆးလိပ္တံဆိပ္မ်ားသည္ အခြန္ ၃၅ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ရာခုိင္ႏႈန္း ၄၀ အၾကားသာ ေဆာင္ေနရခ်ိန္တြင္ အီးစီးကရက္မ်ားအတြက္ အခြန္ ၅၇ ရာခုိင္ႏႈန္းျပ႒ာန္းရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ေထာက္ျပခဲ့ၾကသည္။

Ref: AFP

January 28, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.